Januari 2022 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick i januari 2022 till -7,9 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I januari 2021 var utfallet ‑3,1 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -4,8 miljarder kronor. Det beror främst på Pensionsmyndighetens delavräkning av allmän pensionsavgift för 2021, från inkomsttitel 9111 fysiska personers inkomstskatt till inkomsttitel 9262 Allmän pensionsavgift, och som görs i januari i samband med bokslutet (se även förordning (2011:1451). Delavräkningen för 2021 var 6,1 miljarder kronor högre än föregående år. Skillnaden förklaras främst av ekonomins återhämtning under 2021, med fler personer i arbete och därmed högre inbetalningar av allmänna pensionsavgifter.

Förskotten till kommuner och regioner exkl. slutregleringarna, uppgick i januari till 69,1 miljarder kronor. Det är 3,9 miljarder kronor högre än i januari 2021. Förskotten påverkar saldot negativt. I januari slutreglerades förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2020. Den slutliga skatten blev 8,5 miljarder lägre än beräknat (förskotten var för höga), och har reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och regioner, vilket har påverkat nettot för fysiska personers inkomstskatt och budgetsaldot positivt med samma belopp i januari. Dock inte lika mycket som i januari föregående år, då slutregleringen avseende beskattningsåret 2019 uppgick till 10,4 miljarder.

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år blev 2,9 miljarder kronor högre än i januari 2021.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Inkomstskatten för juridiska personer uppgår i januari till 25,7 miljarder kronor, vilket är 8,3 miljarder kronor högre än i januari 2021. Det beror främst på att preliminärt debiterad skatt att betala ökat med 8,0 miljarder kronor.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i januari 38,3 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor högre jämfört med januari 2021.


Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgår i januari till 1,4 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor (11,7 procent) högre jämfört med samma månad föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 42,0 miljarder kronor i januari, vilket är 5,8 miljarder kronor (16,1 procent) högre jämfört med januari 2021. Det högre utfallet avser främst mervärdesskatt, energiskatt samt fordonsskatt.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto blev 28,8 miljarder kronor, vilket är 3,8 miljarder kronor (15,2 procent) högre jämfört med januari 2021.

Inkomsterna från energiskatt blev 6,3 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor (16,7 procent) högre jämfört med januari 2021. Det högre utfallet avser främst allmän energiskatt och koldioxidskatt på bensin och oljeprodukter.  

Inkomsterna från fordonsskatt blev 1,8 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor (37,4 procent) högre jämfört med januari 2021.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -10,4 miljarder kronor i januari, vilket ska jämföras med ett utfall på -9,1 miljarder kronor i januari 2021.

Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Jämfört med januari 2021 blev kompensationen för mervärdesskatt 1,3 miljarder kronor (13,8 procent) högre. Det innebär en negativ påverkan på inkomsterna i statens budget och budgetsaldot.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto är positiv och uppgick till 13,0 miljarder kronor i januari 2022. I januari 2021 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 22,7 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -9,7 miljarder kronor.  En positiv betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För januari kan följande iakttagelser göras:

1) Inbetalningar till skattekonto ökade med 18,9 miljarder kronor jämfört med i januari 2021, vilket har påverkat betalningsdifferensen positivt med samma belopp.  Debiteringarna av skattekonto ökade med 21,8 miljarder kronor och utbetalningarna med 2,9 miljarder kronor, vilket påverkat betalningsdifferensen negativt med 24,7 miljarder kronor. Sammantaget förklarar detta 5,8 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto minskade med 2,2 miljarder kronor i januari. Det beror främst på att de regler som gällde under pandemin för kompensationen för höga sjuklönekostnader upphört. (Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.)

Omställningsstödet minskade med 0,2 miljarder kronor i januari. Stödet upphör den 31 mars 2022.  (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv.)

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
jan 2022
Förändring
jämfört med
jan 2021
Utfall
jan-jan 2022
Förändring
jämfört med
jan-jan 2021
9000 Löpande redovisade skatter 102 984 - 677 102 984 - 677
9100 Skatt på inkomst 18 315 3 765 18 315 3 765
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 7 904 - 4 785 - 7 904 - 4 785
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 25 706 8 309 25 706 8 309
9141 Kupongskatt 458 282 458 282
Övriga inkomsttitlar 55 - 41 55 - 41
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 61 - 1 61 - 1
9131 Ofördelbara inkomstskatter - 6 - 39 - 6 - 39
9200 Socialavgifter och löneskatter 38 320 603 38 320 603
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 023 26 1 023 26
9221 Sjukförsäkringsavgift 6 054 153 6 054 153
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 434 112 4 434 112
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 961 - 422 1 961 - 422
9253 Arbetsskadeavgift 341 9 341 9
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 249 127 4 249 127
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 19 752 503 19 752 503
9291 Särskild löneskatt 749 - 5 749 - 5
9299 Avräkning socialavgifter - 244 101 - 244 101
9300 Skatt på egendom 1 418 148 1 418 148
9341 Stämpelskatt 1 418 148 1 418 148
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 42 032 5 815 42 032 5 815
9411 Mervärdesskatt, netto 28 763 3 791 28 763 3 791
9424 Tobaksskatt 1 036 - 55 1 036 - 55
9425 Alkoholskatt 1 741 87 1 741 87
9428 Energiskatt 6 294 900 6 294 900
9432 Skatt på plastbärkassar 49 10 49 10
9439 Skatt på flygresor 73 54 73 54
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0
9461 Fordonsskatt 1 823 496 1 823 496
Övriga inkomsttitlar 2 252 531 2 252 531
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0
9435 Särskild skatt mot försurning 6 0 6 0
9436 Skatt på avfall 60 31 60 31
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 4 1 4 1
9438 Kemikalieskatt 146 - 36 146 - 36
9452 Skatt på annonser och reklam 3 0 3 0
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 404 2 404 2
9455 Lotteriavgifter 5 - 6 5 - 6
9462 Vägavgifter 123 28 123 28
9463 Trängselskatt 346 76 346 76
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 235 2 235 2
9471 Tullmedel 699 220 699 220
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 - 5 0 - 5
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 211 211 211 211
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 8 5 8 5
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 10 364 - 1 293 - 10 364 - 1 293
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 10 772 - 1 307 - 10 772 - 1 307
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 408 15 408 15
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 13 036 - 9 697 13 036 - 9 697
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 11 526 - 7 525 11 526 - 7 525
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 593 72 593 72
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 916 - 2 244 916 - 2 244
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 228 - 18 228 - 18
9811 Skattetillägg 214 - 21 214 - 21
9821 Förseningsavgifter 14 3 14 3
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt