Januari 2022 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 659 miljoner kronor i januari, vilket är 711 miljoner kronor (30,0 procent) lägre än samma månad 2021. Det beror främst på att Exportkreditnämnden (EKN) levererade in ett överskott på 132 miljoner kronor. I januari 2021 levererade EKN in ett överskott på 708 miljoner kronor.

Inga inkomster av statens aktier har redovisats i januari.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
jan 2022
Förändring
jämfört med
jan 2021
Utfall
jan-jan 2022
Förändring
jämfört med
jan-jan 2021
SB 2022
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 659 - 711 1 659 - 711 44 456
2100 Rörelseöverskott 146 - 575 146 - 575 2 854
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 363
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 14 1 14 1 86
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 132 - 576 132 - 576 406
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 2 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 31 5 31 5 501
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 31 5 31 5 501
2300 Ränteinkomster 402 192 402 192 2 056
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 2 0 21
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 2 - 1 2 - 1 35
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 398 193 398 193 2 000
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 24 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 24 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 870 - 349 870 - 349 11 854
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 81 7 81 7 1 024
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor - 374 - 374 4 334
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 39
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 1 0 18
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 53 29 53 29 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 0 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 172 - 52 172 - 52 1 660
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 128 18 128 18 1 592
2537 Miljöskyddsavgift 2 - 2 2 - 2 340
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 0 0 683
2551 Avgifter från kärnkraftverken 79 14 79 14 319
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 12 2 12 2 515
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 27 4 27 4 30
2558 Avgifter för årlig revision 11 0 11 0 152
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 2 0 28
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 1 2 1 19
2562 CSN-avgifter 299 3 299 3 662
2600 Försäljningsinkomster 5 5 5 5 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 5 5 5 5 70
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 111 11 111 11 1 507
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 1 8 1 87
2712 Bötesmedel 83 1 83 1 1 210
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 17 8 17 8 157
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 2 0 2 0 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 94 0 94 0 1 613
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 94 0 94 0 1 613
SB = statens budget

Kontakt