September 2021 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick till -13,1 miljarder kronor i september 2021. I september 2020 var utfallet -16,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 3,1 miljarder kronor och beror främst på att debiterad källskatt för 2021 är 4,0 miljarder kronor (6,6 procent) högre jämfört med samma månad föregående år.  Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Fysiska personers inkomstskatt uppgår de första nio månaderna 2021 till -88,0 miljarder kronor, vilket är 28,9 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att debiterad källskatt för 2021 ökat med 31,3 miljarder kronor, men även på att förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2019 slutreglerades i januari. Den slutliga skatten blev 10,4 miljarder lägre än beräknat, och har reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och regioner. Den slutliga skatten för 2018 var 0,3 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 10,1 miljarder kronor. Åt andra hållet går dels de löpande utbetalda förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2021 som ökat med 5,8 miljarder kronor, dels har beslutade omprövningar av debiterad skatt för äldre år, och som ska återbetalas till skattskyldiga, ökat med 6,2 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 19,1 miljarder kronor i september, vilket är 3,8 miljarder kronor högre jämfört med samma månad föregående år. Det beror främst på att debiterad skatt att betala för innevarande år ökat i september. Att debiterad skatt att betala ökar beror delvis på att många företag ändrade sina preliminära deklarationer (som baseras på förväntat resultat för helåret) under våren 2020 med anledning av en dämpad efterfrågan till följd av covid-19. Eftersom det förväntade resultatet för 2021 bedöms bli högre, ökar även de preliminärt debiterade skatterna.

Juridiska personers inkomstskatt uppgår de första nio månaderna 2021 till 171,3 miljarder kronor, vilket är 18,3 miljarder kronor (12,0 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror dels på att debiterad skatt att betala för innevarande år ökat med 11,0 miljarder kronor, dels på att debiterad skatt att återfå, aktuellt år och äldre år, minskat med 7,8 miljarder kronor.

9141 Kupongskatt

Inkomsterna från kupongskatt uppgick i september till 1,5 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor högre än samma period föregående år. För perioden januari till och september har inkomsterna från kupongskatt ökat med 3,7 miljarder kronor (111,5 procent). Det beror på att utfallet var lågt under 2020 då många bolag valde att ställa in eller skjuta upp aviserade utdelningar för räkenskapsåret 2019. Orsakerna var flera, vissa bolag ställde in utdelningarna eftersom bolag som lämnade utdelning inte var berättigade till det stöd för korttidsarbete som riksdagen införde under våren 2020 för att mildra effekterna av pandemin, medan andra bolag ställde in utdelningarna för att säkerställa likviditeten inför en befarad konjunkturnedgång i spåren av pandemin.

Kupongskatt betalas av den som har fått utdelning på aktier från svenskt
aktiebolag eller från andel i en svensk värdepappersfond eller en specialfond, och som är skattemässigt bosatt eller hemmahörande utomlands. Fondföretag enligt 1 kap. 1 § första stycket 9 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller utländska specialfonder som hör hemma i en stat inom EES eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden (4 § nionde stycket Kupongskattelagen 1970:624 ) betalar inte kupongskatt.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i september 36,3 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor (1,1 procent) högre jämfört med september 2020.

Inkomsterna för de nio första månaderna uppgår till 331,7 miljarder kronor, vilket är 35,9 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror i huvudsak på att arbetsgivaravgifterna minskade kraftigt under 2020 efter riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften för företag och enskilda näringsidkare. De nya reglerna innebar att företagen endast betalade ålderspensionsavgift på lön och ersättning under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020 (arbetsgivaravgiften för juni redovisas i juli). Detta gällde för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kr per anställd och månad. Arbetsgivaravgiften minskade som mest med 5 300 kr per anställd och månad.


Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgår de första nio månaderna till 11,2 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor (17,4 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt. Ökningen beror på att priserna på småhus ökat under perioden.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 41,8 miljarder kronor i september, vilket är 1,5 miljarder kronor (3,6 procent) högre jämfört med september 2020. Det högre utfallet avser i första hand mervärdesskatt.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto blev 30,8 miljarder kronor i september, vilket är 1,2 miljarder kronor (4,2 procent) högre jämfört med september 2020.

Inkomsterna från Energiskatt blev 5,9 miljarder kronor i september, vilket är 0,1 miljarder kronor (1,2 procent) lägre jämfört med september 2020.

För perioden januari-september uppgår inkomsterna från skatt på varor och tjänster till 456,6 miljarder kronor, vilket är 30,4 miljarder kronor (7,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. De högre inkomsterna avser främst mervärdesskatt samt inlevererat överskott från AB Svenska Spel.

För perioden januari-september uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto till 344,6 miljarder kronor. Det är 23,7 miljarder kronor (7,4 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.  

Bolagsstämman för AB Svenska spel beslutade i april om utdelning av balanserade vinstmedel till staten. Utdelningen på 3,2 miljarder kronor betalades till staten i maj. Det påverkar jämförelsen med föregående år med samma belopp då AB Svenska spel inte lämnade någon utdelning till staten år 2020.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt uppgår till ‑52,2 miljarder kronor för perioden januari-september. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto blev negativ i september och uppgick till -0,9 miljarder kronor. Betalningsdifferenserna på skattekonto i september 2020 uppgick till 0,7 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är alltså -1,6 miljarder kronor. En negativ betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är lägre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För september kan följande iakttagelser göras:

1) Inbetalningar till skattekonto ökade med 9,9 miljarder kronor jämfört med september 2020, vilket har påverkat betalningsdifferensen positivt med samma belopp.  Debiteringarna av skattekonto ökade med 11,0 miljarder kronor och utbetalningarna med 0,9 miljarder kronor, vilket påverkat betalningsdifferensen negativt med 11,9 miljarder kronor. Sammantaget förklarar detta 2,0 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto minskade med 0,2 miljarder kronor i september. Kompensationen för höga sjuklönekostnader minskade med 0,1 miljarder kronor jämfört med samma period 2020, vilket dels beror på att antalet arbetsgivare som fått kompensation minskat, dels på att ersättningsnivåerna sänkts. Riksdagen beslutade under 2020 att staten tillfälligt ersätter kostnader för arbetsgivares sjuklöner från och med april 2020. Kompensationen har förlängts i flera omgångar och gäller nu fram till och med september 2021. Alla arbetsgivare får ersättning för den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Stödet krediteras arbetsgivarnas skattekonto, vilket minskar inbetalningarna på skattekonto med motsvarande belopp. (Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.)

Omställningsstödet uppgick i september till 0,7 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år.  Riksdagen beslutade under 2020 att företag som tappat omsättning kan få ansöka om omställningsstöd, och de första stöden betalades ut i slutet av juni 2020. (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv.)

Åt andra hållet går anställningsstöden som ökat med 0,1 miljarder kronor jämför med september 2020. (Se även UO14 Arbetsmarknad).

Betalningsdifferensen för de nio första månaderna är positiv och uppgår till 12,8 miljarder kronor, vilket är 45,1 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020.  Inbetalningarna till skattekonto har ökat med 142,3 miljarder kronor (vilket påverkar differensen positivt) medan utbetalningarna har minskat med 2,7 miljarder kronor. Debiteringen av skattekonto har ökat med 111,8 miljarder kronor. Detta förklarar 33,3 miljarder kronor av skillnaden mellan åren och beror dels på ekonomins återhämtning, dels på direkta och indirekta effekter på skatteutfallet från de åtgärder som regering och riksdag vidtagit med anledning av spridningen av covid-19, t ex de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna under del av 2020 och anstånd med att betala skatt under 2020 men som betalats in under 2021.

Krediteringar av stöd via skattekonto har ökat med 4,4 miljarder kronor. Omställningsstödet, som infördes i juni 2020, har ökat med 6,1 miljarder medan kompensationen för höga sjuklönekostnader minskat med 3,2 miljarder kronor.  Anställningsstöden har ökat med 1,8 miljarder kronor.  Antalet personer med anställningsstöd uppgick i genomsnitt till 16 790 personer per månad under perioden januari-september. Det är en ökning med 72,5 procent jämfört med motsvarande period 2020.  

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
sep 2021
Förändring
jämfört med
sep 2020
Utfall
jan-sep 2021
Förändring
jämfört med
jan-sep 2020
9000 Löpande redovisade skatter 82 134 8 078 852 015 163 188
9100 Skatt på inkomst 7 245 7 058 90 537 49 698
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 13 128 3 095 - 87 952 28 868
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 19 138 3 823 171 336 18 346
9141 Kupongskatt 1 525 1 354 6 940 3 658
Övriga inkomsttitlar - 290 - 1 214 213 - 1 175
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 33 3 438 - 18
9131 Ofördelbara inkomstskatter - 323 - 1 217 - 225 - 1 157
9200 Socialavgifter och löneskatter 36 333 383 331 690 35 897
9212 Efterlevandepensionsavgift 960 14 8 872 914
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 682 85 51 701 5 851
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 161 63 38 269 4 273
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 909 - 100 17 378 1 348
9253 Arbetsskadeavgift 320 5 2 954 329
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 994 21 36 155 3 579
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 542 262 172 347 19 647
9291 Särskild löneskatt 765 33 4 014 - 43
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 715 400 11 170 1 657
9341 Stämpelskatt 1 715 400 11 170 1 657
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 41 752 1 457 456 604 30 360
9411 Mervärdesskatt, netto 30 837 1 237 344 641 23 656
9424 Tobaksskatt 1 006 - 86 8 914 - 112
9425 Alkoholskatt 1 399 45 12 784 441
9428 Energiskatt 5 899 - 69 57 108 820
9432 Skatt på plastbärkassar 32 3 276 167
9439 Skatt på flygresor 48 24 228 - 329
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 471 231
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 200 3 200
9461 Fordonsskatt 656 29 12 013 743
Övriga inkomsttitlar 1 873 273 16 968 1 543
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 49 - 1
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 46 0
9436 Skatt på avfall 33 15 434 249
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 11 7 118 0
9438 Kemikalieskatt 167 25 1 250 133
9452 Skatt på annonser och reklam 3 0 75 - 18
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 327 17 3 015 221
9455 Lotteriavgifter 6 - 1 59 2
9462 Vägavgifter 154 46 1 034 36
9463 Trängselskatt 88 - 1 2 107 13
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 240 - 4 2 099 - 2
9471 Tullmedel 621 113 4 945 295
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 5 4
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 - 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 209 58 1 649 677
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 9 0 82 - 66
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 202 309 - 52 232 187
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 4 595 304 - 55 769 146
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 393 5 3 537 41
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 902 - 1 600 12 750 45 144
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 3 033 - 1 392 - 17 820 40 861
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 295 11 3 051 - 116
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 1 836 - 219 27 519 4 400
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 194 71 1 495 245
9811 Skattetillägg 143 22 1 222 111
9821 Förseningsavgifter 51 49 273 134
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt