September 2021 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 601 miljoner kronor i september, vilket är 1 464 miljoner kronor (47,8 procent) lägre än samma månad 2020. Det beror främst på lägre inkomster från bötesmedel.

För de första tre kvartalen uppgår inkomster av statens verksamhet till 36 321 miljoner kronor, vilket är 91 miljoner kronor (0,3 procent) högre än motsvarande period föregående år. Riksbankens inlevererade överskott och inkomster av statens aktier är högre, 1 500 respektive 2 405 miljoner kronor, i år jämfört med motsvarande period föregående år. Medan inkomster från böter m.m. är 4 840 miljoner kronor lägre.

Aktieutdelningar 2021 och 2020, miljoner kronor
Jan-Sep 2021 Jan-Sep 2020 Förändring
Akademiska hus AB 2 142 1 905 237
AB Svensk Bilprovning 58 19 39
Eurofima 1 2 -1
Infranord AB 0 0 0
Jernhusen AB 0 219 -219
Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) 5 850 4 069 1 781
Nordiska investeringsbanken NIB 0 164 -164
SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) 14 0 14
Specialfastigheter Sverige AB 604 570 34
Sveaskog Holding AB 850 550 300
AB Svensk Exportkredit 290 0 290
Svevia AB 251 88 164
Sweden House AB 2 0 2
Telia Company AB 1 615 1 453 161
Teracom Group AB 66 51 15
Vasallen AB 50 125 -75
Vattenfall AB 4 000 3 623 378
Totalt inkomster av statens aktier 15 793 13 388 2 405

På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
sep 2021
Förändring
jämfört med
sep 2020
Utfall
jan-sep 2021
Förändring
jämfört med
jan-sep 2020
SB 2021
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 601 - 1 464 36 321 91 39 456
2100 Rörelseöverskott 14 14 7 014 1 386 8 610
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 0 0 338
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 14 14 82 50 59
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 132 - 164 412
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 6 800 1 500 7 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 95 38 267 93 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 95 38 267 93 235
2300 Ränteinkomster 142 14 1 751 172 1 969
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 27 2 33
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 1 - 2 69 27 36
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 139 16 1 655 143 1 901
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 15 793 2 405 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 15 793 2 405 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 042 - 37 8 518 384 11 083
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 99 5 777 34 1 170
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 374 0 2 993 329 3 884
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 37 4 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 1 16 1 10
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 28 7 309 1 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 91 - 20 1 190 - 30 1 585
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 71 - 1 1 010 24 1 498
2537 Miljöskyddsavgift 27 - 47 134 - 5 160
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 167 2 501 7 661
2551 Avgifter från kärnkraftverken 83 12 316 31 289
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 8 - 1 431 1 457
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 1 1 26 2 25
2558 Avgifter för årlig revision 17 5 104 4 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 1 22 - 3 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 - 1 16 - 1 19
2562 CSN-avgifter 71 - 1 633 - 16 669
2600 Försäljningsinkomster 6 - 11 51 - 1 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 6 - 11 51 - 1 72
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 164 - 970 1 232 - 4 840 1 306
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 0 69 3 94
2712 Bötesmedel 141 - 948 1 003 - 4 844 1 010
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 - 12 - 1 - 14 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 14 - 8 152 30 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 1 - 2 9 - 15 55
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 138 - 510 1 696 492 1 180
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 138 - 510 1 696 492 1 180
SB = statens budget

Kontakt