Augusti 2021 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick till -11,3 miljarder kronor i augusti 2021. I augusti 2020 var utfallet -15,1 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 3,8 miljarder kronor och beror främst på att debiterad källskatt för 2021 är 4,7 miljarder kronor (7,7 procent) högre jämfört med samma månad föregående år.  Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Fysiska personers inkomstskatt uppgår de första åtta månaderna 2021 till -74,8 miljarder kronor, vilket är 25,8 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att debiterad källskatt för 2021 ökat med 27,3 miljarder kronor, men även på att förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2019 slutreglerades i januari. Den slutliga skatten blev 10,4 miljarder lägre än beräknat, och har reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och regioner. Den slutliga skatten för 2018 var 0,3 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 10,1 miljarder kronor. Åt andra hållet går dels de löpande utbetalda förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2021 som ökat med 5,2 miljarder kronor, dels har beslutade omprövningar av debiterad skatt för äldre år, och som ska återbetalas till skattskyldiga, ökat med 6,1 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 19,7 miljarder kronor i augusti, vilket är 2,0 miljarder kronor högre jämfört med samma månad föregående år. Det beror främst på att debiterad skatt att betala för innevarande år ökat i augusti. Att debiterad skatt att betala ökar beror delvis på att många företag ändrade sina preliminära deklarationer (som baseras på förväntat resultat för helåret) under våren 2020 med anledning av en dämpad efterfrågan till följd av covid-19.

Juridiska personers inkomstskatt uppgår de första åtta månaderna 2021 till 152,2 miljarder kronor, vilket är 14,5 miljarder kronor (10,5 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror dels på att debiterad skatt att betala för innevarande år ökat med 11,0 miljarder kronor, dels på att debiterad skatt att återfå, aktuellt år och äldre år, minskat med 8,4 miljarder kronor.

9141 Kupongskatt

Inkomsterna från kupongskatt uppgick i augusti till 2,4 miljarder kronor, vilket 1,9 är miljarder kronor högre än samma period föregående år. För perioden januari till och med augusti har inkomsterna från kupongskatt ökat med 2,3 miljarder kronor (74,0 procent).

Kupongskatt betalas av den som har fått utdelning på aktier från svenskt
aktiebolag eller från andel i en svensk värdepappersfond eller en specialfond, och som är skattemässigt bosatt eller hemmahörande utomlands.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i augusti 35,6 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor (3,1 procent) högre jämfört med augusti 2020.

Inkomsterna för de åtta första månaderna uppgår till 295,4 miljarder kronor, vilket är 35,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år.  Det beror i huvudsak på att arbetsgivaravgifterna minskade kraftigt under 2020 efter riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften för företag och enskilda näringsidkare. De nya reglerna innebar att företagen endast betalade ålderspensionsavgift på lön och ersättning under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020 (arbetsgivaravgiften för juni redovisas i juli). Detta gällde för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kr per anställd och månad. Arbetsgivaravgiften minskade som mest med 5 300 kr per anställd och månad.


Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgår de första åtta månaderna till 9,5 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor (15,3 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt. Ökningen beror på att priserna på småhus ökat under perioden.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 68,1 miljarder kronor i augusti, vilket är 8,2 miljarder kronor (13,7 procent) högre jämfört med augusti 2020. Det högre utfallet avser i första hand mervärdesskatt.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto blev 55,0 miljarder kronor i augusti, vilket är 7,3 miljarder kronor (15,3 procent) högre jämfört med augusti 2020.

Inkomsterna från Energiskatt blev 6,3 miljarder kronor i augusti, vilket är 0,3 miljarder kronor (5,6 procent) högre jämfört med augusti 2020. De högre inkomsterna avser huvudsakligen koldioxidskatt och allmän energiskatt på bensin och oljeprodukter samt skatt på elektrisk kraft.

För perioden januari-augusti uppgår inkomsterna från skatt på varor och tjänster till 414,9 miljarder kronor, vilket är 28,9 miljarder kronor (7,5 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. De högre inkomsterna avser främst mervärdesskatt samt inlevererat överskott från AB Svenska Spel.

För perioden januari-augusti uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto till 313,8 miljarder kronor. Det är 22,4 miljarder kronor (7,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.  

Bolagsstämman för AB Svenska spel beslutade i april om utdelning av balanserade vinstmedel till staten. Utdelningen på 3,2 miljarder kronor betalades till staten i maj. Det påverkar jämförelsen med föregående år med samma belopp då AB Svenska spel inte lämnade någon utdelning till staten år 2020.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt uppgår till -48,0 miljarder kronor de första åtta månaderna 2021. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto blev positiv i augusti och uppgick till 4,1 miljarder kronor. Betalningsdifferenserna på skattekonto i augusti 2020 uppgick till -3,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är alltså 7,3 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För augusti kan följande iakttagelser göras:

1) Inbetalningar till skattekonto ökade med 25,7 miljarder kronor jämfört med augusti 2020, vilket har påverkat betalningsdifferensen positivt med samma belopp.  Debiteringarna av skattekonto ökade med 16,5 miljarder kronor och utbetalningarna med 0,5 miljarder kronor, vilket påverkat betalningsdifferensen negativt med 16,9 miljarder kronor. Sammantaget förklarar detta 8,8 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto minskade med 1,7 miljarder kronor i augusti. Kompensationen för höga sjuklönekostnader minskade med 1,5 miljarder kronor jämfört med samma period 2020, vilket dels beror på att antalet arbetsgivare som fått kompensation minskat, dels på att ersättningsnivåerna sänkts. Riksdagen beslutade under 2020 att staten tillfälligt ersätter kostnader för arbetsgivares sjuklöner från och med april 2020. Kompensationen har förlängts i flera omgångar och gäller nu fram till och med september 2021. Alla arbetsgivare får ersättning för den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Stödet krediteras arbetsgivarnas skattekonto, vilket minskar inbetalningarna på skattekonto med motsvarande belopp. (Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.)

Omställningsstödet uppgick i augusti till 0,5 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år.  Riksdagen beslutade under 2020 att företag som tappat omsättning kan få ansöka om omställningsstöd, och de första stöden betalades ut i slutet av juni 2020. (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv.)

Åt andra hållet går anställningsstöden som ökat med 0,2 miljarder kronor jämför med augusti 2020. (Se även UO14 Arbetsmarknad).

Betalningsdifferensen för de åtta första månaderna är positiv och uppgår till 13,7 miljarder kronor, vilket är 46,7 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020.  Inbetalningarna till skattekonto har ökat med 132,4 miljarder kronor (vilket påverkar differensen positivt) medan utbetalningarna har minskat med 3,6 miljarder kronor. Debiteringen av skattekonto har ökat med 100,8 miljarder kronor. Detta förklarar 35,2 miljarder kronor av skillnaden mellan åren och beror dels på ekonomins återhämtning, dels på direkta och indirekta effekter på skatteutfallet från de åtgärder som regering och riksdag vidtagit med anledning av spridningen av covid-19, t ex de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna under del av 2020 och anstånd med att betala skatt under 2020 men som betalats in under 2021.

Krediteringar av stöd via skattekonto har ökat med 4,6 miljarder kronor. Omställningsstödet, som infördes i juni 2020, har ökat med 6,3 miljarder medan kompensationen för höga sjuklönekostnader minskat med 3,1 miljarder kronor.  Anställningsstöden har ökat under  med 1,7 miljarder kronor.  Antalet personer med anställningsstöd uppgick i genomsnitt till 16 871 personer per månad under perioden januari-augusti. Det är en ökning med 80,9 procent jämfört med motsvarande period 2020.  

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
9000 Löpande redovisade skatter 113 789 24 313 769 880 155 109
9100 Skatt på inkomst 10 809 7 652 83 292 42 639
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 11 334 3 797 - 74 824 25 773
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 19 678 1 997 152 197 14 523
9141 Kupongskatt 2 402 1 866 5 416 2 304
Övriga inkomsttitlar 63 - 8 503 39
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 61 - 4 405 - 21
9131 Ofördelbara inkomstskatter 2 - 4 98 59
9200 Socialavgifter och löneskatter 35 604 1 060 295 358 35 514
9212 Efterlevandepensionsavgift 963 28 7 911 899
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 700 166 46 019 5 766
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 174 121 34 108 4 210
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 813 156 15 469 1 448
9253 Arbetsskadeavgift 321 9 2 634 324
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 004 67 32 161 3 558
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 601 539 153 805 19 384
9291 Särskild löneskatt 28 - 26 3 249 - 75
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 081 50 9 455 1 257
9341 Stämpelskatt 1 081 50 9 455 1 257
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 68 140 8 223 414 852 28 903
9411 Mervärdesskatt, netto 55 018 7 283 313 804 22 420
9424 Tobaksskatt 1 118 - 47 7 908 - 26
9425 Alkoholskatt 1 737 57 11 385 396
9428 Energiskatt 6 308 336 51 209 888
9432 Skatt på plastbärkassar 25 - 1 244 164
9439 Skatt på flygresor 50 34 180 - 353
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 471 231
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 200 3 200
9461 Fordonsskatt 1 745 293 11 357 714
Övriga inkomsttitlar 2 138 268 15 094 1 270
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 49 - 1
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 41 0
9436 Skatt på avfall 163 52 402 234
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 11 0 107 - 7
9438 Kemikalieskatt 115 - 8 1 084 108
9452 Skatt på annonser och reklam 13 2 72 - 18
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 328 1 2 687 204
9455 Lotteriavgifter 5 0 53 3
9462 Vägavgifter 151 37 879 - 10
9463 Trängselskatt 308 81 2 019 15
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 241 6 1 859 2
9471 Tullmedel 558 - 77 4 323 183
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 5 4
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 - 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 138 81 1 440 620
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 102 92 73 - 66
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 145 - 158 - 48 030 - 122
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 6 538 - 163 - 51 174 - 158
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 393 5 3 144 36
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 4 095 7 316 13 652 46 744
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 1 829 8 957 - 14 787 42 253
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 358 62 2 756 - 127
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 1 908 - 1 702 25 683 4 618
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 206 171 1 301 174
9811 Skattetillägg 164 129 1 079 89
9821 Förseningsavgifter 42 42 222 85
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt