Augusti 2021 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Inga inkomster av försåld egendom har redovisats i augusti.

Inkomster av försåld egendom uppgår hittills i år till 23 miljoner kronor, vilket är 2 miljoner kronor (9,1 procent) lägre än för motsvarande period 2020.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
SB 2021
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 23 - 2 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 23 - 2 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 23 - 2 5 000
SB = statens budget

Kontakt