Augusti 2021 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 578 miljoner kronor i augusti, vilket är 435 miljoner kronor (21,6 procent) lägre än samma månad 2020. Det beror främst på en månadsförskjutning i inkomster av statens aktier.

För perioden januari-augusti uppgår inkomster av statens verksamhet till 34 720 miljoner kronor, vilket är 1 554 miljoner kronor (4,7 procent) högre än motsvarande period föregående år

Det beror både på att Riksbankens inlevererade överskott och inkomster av statens aktier är högre i år jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror också på att Övriga inkomster av statens verksamhet (inkomsttitel 2811) är 1 002 miljoner kronor högre, och uppgår till 1 559 miljoner kronor hittills i år. Det högre utfallet för inkomsttiteln beror i huvudsak på att Statens skolverk återbetalat statsbidrag avseende regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Förra året hanterades återkraven under hösten.

Inkomster från böter m.m. uppgår till 1 067 miljoner kronor hittills i år, vilket är 3 870 miljoner kronor (78,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det beror främst på att Finansinspektionen i april förra året levererade in 4 002 miljoner kronor i bötesmedel avseende en sanktionsavgift mot Swedbank.

Aktieutdelningar 2021 och 2020, miljoner kronor
Jan-Aug 2021 Jan-Aug 2020 Förändring
Akademiska hus AB 2 142 1 905 237
AB Svensk Bilprovning 58 19 39
Eurofima 1 2 -1
Infranord AB 0 0 0
Jernhusen AB 0 219 -219
Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) 5 850 4 069 1 781
Nordiska investeringsbanken NIB 0 164 -164
SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) 14 0 14
Specialfastigheter Sverige AB 604 570 34
Sveaskog Holding AB 850 550 300
AB Svensk Exportkredit 290 0 290
Svevia AB 251 88 164
Sweden House AB 2 0 2
Telia Company AB 1 615 1 453 161
Teracom Group AB 66 51 15
Vasallen AB 50 125 -75
Vattenfall AB 4 000 3 623 378
Totalt inkomster av statens aktier 15 793 12 838 2 956

På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
aug 2021
Förändring
jämfört med
aug 2020
Utfall
jan-aug 2021
Förändring
jämfört med
jan-aug 2020
SB 2021
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 578 - 435 34 720 1 554 39 456
2100 Rörelseöverskott 0 2 6 999 1 372 8 610
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 0 0 338
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 2 68 36 59
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 132 - 164 412
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 6 800 1 500 7 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 172 56 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 172 56 235
2300 Ränteinkomster 180 30 1 609 158 1 969
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 25 1 33
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 2 68 30 36
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 175 28 1 516 127 1 901
2400 Inkomster av statens aktier 2 - 548 15 793 2 405 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 2 - 548 15 793 2 405 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 200 8 7 475 421 11 083
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 79 5 678 29 1 170
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 374 10 2 620 329 3 884
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 - 33 37 4 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 - 2 15 1 10
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 88 2 281 - 6 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 131 6 1 099 - 10 1 585
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 128 3 939 25 1 498
2537 Miljöskyddsavgift 13 12 107 42 160
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 334 5 661
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 232 19 289
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 345 5 423 2 457
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 25 1 25
2558 Avgifter för årlig revision 5 0 87 - 1 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 1 0 19 - 4 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 15 1 19
2562 CSN-avgifter 34 - 1 562 - 16 669
2600 Försäljningsinkomster 10 10 46 10 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 10 10 46 10 72
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 117 15 1 067 - 3 870 1 306
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 6 1 61 2 94
2712 Bötesmedel 99 18 862 - 3 895 1 010
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. - 2 - 2 - 2 - 2 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 12 - 2 138 38 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 1 0 8 - 14 55
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 69 48 1 559 1 002 1 180
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 69 48 1 559 1 002 1 180
SB = statens budget

Kontakt