Juli 2021 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick till 39,5 miljarder kronor i juli 2021. I juli 2020 var utfallet 35,3 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 4,2 miljarder kronor och beror främst på att debiterad källskatt för 2021 är 3,3 miljarder kronor (5,2 procent) högre jämfört med samma månad föregående år.

Fysiska personers inkomstskatt uppgår de första sju månaderna 2021 till -63,5 miljarder kronor, vilket är 22,0 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020. Det beror dels på att debiterad källskatt för 2021 ökat med 22,7 miljarder kronor, dels på att förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2019 slutreglerades i januari. Den slutliga skatten blev 10,4 miljarder lägre än beräknat, och har reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och regioner. Den slutliga skatten för 2018 var 0,3 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 10,1 miljarder kronor. Åt andra hållet går dels de löpande utbetalda förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2021 som ökat med 4,5 miljarder kronor, dels har beslutade omprövningar av debiterad skatt för äldre år, och som ska återbetalas till skattskyldiga, ökat med 6,0 miljarder kronor.

Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 22,4 miljarder kronor i juli, vilket är 4,1 miljarder kronor högre jämfört med samma månad föregående år. Det beror främst på att debiterad skatt att betala för innevarande år ökat i juli. Att debiterad skatt att betala ökar beror delvis på att många företag ändrade sina preliminära deklarationer (som baseras på förväntat resultat för helåret) under våren 2020 med anledning av en dämpad efterfrågan till följd av covid-19.

Juridiska personers inkomstskatt uppgår de första sju månaderna 2021 till 132,5 miljarder kronor, vilket är 12,5 miljarder kronor (10,4 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror dels på att debiterad skatt att betala för innevarande år ökat med 7,5 miljarder kronor (6,8 procent), dels på att debiterad skatt att återfå, äldre år, minskat med 4,7 miljarder kronor (51,6 procent).

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i juli 38,0 miljarder kronor, vilket är 8,0 miljarder kronor (26,8 procent) högre jämfört med samma månad föregående år.

Det beror på att arbetsgivaravgifterna minskade kraftigt i juli 2020 på grund av riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften för företag och enskilda näringsidkare. De nya reglerna innebar att företagen endast betalade ålderspensionsavgift på lön och ersättning under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020 (arbetsgivaravgiften för juni redovisas i juli). Detta gällde för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kr per anställd och månad. Arbetsgivaravgiften minskade som mest med 5 300 kr per anställd och månad. Detta förklarar även varför inkomsterna för de första sju månaderna är 34,5 miljarder kronor (15,3 procent) högre jämfört med 2020.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgår de första sju månaderna till 8,4 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor (16,8 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt. Ökningen beror på att priserna på småhus ökat under perioden.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 46,0 miljarder kronor i juli, vilket är 2,0 miljarder kronor (4,5 procent) högre jämfört med juli 2020. Det högre utfallet avser främst mervärdesskatt och energiskatt.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto blev 34,0 miljarder kronor i juli, vilket är 1,4 miljarder kronor högre jämfört med juli 2020.

Inkomsterna från Energiskatt blev 6,7 miljarder kronor i juli, vilket är 0,5 miljarder kronor (8,1 procent) högre jämfört med juli 2020. De högre inkomsterna avser huvudsakligen koldioxidskatt och allmän energiskatt på bensin och oljeprodukter samt skatt på elektrisk kraft.

För perioden januari-juli uppgår inkomsterna från skatt på varor och tjänster till 346,7 miljarder kronor, vilket är 20,7 miljarder kronor (6,3 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. De högre inkomsterna avser främst mervärdesskatt samt inlevererat överskott från AB Svenska Spel.

För perioden januari-juli uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto till 258,8 miljarder kronor. Det är 15,1 miljarder kronor (6,2 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.  

Bolagsstämman för AB Svenska spel beslutade i april om utdelning av balanserade vinstmedel till staten. Utdelningen på 3,2 miljarder kronor betalades till staten i maj. Det påverkar jämförelsen med föregående år med samma belopp då AB Svenska spel inte lämnade någon utdelning till staten år 2020.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt uppgår till -41,9 miljarder kronor de första sju månaderna 2021. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto blev negativ i juli och uppgick till -47,6 miljarder kronor. Betalningsdifferenserna på skattekonto i juli 2020 uppgick till -56,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är alltså 8,5 miljarder kronor. En negativ betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är lägre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För juli kan följande iakttagelser göras

1) Inbetalningar till skattekonto ökade med 29,0 miljarder kronor jämfört med juli 2020, vilket har påverkat betalningsdifferensen positivt med samma belopp.  Debiteringarna av skattekonto ökade med 20,3 miljarder kronor, medan utbetalningarna minskat med 0,2 miljarder kronor, vilket påverkat betalningsdifferensen negativt med 20,1 miljarder kronor. Sammantaget förklarar detta 8,5 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto minskade med 1,2 miljarder kronor i juli. Kompensationen för höga sjuklönekostnader minskade med 1,5 miljarder kronor jämfört med samma period 2020, vilket dels beror på att antalet arbetsgivare som fått kompensation minskat, dels på att ersättningsnivåerna sänkts. Riksdagen beslutade under 2020 att staten tillfälligt ersätter kostnader för arbetsgivares sjuklöner från och med april 2020. Kompensationen har förlängts i flera omgångar och gäller nu fram till och med september 2021. Alla arbetsgivare får ersättning för den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Stödet krediteras arbetsgivarnas skattekonto, vilket minskar inbetalningarna på skattekonto med motsvarande belopp. (Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.)

Omställningsstödet uppgick i juli till 0,8 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.  Riksdagen beslutade under 2020 att företag som tappat omsättning kan få ansöka om omställningsstöd, och de första stöden betalades ut i slutet av juni 2020. (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv.)

Betalningsdifferensen för de sju första månaderna är positiv och uppgår till 9,6 miljarder kronor, vilket är 39,4 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020.  Inbetalningarna till skattekonto har ökat med 106,7 miljarder kronor (vilket påverkar differensen positivt) medan utbetalningarna från och debiteringen av skattekonto endast ökat med 4,1 miljarder kronor respektive 84,4 miljarder kronor. Detta förklarar 26,4 miljarder kronor av skillnaden mellan åren. Krediteringar av stöd via skattekonto har ökat med 6,3 miljarder kronor, vilket förklaras av omställningsstödet som infördes i juni 2020.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
9000 Löpande redovisade skatter 94 575 27 525 656 091 130 796
9100 Skatt på inkomst 62 972 8 669 72 483 34 987
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto 39 485 4 164 - 63 490 21 976
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 22 378 4 072 132 519 12 527
9141 Kupongskatt 1 099 452 3 014 438
Övriga inkomsttitlar 11 - 19 440 46
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 27 - 2 344 - 17
9131 Ofördelbara inkomstskatter - 16 - 17 96 63
9200 Socialavgifter och löneskatter 37 962 8 031 259 754 34 454
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 014 227 6 948 871
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 996 1 342 40 319 5 600
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 391 983 29 935 4 089
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 645 35 13 656 1 292
9253 Arbetsskadeavgift 338 76 2 313 315
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 216 908 28 157 3 491
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 19 568 4 417 135 204 18 846
9291 Särskild löneskatt 795 45 3 221 - 49
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 143 279 8 373 1 207
9341 Stämpelskatt 1 143 279 8 373 1 207
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 46 028 2 002 346 713 20 681
9411 Mervärdesskatt, netto 33 977 1 415 258 786 15 136
9424 Tobaksskatt 1 077 - 79 6 790 21
9425 Alkoholskatt 1 741 52 9 648 339
9428 Energiskatt 6 667 499 44 901 553
9432 Skatt på plastbärkassar 27 - 4 219 165
9439 Skatt på flygresor 31 23 130 - 387
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 471 231
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 200 3 200
9461 Fordonsskatt 556 - 123 9 612 421
Övriga inkomsttitlar 1 952 219 12 956 1 001
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 49 - 1
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 36 0
9436 Skatt på avfall 35 12 239 182
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 14 7 96 - 7
9438 Kemikalieskatt 135 0 968 117
9452 Skatt på annonser och reklam 3 1 59 - 20
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 319 29 2 360 203
9455 Lotteriavgifter 11 - 5 47 3
9462 Vägavgifter 68 - 86 729 - 47
9463 Trängselskatt 206 - 38 1 711 - 66
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 236 4 1 619 - 4
9471 Tullmedel 634 162 3 765 260
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 5 4
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 - 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 274 132 1 303 539
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 12 0 - 29 - 158
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 012 276 - 41 885 37
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 6 405 272 - 44 637 5
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 393 5 2 751 32
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 47 622 8 545 9 557 39 428
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 50 312 9 697 - 16 616 33 296
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 255 33 2 398 - 188
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 2 434 - 1 186 23 776 6 321
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 104 - 277 1 095 3
9811 Skattetillägg 80 - 296 915 - 39
9821 Förseningsavgifter 25 19 180 43
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt