Juli 2021 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 029 miljoner kronor i juli, vilket är 13 miljoner kronor (1,3 procent) högre än samma månad 2020.

För perioden januari-juli uppgår inkomster av statens verksamhet till 33 142 miljoner kronor, vilket är 1 989 miljoner kronor (6,4 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Det beror både på att Riksbankens inlevererade överskott och inkomster av statens aktier är högre i år jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror också på att Övriga inkomster av statens verksamhet (inkomsttitel 2811) är 954 miljoner kronor högre, och uppgår till 1 489 miljoner kronor hittills i år. Det högre utfallet för inkomsttiteln beror i huvudsak på att Statens skolverk återbetalat statsbidrag avseende regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Förra året hanterades återkraven under hösten. Åt andra hållet verkar inkomster från bötesmedel. Inkomster från böter m.m. uppgår till 950 miljoner kronor hittills i år, vilket är 3 885 miljoner kronor (80,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det beror främst på att Finansinspektionen i april förra året levererade in 4 002 miljoner kronor i bötesmedel avseende en sanktionsavgift mot Swedbank.

Aktieutdelningar 2021 och 2020, miljoner kronor
2021 jan-juli 2020 jan-juli 2021-2020 jan-juli
Akademiska hus AB 2 142 1 905 237
AB Svensk Bilprovning 58 19 39
Eurofima 1 2 -1
Infranord AB 0 0 0
Jernhusen AB 0 219 -219
Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) 5 850 4 069 1 781
Nordiska investeringsbanken NIB 0 164 -164
SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) 14 0 14
Specialfastigheter Sverige AB 604 570 34
Sveaskog Holding AB 850 550 300
AB Svensk Exportkredit 290 0 290
Svevia AB 251 88 164
Telia Company AB 1 615 1 453 161
Teracom Group AB 66 51 15
Vasallen AB 50 125 -75
Vattenfall AB 4 000 3 623 378
Totalt inkomster av statens aktier 15 791 12 838 2 954

På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
juli 2021
Förändring
jämfört med
juli 2020
Utfall
jan-juli 2021
Förändring
jämfört med
jan-juli 2020
SB 2021
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 029 13 33 142 1 989 39 456
2100 Rörelseöverskott 13 10 6 999 1 370 8 610
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 0 0 338
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 13 10 68 34 59
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 132 - 164 412
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 6 800 1 500 7 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 172 56 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 172 56 235
2300 Ränteinkomster 174 6 1 429 128 1 969
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 23 1 33
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0
2394 Övriga ränteinkomster 2 - 1 64 28 36
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 171 7 1 342 99 1 901
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 15 791 2 954 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 15 791 2 954 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 690 - 27 6 275 413 11 083
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 72 0 599 24 1 170
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 373 23 2 245 318 3 884
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 37 37 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 1 14 2 10
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 26 4 193 - 7 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 108 - 5 968 - 16 1 585
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 52 - 5 811 22 1 498
2537 Miljöskyddsavgift 2 - 41 94 30 160
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 334 5 661
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 232 19 289
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 7 - 2 78 - 4 457
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 25 1 25
2558 Avgifter för årlig revision 2 1 82 - 1 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 18 - 3 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 14 1 19
2562 CSN-avgifter 42 - 2 529 - 15 669
2600 Försäljningsinkomster 0 0 35 0 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 35 0 72
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 105 6 950 - 3 885 1 306
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 9 1 55 1 94
2712 Bötesmedel 86 9 763 - 3 913 1 010
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 8 - 4 126 40 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 2 1 7 - 13 55
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 47 18 1 489 954 1 180
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 47 18 1 489 954 1 180
SB = statens budget

Kontakt