Juni 2021 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick till -11,7 miljarder kronor i juni 2021. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I juni 2020 var utfallet ‑16,3 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 4,7 miljarder kronor och beror främst på att debiterad källskatt för 2021 är 5,4 miljarder kronor (9,0 procent) högre jämfört med samma månad föregående år.

Fysiska personers inkomstskatt uppgår det första halvåret 2021 till -103,0 miljarder kronor, vilket är 17,8 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020. Det beror dels på att debiterad källskatt för 2021 ökat med 19,4 miljarder kronor, dels på att förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2019 slutreglerades i januari. Den slutliga skatten blev 10,4 miljarder lägre än beräknat, och har reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och regioner. Den slutliga skatten för 2018 var 0,3 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 10,1 miljarder kronor.

Åt andra hållet går dels de löpande utbetalda förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2021 som ökat med 3,9 miljarder kronor, dels har beslutade omprövningar av debiterad skatt för äldre år, och som ska återbetalas till skattskyldiga, ökat med 5,8 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 17,5 miljarder kronor i juni, vilket är 3,8 miljarder kronor högre jämfört med samma månad föregående år. Det beror främst på att debiterad skatt att betala för innevarande ökat i juni. Att debiterad skatt att betala ökar kan bero på att många företag ändrade sina preliminära deklarationer (som baseras på förväntat resultat för helåret) under våren 2020 med anledning av en dämpad efterfrågan till följd av covid-19.

Juridiska personers inkomstskatt uppgår det första halvåret 2021 till 110,1 miljarder kronor, vilket är 8,5 miljarder kronor (8,3 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror dels på att debiterad skatt att betala för innevarande år ökat med 4,6 miljarder kronor (4,7 procent), dels på att debiterad skatt att återfå, äldre år, minskat med 4,5 miljarder kronor (50,8 procent).

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från arbetsgivaravgifter ökade med 13,5 procent första halvåret

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i juni 9,4 miljarder kronor (34,4 procent) högre jämfört med samma månad föregående år.

Det beror på att arbetsgivaravgifterna minskade kraftigt i juni 2020 på grund av riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften för företag och enskilda näringsidkare. De nya reglerna innebar att företagen endast betalade ålderspensionsavgift på lön och ersättning under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020. Detta gällde för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kr per anställd och månad. Arbetsgivaravgiften minskade som mest med 5 300 kr per anställd och månad. Detta förklarar även varför inkomsterna för det första halvåret är 26,4 miljarder kronor (13,5 procent) högre jämfört med 2020.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från stämpelskatt upp 15 procent första halvåret!

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgår det första halvåret till 7,2 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor (14,7 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt. Ökningen beror på att priserna på småhus ökat under perioden.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 49,2 miljarder kronor i juni, vilket är 4,5 miljarder kronor (10,0 procent) högre jämfört med juni 2020. Det högre utfallet avser främst mervärdesskatt.

För det första halvåret uppgår inkomsterna från skatt på varor och tjänster till 300,7 miljarder kronor, vilket är 18,7 miljarder kronor (6,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. De högre inkomsterna avser främst mervärdesskatt samt inlevererat överskott från AB Svenska Spel.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto blev 36,6 miljarder kronor i juni, vilket är 4,3 miljarder kronor högre jämfört med juni 2020. För det första halvåret uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto till 224,8 miljarder kronor. Det är 13,7 miljarder kronor (6,5 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.  

Bolagsstämman för AB Svenska spel beslutade i april om utdelning av balanserade vinstmedel till staten. Utdelningen på 3,2 miljarder kronor betalades till staten i maj. Det påverkar jämförelsen med föregående år med samma belopp då AB Svenska spel inte lämnade någon utdelning till staten år 2020.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt uppgår till ‑35,9 miljarder kronor första halvåret 2021. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Kompensationen för mervärdesskatt är 0,3 miljarder kronor högre för det första halvåret jämfört med motsvarade period 2020.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto blev negativ i juni och uppgick till 26,5 miljarder kronor. Betalningsdifferenserna på skattekonto i juni 2020 uppgick till -27,3 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är alltså 0,8 miljarder kronor. En negativ betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är lägre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För juni kan följande iakttagelser göras

1) Inbetalningar till skattekonto ökade med 24,2 miljarder kronor jämfört med juni 2020, vilket har påverkat betalningsdifferensen positivt med samma belopp. Debiteringarna av skattekonto ökade med 22,0 miljarder kronor och utbetalningarna med 0,8 miljarder kronor, vilket påverkat betalningsdifferensen negativt med 22,8 miljarder kronor. Sammantaget förklarar detta 1,4 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto minskade med 1,1 miljarder kronor i juni. Kompensationen för höga sjuklönekostnader minskade med 2,3 miljarder kronor jämfört med samma period 2020, vilket dels beror på att antalet arbetsgivare som fått kompensation minskat med drygt 34 procent, dels på att ersättningsnivåerna sänkts. Riksdagen beslutade under 2020 att staten tillfälligt ersätter kostnader för arbetsgivares sjuklöner från och med april 2020. Kompensationen har förlängts i flera omgångar och gäller nu fram till och med september 2021. Alla arbetsgivare får ersättning för den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Stödet krediteras arbetsgivarnas skattekonto, vilket minskar inbetalningarna på skattekonto med motsvarande belopp. (Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.)

Omställningsstödet uppgick i juni till 1,1 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor högre än samma månad föregående år.  Riksdagen beslutade under 2020 att företag som tappat omsättning kan få ansöka om omställningsstöd, och de första stöden betalades ut i sluter av juni 2020. (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv.)

Betalningsdifferensen för det första halvåret är positiv och uppgår till 57,2 miljarder kronor, vilket är 30,9 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
9000 Löpande redovisade skatter 61 425 21 594 561 515 103 271
9100 Skatt på inkomst 5 963 8 713 9 511 26 318
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 11 648 4 673 - 102 975 17 812
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 461 3 786 110 141 8 454
9141 Kupongskatt 27 195 1 915 - 14
Övriga inkomsttitlar 123 59 429 66
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 58 - 2 317 - 14
9131 Ofördelbara inkomstskatter 65 61 112 80
9200 Socialavgifter och löneskatter 36 551 9 358 221 792 26 422
9212 Efterlevandepensionsavgift 980 249 5 934 645
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 796 1 471 34 323 4 259
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 245 1 077 25 543 3 106
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 170 678 12 011 1 256
9253 Arbetsskadeavgift 327 83 1 976 239
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 057 976 23 941 2 583
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 916 4 809 115 636 14 429
9291 Särskild löneskatt 60 17 2 427 - 94
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 292 133 7 231 928
9341 Stämpelskatt 1 292 133 7 231 928
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 49 186 4 481 300 685 18 678
9411 Mervärdesskatt, netto 36 562 4 331 224 809 13 721
9424 Tobaksskatt 929 40 5 713 100
9425 Alkoholskatt 1 408 137 7 907 287
9428 Energiskatt 6 722 101 38 233 54
9432 Skatt på plastbärkassar 39 16 192 169
9439 Skatt på flygresor 18 14 98 - 411
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 471 231
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 200 3 200
9461 Fordonsskatt 1 604 - 287 9 056 545
Övriga inkomsttitlar 1 905 130 11 004 782
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 48 - 1
9435 Särskild skatt mot försurning 5 1 30 - 1
9436 Skatt på avfall 35 8 204 170
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 8 - 1 83 - 14
9438 Kemikalieskatt 122 5 833 117
9452 Skatt på annonser och reklam 13 1 56 - 21
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 334 36 2 040 174
9455 Lotteriavgifter 5 - 1 37 8
9462 Vägavgifter 93 - 22 661 38
9463 Trängselskatt 252 - 58 1 505 - 28
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 241 4 1 383 - 9
9471 Tullmedel 531 50 3 131 97
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 5 4
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 - 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 253 137 1 028 407
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 13 - 29 - 40 - 159
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 459 - 2 108 - 35 873 - 240
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 5 852 - 2 112 - 38 232 - 267
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 393 5 2 358 27
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 26 502 844 57 179 30 883
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 30 132 2 011 33 696 23 598
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 270 10 2 143 - 222
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 3 360 - 1 176 21 341 7 506
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 395 171 991 281
9811 Skattetillägg 374 163 836 257
9821 Förseningsavgifter 21 9 156 24
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt