Juni 2021 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional utveckling, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev 1 880 miljoner konor i juni, vilket är 1 560 miljoner kronor högre än i juni 2020. Det beror främst på att EU betalade in ett bidrag till Sverige på 1 044 miljoner kronor från Asyl, migrations och integrationsfonden.

För det första halvåret uppgår bidragen från EU till 12 460 miljoner kronor, vilket är 137 miljoner kronor (1,1 procent) högre än samma period 2020. Övriga bidrag har ökat med 1 148 miljoner kronor med anledning av inbetalningen från Asyl, migrations och integrationsfonden i juni. Bidragen från jordbruksfonderna har dock minskat på grund av högre valutakursförluster och lägre gårdsstöd jämfört med samma period föregående år. Bidragen från regionala utvecklingsfonden och socialfonden är också lägre hittills i år.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB 2021
6000 Bidrag m.m. från EU 1 880 1 560 12 460 137 30 316
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 303 303 9 408 - 493 10 984
6111 Gårdsstöd 5 5 7 014 - 224 7 159
6113 Övriga interventioner 0 0 91 10 137
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 1 1 - 390 - 298 4
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 0 0 - 1
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 298 298 2 692 19 1 667
6126 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2021 – 2027 2 018
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 - 37 287
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 - 37 167
6215 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2021 – 2027 120
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 423 93 838 - 293 1 969
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 423 93 838 - 293 1 819
6315 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027 150
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 1 - 3 788 - 212 2 046
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 1 - 3 788 - 212 1 996
6415 Bidrag från Europeiska socialfonden 2021–2027 50
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 2 0 89 24 150
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 2 0 89 24 150
6600 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och motståndskraft 14 000
6611 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och motståndskraft 14 000
6900 Övriga bidrag från EU 1 151 1 167 1 337 1 148 880
6911 Övriga bidrag från EU 1 151 1 167 1 337 1 148 880
SB = statens budget

Kontakt