Juni 2021 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 654 miljoner kronor i juni, vilket är 7 miljoner kronor (0,4 procent) lägre än samma månad 2020.

Inkomster av statens verksamhet uppgår det första halvåret till 32 113 miljoner kronor, vilket är 1 976 miljoner kronor (6,6 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Det beror både på att Riksbankens inlevererade överskott och inkomster av statens aktier är högre i år jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror också på att Övriga inkomster av statens verksamhet (inkomsttitel 2811) är 936 miljoner kronor högre, och uppgår till 1 442 miljoner kronor hittills i år. Det högre utfallet för inkomsttiteln beror i huvudsak på att Statens skolverk återbetalat statsbidrag avseende regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Förra året hanterades återkraven under hösten. Åt andra hållet verkar inkomster från bötesmedel. Inkomster från bötesmedel uppgår till 845 miljoner kronor hittills i år, vilket är 3 891 miljoner kronor (82,2 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det beror främst på att Finansinspektionen i april förra året levererade in 4 002 miljoner kronor i bötesmedel avseende en sanktionsavgift mot Swedbank.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
juni 2021
Förändring
jämfört med
juni 2020
Utfall
jan-juni 2021
Förändring
jämfört med
jan-juni 2020
SB 2021
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 654 - 7 32 113 1 976 39 456
2100 Rörelseöverskott 12 4 6 986 1 360 8 610
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 0 0 338
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 12 4 55 24 59
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 132 - 164 412
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 6 800 1 500 7 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 172 56 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 172 56 235
2300 Ränteinkomster 140 - 6 1 255 122 1 969
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 4 1 21 1 33
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0
2394 Övriga ränteinkomster 2 - 1 63 28 36
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 135 - 6 1 171 92 1 901
2400 Inkomster av statens aktier 0 - 164 15 791 2 954 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 - 164 15 791 2 954 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 137 82 5 586 440 11 083
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 101 13 528 24 1 170
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 374 30 1 873 296 3 884
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 37 37 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 13 2 10
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 31 2 167 - 11 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 127 - 11 860 - 11 1 585
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 135 7 759 27 1 498
2537 Miljöskyddsavgift 30 28 92 71 160
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 167 2 334 5 661
2551 Avgifter från kärnkraftverken 83 12 232 19 289
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 14 2 71 - 2 457
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 1 25
2558 Avgifter för årlig revision 11 3 79 - 2 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 - 4 16 - 4 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 13 1 19
2562 CSN-avgifter 57 - 2 486 - 13 669
2600 Försäljningsinkomster 19 1 35 0 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 19 1 35 0 72
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 148 - 15 845 - 3 891 1 306
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 1 45 1 94
2712 Bötesmedel 120 - 25 677 - 3 922 1 010
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 19 9 117 44 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 1 0 5 - 14 55
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 198 92 1 442 936 1 180
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 198 92 1 442 936 1 180
SB = statens budget

Kontakt