Maj 2021 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 22 011 miljoner kronor i maj, vilket är 4 478 miljoner kronor (25,5 procent) högre än samma månad 2020.

Det beror bland annat på att Riksbanken levererat in ett överskott om 6 800 miljoner kronor i maj. Det ska jämföras med motsvarande period föregående år, då Riksbanken levererade in ett överskott om 5 300 miljoner kronor.

Inkomster av statens aktier blev 13 885 miljoner kronor i maj. Det är 2 667 miljoner kronor (23,8 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Utdelningarna kommer från ett flertal statliga bolag, till exempel så har Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) delat ut 5 850 miljoner kronor, Vattenfall AB har delat ut 4 000 miljoner kronor och Akademiska hus AB har delat ut 2 142 miljoner kronor till staten.

Inkomster av statens verksamhet uppgår till 30 459 miljoner kronor hittills i år, vilket är 1 983 miljoner kronor (7,0 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Det beror både på att Riksbankens inlevererade överskott och inkomster av statens aktier är högre i år jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror också på att Övriga inkomster av statens verksamhet (inkomsttitel 2811) är 844 miljoner kronor högre, och uppgår till 1 245 miljoner kronor hittills i år. Det högre utfallet för inkomsttiteln beror i huvudsak på att Statens skolverk återbetalat statsbidrag avseende regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Förra året hanterades återkraven under hösten. Åt andra hållet verkar inkomster från bötesmedel. Inkomster från bötesmedel uppgår till 557 miljoner kronor hittills i år, vilket är 3 897 miljoner kronor (87,5 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020. Det beror på att Finansinspektionen i april förra året levererade in 4 002 miljoner kronor i bötesmedel avseende en sanktionsavgift mot Swedbank.

Aktieutdelningar 2021 och 2020, miljoner kronor
2021 jan-maj 2020 jan-maj 2021-2020 jan-maj
Akademiska hus AB 2 142 1 905 237
Apoteket AB 0 0 0
AB Svensk Bilprovning 58 19 39
Eurofima 1 2 -1
Jernhusen AB 0 219 -219
Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) 5 850 4 069 1 781
SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) 14 0 14
Specialfastigheter Sverige AB 604 570 34
Sveaskog Holding AB 850 550 300
AB Svensk Exportkredit 290 0 290
Svevia AB 251 88 164
Telia Company AB 1 615 1 453 161
Teracom Group AB 66 51 15
Vasallen AB 50 125 -75
Vattenfall AB 4 000 3 623 378
Totalt inkomster av statens aktier 15 791 12 673 3 118

På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
maj 2021
Förändring
jämfört med
maj 2020
Utfall
jan-maj 2021
Förändring
jämfört med
jan-maj 2020
SB 2021
2000 Inkomster av statens verksamhet 22 011 4 478 30 459 1 983 39 456
2100 Rörelseöverskott 6 810 1 514 6 974 1 357 8 610
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 0 0 338
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 10 14 43 20 59
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 132 - 164 412
2131 Riksbankens inlevererade överskott 6 800 1 500 6 800 1 500 7 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 58 1 172 56 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 58 1 172 56 235
2300 Ränteinkomster 196 92 1 115 128 1 969
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 6 1 17 1 33
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0
2394 Övriga ränteinkomster 47 43 61 29 36
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 143 48 1 037 98 1 901
2400 Inkomster av statens aktier 13 885 2 667 15 791 3 118 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 13 885 2 667 15 791 3 118 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 854 144 4 449 357 11 083
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 92 20 427 11 1 170
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 374 50 1 499 266 3 884
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 37 37 37 37 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 - 6 12 2 10
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 21 - 2 136 - 13 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 122 6 733 0 1 585
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 131 11 624 20 1 498
2537 Miljöskyddsavgift 39 32 62 44 160
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 167 3 661
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 149 6 289
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 12 - 1 57 - 4 457
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 1 25
2558 Avgifter för årlig revision 5 - 3 69 - 5 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 - 1 13 0 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 3 1 11 1 19
2562 CSN-avgifter 14 - 1 429 - 11 669
2600 Försäljningsinkomster 0 0 16 - 1 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 16 - 1 72
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 128 10 697 - 3 876 1 306
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 1 37 0 94
2712 Bötesmedel 106 10 557 - 3 897 1 010
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 14 0 98 35 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 1 - 1 4 - 14 55
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 79 50 1 245 844 1 180
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 79 50 1 245 844 1 180
SB = statens budget

Kontakt