April 2021 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick till -13,5 miljarder kronor i april 2021. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I april 2020 var utfallet ‑15,7 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 2,2 miljarder kronor och beror främst på att debiterad källskatt för 2021 är 2,8 miljarder kronor högre jämfört med samma månad föregående år.

Fysiska personers inkomstskatt uppgår de första fyra månaderna 2021 till -76,2 miljarder kronor, vilket är 9,6 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020. Det beror dels på att debiterad källskatt för 2021 ökat med 8,7 miljarder kronor, dels på att förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2019 slutreglerades i januari. Den slutliga skatten blev 10,4 miljarder lägre än beräknat, och har reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och regioner. Den slutliga skatten för 2018 var 0,3 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 10,1 miljarder kronor.

Åt andra hållet går dels de löpande utbetalda förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2021 som ökat med 2,6 miljarder kronor, dels har beslutade omprövningar av debiterad skatt för äldre år, och som ska återbetalas till skattskyldiga, ökat med 5,3 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 19,9 miljarder kronor i april, vilket är 4,2 miljarder kronor högre jämfört med samma månad föregående år. Det beror dels på att debiterad skatt att betala, både för innevarande och tidigare år ökat i april samtidigt som debiterad skatt att återfå minskat. Att debiterad skatt att betala ökar beror delvis på månadsförskjutningar (äldre år) men för innevarande år kan det bero på att många företag ändrade sina preliminära deklarationer (som baseras på förväntat resultat för helåret) under våren 2020 med anledning av en dämpad efterfrågan till följd av covid-19.

Juridiska personers inkomstskatt uppgår de första fyra månaderna 2021 till 73,2 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor (2,0 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att debiterad skatt att återfå, äldre år, minskat.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i april 6,9 miljarder kronor (23,6 procent) högre jämfört med samma månad föregående år.

Det beror på att arbetsgivaravgifterna minskade kraftigt i april 2020 efter riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften för företag och enskilda näringsidkare. De nya reglerna innebar att företagen endast betalade ålderspensionsavgift på lön och ersättning under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020. Detta gällde för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kr per anställd och månad. Arbetsgivaravgiften minskade som mest med 5 300 kr per anställd och månad.

Inkomsterna för de fyra första månaderna blev 9,3 miljarder kronor (6,7 procent) högre jämfört med 2020.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick de första fyra månaderna till 4,8 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 41,7 miljarder kronor i april, vilket är 2,5 miljarder kronor (6,3 procent) högre jämfört med april 2020. De högre inkomsterna avser främst mervärdesskatt. Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto blev 28,6 miljarder kronor, vilket är 2,2 miljarder kronor högre jämfört med april 2020.

För perioden januari-april uppgår inkomsterna från skatt på varor och tjänster till 186,1 miljarder kronor, vilket är 5,8 miljarder kronor (3,2 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

För perioden januari-april uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto till 138,8 miljarder kronor. Det är 5,5 miljarder kronor (4,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.  

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt uppgår till ‑24,7 miljarder kronor för perioden januari-april. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Kompensationen för mervärdesskatt är 0,6 miljarder kronor högre för perioden januari-april jämfört med motsvarade period 2020. Det innebär en negativ påverkan på inkomsterna i statens budget och budgetsaldot.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto blev negativ i april och uppgick till -10,8 miljarder kronor. Betalningsdifferenserna på skattekonto uppgick till -22,8 miljarder kronor i april 2020. Skillnaden mellan åren är alltså 12,0 miljarder kronor. En negativ betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är lägre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För april kan följande iakttagelser göras

1) Inbetalningar till skattekonto ökade med 16,3 miljarder kronor jämfört med april 2020, vilket har påverkat betalningsdifferensen positivt med samma belopp. Debiteringarna av skattekonto ökade med 17,4 medan utbetalningarna minskade med 8,7 miljarder kronor, vilket påverkat betalningsdifferensen negativt med 8,6 miljarder kronor. Sammantaget förklarar detta 7,7 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto ökade med 3,5 miljarder kronor i april. Kompensationen för höga sjuklönekostnader ökade med 1,3 miljarder kronor. Riksdagen beslutade under 2020 att staten tillfälligt ersätter kostnader för arbetsgivares sjuklöner från och med april 2020. Kompensationen har förlängts i flera omgångar och gäller nu fram till och med juni 2021. Alla arbetsgivare får ersättning för den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Stödet krediteras arbetsgivarnas skattekonto, vilket minskar inbetalningarna på skattekonto med motsvarande belopp. (Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.)

Omställningsstödet uppgick i april till 2,1 miljarder kronor, vilket motsvarar ökningen då stödet inte fanns i april 2020. Riksdagen har beslutat att företag som tappat omsättning kan få ansöka om omställningsstöd. (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv.)

Betalningsdifferensen för de första fyra månaderna är positiv och uppgår till 70,4 miljarder kronor, vilket är 21,8 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
9000 Löpande redovisade skatter 69 224 28 283 385 075 47 903
9100 Skatt på inkomst 6 982 6 796 - 959 10 951
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 13 528 2 213 - 76 196 9 636
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 19 873 4 178 73 245 1 415
9141 Kupongskatt 579 412 1 748 - 77
Övriga inkomsttitlar 59 - 8 244 - 23
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 68 4 206 - 34
9131 Ofördelbara inkomstskatter - 9 - 12 37 11
9200 Socialavgifter och löneskatter 36 040 6 880 149 031 9 327
9212 Efterlevandepensionsavgift 966 198 3 980 156
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 714 1 171 22 765 1 364
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 185 858 17 079 985
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 123 23 8 542 1 107
9253 Arbetsskadeavgift 322 66 1 324 76
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 029 747 15 846 661
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 650 3 829 77 919 4 965
9291 Särskild löneskatt 51 - 12 1 575 14
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 070 121 4 752 515
9341 Stämpelskatt 1 070 121 4 752 515
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 41 723 2 463 186 067 5 763
9411 Mervärdesskatt, netto 28 643 2 239 138 789 5 482
9424 Tobaksskatt 1 128 217 3 803 13
9425 Alkoholskatt 1 444 178 5 293 294
9428 Energiskatt 6 996 - 473 24 797 - 383
9432 Skatt på plastbärkassar 30 30 124 124
9439 Skatt på flygresor 15 - 54 66 - 407
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9461 Fordonsskatt 1 580 113 6 066 369
Övriga inkomsttitlar 1 886 214 7 128 273
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 9 - 40 9 - 41
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 19 - 1
9436 Skatt på avfall 38 42 182 182
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 52 0 63 - 8
9438 Kemikalieskatt 132 - 9 582 100
9452 Skatt på annonser och reklam 13 - 5 43 - 19
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 326 67 1 366 93
9455 Lotteriavgifter 5 0 25 7
9462 Vägavgifter 120 10 459 29
9463 Trängselskatt 222 - 17 977 - 38
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 228 - 4 909 - 16
9471 Tullmedel 529 65 1 965 - 71
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 - 1 5 4
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 - 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 199 104 587 155
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 9 1 - 64 - 100
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 954 - 196 - 24 714 - 551
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 6 347 - 199 - 26 286 - 569
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 393 3 1 572 18
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 10 807 11 986 70 382 21 814
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 15 161 8 292 55 899 12 442
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 343 186 1 376 - 239
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 4 010 3 508 13 108 9 611
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 171 233 515 83
9811 Skattetillägg 143 240 415 87
9821 Förseningsavgifter 28 - 7 101 - 5
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt