April 2021 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 3 786 miljoner kronor i april, vilket är 2 727 miljoner kronor (41,9 procent) lägre än samma månad 2020. Det beror främst på lägre inkomster från bötesmedel. Inkomster från bötesmedel blev 142 miljoner kronor, vilket är 3 971 miljoner kronor (96,5 procent) lägre jämfört med april 2020. Det beror på att Finansinspektionen i april förra året levererade in 4 002 miljoner kronor i bötesmedel avseende en sanktionsavgift mot Swedbank. Motsvarande inleverans skedde inte i år.

Inkomster av statens aktier blev 1 905 miljoner kronor i april. Det är 450 miljoner kronor (30,9 procent) högre jämfört med motsvarande period föregående år. Utdelningarna kommer från Telia Company AB samt Svensk exportkredit, som delade ut 1 615 respektive 290 miljoner kronor i april.

Övriga inkomster av statens verksamhet (inkomsttitel 2811) blev 775 miljoner kronor, vilket är 725 miljoner kronor högre jämfört med april 2020. Det beror i huvudsak på att Statens skolverk återbetalat statsbidrag avseende regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Förra året hanterades återkraven under hösten.

Inkomster av statens verksamhet uppgår till 8 448 miljoner kronor hittills i år, vilket är 2 495 miljoner kronor (22,8 procent) lägre än motsvarande period föregående år. Det beror främst på ovan nämnda händelser för april månad.

Aktieutdelningar 2021 och 2020, miljoner kronor
2021 jan-april 2020 jan-april 2021-2020 jan-april
Eurofima 1 2 -1
AB Svensk Exportkredit 290 0 290
Telia Company AB 1615 1453 161
Totalt inkomster av statens aktier 1906 1455 451

På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
SB 2021
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 786 - 2 727 8 448 - 2 495 39 456
2100 Rörelseöverskott 5 2 164 - 157 8 610
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 338
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 5 2 32 7 59
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 132 - 164 412
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 7 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 114 55 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 114 55 235
2300 Ränteinkomster 121 22 919 36 1 969
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 5 - 1 11 - 1 33
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0
2394 Övriga ränteinkomster 5 - 9 15 - 13 36
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 111 32 894 50 1 901
2400 Inkomster av statens aktier 1 905 450 1 906 451 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 1 905 450 1 906 451 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 817 45 3 594 214 11 083
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 75 5 335 - 9 1 170
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 374 65 1 124 216 3 884
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 6 6 11 8 10
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 35 - 3 115 - 10 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 133 - 33 611 - 6 1 585
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 125 8 493 9 1 498
2537 Miljöskyddsavgift 4 2 23 12 160
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 167 2 661
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 149 6 289
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 9 1 45 - 3 457
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 0 25
2558 Avgifter för årlig revision 8 0 64 - 2 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 10 0 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 8 0 19
2562 CSN-avgifter 44 - 4 415 - 10 669
2600 Försäljningsinkomster 0 0 16 - 1 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 16 - 1 72
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 163 - 3 971 569 - 3 886 1 306
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 0 29 - 1 94
2712 Bötesmedel 142 - 3 971 451 - 3 907 1 010
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 13 3 85 35 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 1 - 3 4 - 13 55
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 775 725 1 166 794 1 180
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 775 725 1 166 794 1 180
SB = statens budget

Kontakt