April 2021 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 74,9 miljarder kronor i april, vilket är 25,6 miljarder kronor (51,9 procent) högre än i april 2020.

De totala inkomsterna i statens budget blev 74,9 miljarder kronor i april, vilket är 25,6 miljarder kronor (51,9 procent) högre än i april 2020. Bland annat ökade skatt på inkomst med 6,8 miljarder kronor. Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev 6,9 miljarder kronor högre i april jämfört med samma månad föregående år. Det beror till stor del på den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter som minskade inkomsterna under perioden april-juli 2020. De högre inkomsterna beror även på förändringar av saldon på fysiska och juridiska personers skattekonton. Saldona förändras dock från månad till månad och det är inte ovanligt med stora skillnader mot föregående år för enskilda månader.

Inkomsterna uppgår till 409,4 miljarder kronor hittills i år, vilket är 45,4 miljarder kronor (12,5 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
april 2021
Förändring
jämfört med
april 2020
Utfall
jan-april 2021
Förändring
jämfört med
jan-april 2020
SB 2021
1000 Statens skatteinkomster 1 132 325
1100 Direkta skatter på arbete 669 158
1111 Statlig inkomstskatt 49 800
1115 Kommunal inkomstskatt 783 111
1121 Allmän pensionsavgift 133 862
1131 Artistskatt 0
1141 Allmän pensionsavgift - 133 832
1144 Fastighetsavgift - 347
1151 Sjöinkomst - 49
1153 Jobbskatteavdrag - 129 602
1154 Hus-avdrag - 17 900
1155 Gåvor till ideell verksamhet - 250
1156 Övriga skattereduktioner - 5 081
1157 Grön skattereduktion - 1 350
1158 Skattereduktion sjuk- och aktivitetsersättning - 420
1159 Skattereduktion för förnybar el - 56
1161 Skattereduktion för installation av grön teknik - 198
1162 Skattereduktion för förvärvsinkomst - 8 530
1200 Indirekta skatter på arbete 611 915
1211 Sjukförsäkringsavgift 65 934
1212 Föräldraförsäkringsavgift 48 290
1213 Arbetsskadeavgift 3 715
1214 Ålderspensionsavgift 199 841
1215 Efterlevandepensionsavgift 11 144
1216 Arbetsmarknadsavgift 48 446
1217 Allmän löneavgift 215 817
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 12 482
1241 Sjukförsäkringsavgift 437
1242 Föräldraförsäkringsavgift 723
1243 Arbetsskadeavgift 89
1244 Ålderspensionsavgift, netto 5 166
1245 Efterlevandepensionsavgift 266
1246 Arbetsmarknadsavgift 44
1247 Allmän löneavgift 4 544
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 240
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 41 758
1271 Pensionskostnader, företag 42 956
1272 Pensionskostnader, staten 4 417
1273 Förvärvsinkomster 512
1274 Egenföretagare 748
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 12 482
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 166
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 75
1291 Tjänstegruppliv 586
1300 Skatt på kapital 246 944
1311 Skatt på kapital 82 557
1312 Skattereduktion kapital - 22 185
1313 Expansionsmedelsskatt 163
1321 Skatt på företagsvinster 131 071
1322 Skattereduktioner - 5 501
1331 Kupongskatt 6 509
1341 Avkastningsskatt hushåll 184
1342 Avkastningsskatt företag 5 429
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 108
1351 Fastighetsskatt hushåll 813
1352 Fastighetsskatt företag 14 472
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 16 196
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 895
1361 Stämpelskatt 13 234
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 611 021
1411 Mervärdesskatt 470 220
1421 Skatt på tobak 12 542
1422 Skatt på etylalkohol 4 532
1423 Skatt på vin 6 237
1424 Skatt på mellanklassprodukter 148
1425 Skatt på öl 4 400
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 0
1427 Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter 79
1431 Skatt på elektrisk kraft 26 941
1432 Energiskatt bensin 11 432
1433 Energiskatt oljeprodukter 14 441
1434 Energiskatt övrigt 209
1441 Koldioxidskatt bensin 7 340
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 13 790
1443 Koldioxidskatt övrigt 163
1451 Svavelskatt 10
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 65
1454 Skatt på bekämpningsmedel 148
1456 Avfallsskatt 243
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 56
1458 Övriga skatter 102
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 1 462
1461 Kemikalieskatt 1 828
1462 Flygskatt 1 798
1463 Skatt på avfallsförbränning 540
1464 Skatt på plastbärkassar 500
1465 Elcertifikat 2 409
1471 Fordonsskatt 16 357
1472 Vägavgifter 1 411
1473 Trängselskatt 3 073
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 869
1481 Systembolaget AB:s överskott 250
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 1 274
1483 Skatt på spel 3 836
1485 Spelavgifter 65
1486 Skatt på annonser och reklam 137
1491 Avgifter för telekommunikation 112
1500 Skatt på import 6 601
1511 Tullmedel 6 602
1512 Sockeravgifter 0
1600 Restförda och övriga skatter 15 651
1611 Restförda skatter, hushåll - 1 582
1612 Restförda skatter, företag - 3 726
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår 92
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 1 000
1623 Anstånd 500
1624 Övriga skatter 4 264
1625 Skattetillägg 167
1626 Förseningsavgifter 198
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 202
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 500
1634 Övriga skatter - 2
1635 Skattetillägg 933
1636 Förseningsavgifter 432
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 536
1644 Batteriavgifter 2
1645 Kväveoxidavgifter 640
1647 Resolutionsavgifter 3 417
1651 Avgifter till public service 9 082
1700 Avgående poster, skatter till EU - 6 601
1711 EU-skatter - 6 601
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -1 077 667
1811 Kommunala skatter - 802 847
1812 Avgifter till AP-fonder - 274 820
1900 Periodiseringar 55 303
1911 Uppbördsförskjutningar 11 862
1921 Kommuner och regioner 10 999
1922 Ålderpensionssystemet 2 948
1923 Företag och hushåll - 6 224
1924 Kyrkosamfund - 317
1925 EU 34
1931 Anstånd 36 000
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 786 - 2 727 8 448 - 2 495 39 456
2100 Rörelseöverskott 5 2 164 - 157 8 610
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 338
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 5 2 32 7 59
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 132 - 164 412
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 7 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 114 55 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 114 55 235
2300 Ränteinkomster 121 22 919 36 1 969
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 5 - 1 11 - 1 33
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0
2394 Övriga ränteinkomster 5 - 9 15 - 13 36
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 111 32 894 50 1 901
2400 Inkomster av statens aktier 1 905 450 1 906 451 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 1 905 450 1 906 451 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 817 45 3 594 214 11 083
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 75 5 335 - 9 1 170
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 374 65 1 124 216 3 884
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 6 6 11 8 10
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 35 - 3 115 - 10 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 133 - 33 611 - 6 1 585
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 125 8 493 9 1 498
2537 Miljöskyddsavgift 4 2 23 12 160
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 167 2 661
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 149 6 289
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 9 1 45 - 3 457
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 0 25
2558 Avgifter för årlig revision 8 0 64 - 2 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 10 0 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 8 0 19
2562 CSN-avgifter 44 - 4 415 - 10 669
2600 Försäljningsinkomster 0 0 16 - 1 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 16 - 1 72
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 163 - 3 971 569 - 3 886 1 306
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 0 29 - 1 94
2712 Bötesmedel 142 - 3 971 451 - 3 907 1 010
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 13 3 85 35 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 1 - 3 4 - 13 55
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 775 725 1 166 794 1 180
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 775 725 1 166 794 1 180
3000 Inkomster av försåld egendom - 2 - 2 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom - 2 - 2 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom - 2 - 2 5 000
4000 Återbetalning av lån 66 - 11 190 - 31 670
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 48 - 11 126 - 24 433
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 48 - 11 126 - 24 433
4500 Återbetalning av övriga lån 18 0 64 - 8 237
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 - 6 93
4526 Återbetalning av övriga lån 18 0 64 - 1 144
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 754 390 6 299 740 17 262
5100 Avskrivningar och amorteringar 0
5121 Amortering på statskapital 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 754 390 6 299 740 17 262
5211 Statliga pensionsavgifter 1 754 390 6 299 740 17 262
6000 Bidrag m.m. från EU 22 - 367 9 354 - 738 30 316
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 22 - 18 9 098 - 183 10 984
6111 Gårdsstöd 18 - 13 7 003 - 226 7 159
6113 Övriga interventioner 4 - 3 90 10 137
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 0 - 2 - 390 - 292 4
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 0 0 - 1
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 2 395 325 1 667
6126 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2021 – 2027 2 018
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen - 37 - 37 287
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 - 37 - 37 167
6215 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2021 – 2027 120
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 0 - 146 8 - 282 1 969
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 0 - 146 8 - 282 1 819
6315 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027 150
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 - 120 12 - 226 2 046
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 - 120 12 - 226 1 996
6415 Bidrag från Europeiska socialfonden 2021–2027 50
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 - 46 49 - 15 150
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 - 46 49 - 15 150
6900 Övriga bidrag från EU 0 0 186 5 880
6911 Övriga bidrag från EU 0 0 186 5 880
6600 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och motståndskraft 14 000
6611 Bidrag från Europeiska faciliteten för återhämtning och motståndskraft 14 000
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 119 036
7100 Tillkommande skatter 11 251
7112 Tullmedel 6 568
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 0
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 4 683
7200 Avräkningar - 130 286
7211 Intäkter som förs till fonder - 5 595
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 34 917
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 78 284
7231 Avgifter till public service - 9 082
7232 Elcertifikat - 2 409
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto 0
8100 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto 0
8127 Korttidsarbete 0
9000 Löpande redovisade skatter 69 224 28 283 385 075 47 903
9100 Skatt på inkomst 6 982 6 796 - 959 10 951
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 13 528 2 213 - 76 196 9 636
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 19 873 4 178 73 245 1 415
9141 Kupongskatt 579 412 1 748 - 77
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 68 4 206 - 34
9131 Ofördelbara inkomstskatter - 9 - 12 37 11
9200 Socialavgifter och löneskatter 36 040 6 880 149 031 9 327
9212 Efterlevandepensionsavgift 966 198 3 980 156
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 714 1 171 22 765 1 364
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 185 858 17 079 985
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 123 23 8 542 1 107
9253 Arbetsskadeavgift 322 66 1 324 76
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 029 747 15 846 661
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 650 3 829 77 919 4 965
9291 Särskild löneskatt 51 - 12 1 575 14
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 070 121 4 752 515
9341 Stämpelskatt 1 070 121 4 752 515
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 41 723 2 463 186 067 5 763
9411 Mervärdesskatt, netto 28 643 2 239 138 789 5 482
9424 Tobaksskatt 1 128 217 3 803 13
9425 Alkoholskatt 1 444 178 5 293 294
9428 Energiskatt 6 996 - 473 24 797 - 383
9432 Skatt på plastbärkassar 30 30 124 124
9439 Skatt på flygresor 15 - 54 66 - 407
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9461 Fordonsskatt 1 580 113 6 066 369
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 9 - 40 9 - 41
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 19 - 1
9436 Skatt på avfall 38 42 182 182
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 52 0 63 - 8
9438 Kemikalieskatt 132 - 9 582 100
9452 Skatt på annonser och reklam 13 - 5 43 - 19
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 326 67 1 366 93
9455 Lotteriavgifter 5 0 25 7
9462 Vägavgifter 120 10 459 29
9463 Trängselskatt 222 - 17 977 - 38
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 228 - 4 909 - 16
9471 Tullmedel 529 65 1 965 - 71
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 - 1 5 4
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 - 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 199 104 587 155
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 9 1 - 64 - 100
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 954 - 196 - 24 714 - 551
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 6 347 - 199 - 26 286 - 569
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 393 3 1 572 18
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 10 807 11 986 70 382 21 814
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 15 161 8 292 55 899 12 442
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 343 186 1 376 - 239
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 4 010 3 508 13 108 9 611
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 171 233 515 83
9811 Skattetillägg 143 240 415 87
9821 Förseningsavgifter 28 - 7 101 - 5
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0
Totala inkomster 74 852 25 566 409 366 45 376 1 105 994
SB = statens budget

Kontakt