Mars 2021 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick i mars 2021 till -33,2 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I mars 2020 var utfallet ‑33,0 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -0,2 miljarder kronor.

Utfallet det första kvartalet 2021 uppgår till -62,7 miljarder kronor, vilket är 7,4 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020. Det beror dels på att debiterad källskatt för 2021 ökat med 5,9 miljarder kronor, dels på att förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2019 slutreglerades i januari. Den slutliga skatten blev 10,4 miljarder lägre än beräknat, och har reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och regioner. Den slutliga skatten för 2018 var 0,3 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 10,1 miljarder kronor. Åt andra hållet går dels de löpande utbetalda förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2021 som ökat med 1,9 miljarder kronor, dels har beslutade omprövningar av debiterad skatt för äldre år, och som ska återbetalas till skattskyldiga, ökat med 4,8 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 17,5 miljarder kronor i mars, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre jämfört med samma månad föregående år. Under det första kvartalet minskade inkomsterna med 2,8 miljarder kronor jämfört med det första kvartalet 2020. Det beror främst på att beviljade anstånd med att betala skatt för äldre beskattningsår har ökat med 1,9 miljarder kronor.  

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i mars 1,3 miljarder kronor (3,8 procent) högre jämfört med samma månad föregående år. Inkomsterna för det första kvartalet blev 2,4 miljarder kronor (2,2 procent) högre jämfört med det första kvartalet 2020.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick det första kvartalet till 3,7 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 40,8 miljarder kronor i mars, vilket är 4,9 miljarder kronor (13,7 procent) högre jämfört med mars 2020.

För årets första kvartal uppgår inkomsterna från skatt på varor och tjänster till 144,3 miljarder kronor, vilket är 3,3 miljarder kronor (2,3 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.

De högre inkomsterna i mars samt under det första kvartalet avser främst mervärdesskatt. Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto blev 28,7 miljarder kronor, vilket är 4,6 miljarder kronor högre jämfört med mars 2020. För årets första kvartal uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto till 110,1 miljarder kronor. Det är 3,2 miljarder kronor (3,0 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.  

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -18,8 miljarder kronor det första kvartalet, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än samma period 2020. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto blev positiv i mars och uppgick till 33,0 miljarder kronor. I mars 2020 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 26,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är alltså 6,8 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För mars kan följande iakttagelser göras

1) Inbetalningar till skattekonto ökade med 10,5 miljarder kronor jämfört med mars 2020, vilket har påverkat betalningsdifferensen positivt med samma belopp. Utbetalningarna och debiteringarna av skattekonto ökade med 0,8 respektive 6,5 miljarder kronor, vilket påverkat betalningsdifferensen negativt med 7,3 miljarder kronor. Sammantaget förklarar detta 3,2 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto ökade med 2,6 miljarder kronor i mars. Kompensationen för höga sjuklönekostnader ökade med 1,7 miljarder kronor. Riksdagen har med anledning av coronapandemin, beslutat att staten tillfälligt ersätter kostnader för arbetsgivares sjuklöner fram till och med juni 2021. Alla arbetsgivare får ersättning för den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Stödet krediteras arbetsgivarnas skattekonto, vilket minskar inbetalningarna på skattekonto med motsvarande belopp. (Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.)

Omställningsstödet uppgick i mars till 0,6 miljarder kronor, vilket motsvarar ökningen då stödet inte fanns i mars 2020. Riksdagen har beslutat att företag som tappat omsättning kan få ansöka om omställningsstöd. I mars redovisas även för första gången omställningsstöd-särskilt drabbade, vilket uppgick till 0,1 miljarder kronor. (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv.)

Betalningsdifferensen för det första kvartalet är positiv och uppgår till 81,2 miljarder kronor, vilket är 9,8 miljarder kronor högre än motsvarande kvartal 2020.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
mars 2021
Förändring
jämfört med
mars 2020
Utfall
jan-mars 2021
Förändring
jämfört med
jan-mars 2020
9000 Löpande redovisade skatter 91 253 12 262 315 851 19 620
9100 Skatt på inkomst - 15 028 - 1 364 - 7 941 4 155
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 33 210 - 192 - 62 667 7 423
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 488 - 793 53 373 - 2 763
9141 Kupongskatt 625 - 393 1 169 - 490
Övriga inkomsttitlar 69 13 185 - 15
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 43 2 138 - 38
9131 Ofördelbara inkomstskatter 26 11 46 23
9200 Socialavgifter och löneskatter 35 937 1 328 112 991 2 447
9212 Efterlevandepensionsavgift 945 24 3 014 - 42
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 589 141 17 051 192
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 093 103 12 894 127
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 090 598 6 419 1 084
9253 Arbetsskadeavgift 315 8 1 003 10
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 924 2 11 817 - 86
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 238 460 59 269 1 137
9291 Särskild löneskatt 744 - 8 1 525 26
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 215 251 3 683 394
9341 Stämpelskatt 1 215 251 3 683 394
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 40 812 4 919 144 344 3 300
9411 Mervärdesskatt, netto 28 725 4 606 110 146 3 243
9424 Tobaksskatt 794 - 91 2 676 - 204
9425 Alkoholskatt 1 111 - 28 3 849 115
9428 Energiskatt 6 381 235 17 801 90
9432 Skatt på plastbärkassar 28 28 94 94
9439 Skatt på flygresor 14 - 106 51 - 353
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9461 Fordonsskatt 1 977 218 4 486 257
Övriga inkomsttitlar 1 782 57 5 242 59
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 - 1
9435 Särskild skatt mot försurning 4 - 1 14 - 1
9436 Skatt på avfall 34 33 144 140
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 5 - 3 11 - 8
9438 Kemikalieskatt 128 14 450 109
9452 Skatt på annonser och reklam 5 - 2 30 - 14
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 276 - 42 1 040 26
9455 Lotteriavgifter 5 - 1 21 7
9462 Vägavgifter 146 10 340 19
9463 Trängselskatt 273 - 29 755 - 21
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 216 - 14 681 - 12
9471 Tullmedel 462 - 14 1 436 - 137
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 5 5
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 - 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 222 107 387 51
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 7 - 2 - 74 - 102
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 750 342 - 18 760 - 354
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 5 144 337 - 19 939 - 369
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 393 5 1 179 15
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 33 021 6 847 81 190 9 828
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 29 505 4 465 71 059 4 150
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 308 - 174 1 033 - 425
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 3 208 2 555 9 097 6 103
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 47 - 60 345 - 150
9811 Skattetillägg 13 - 59 271 - 153
9821 Förseningsavgifter 34 - 1 73 3
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt