Februari 2021 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick i februari 2021 till -26,3 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I februari 2020 var utfallet ‑24,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -2,1 miljarder kronor. Det beror främst på att beslutade omprövningar av debiterad skatt för äldre år, och som ska återbetalas till skattskyldiga, blev 1,9 miljarder kronor högre i februari 2021 jämfört med samma period 2020.

Förskotten till kommuner och regioner exklusive slutregleringarna, uppgick i februari till 65,2 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor högre än i februari 2020. Högre utbetalningar till kommunsektorn innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i februari.

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år blev 0,8 miljarder kronor högre än i februari 2020.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt för perioden januari till och med februari uppgick till -29,5 miljarder kronor. Det är 7,6 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2019 slutreglerades i januari. Den slutliga skatten blev 10,4 miljarder lägre än beräknat, och har reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och regioner. Den slutliga skatten för 2018 var 0,3 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 10,1 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 18,5 miljarder kronor i februari, vilket är 1,0 miljard kronor högre jämfört med samma månad föregående år. Det beror främst på att debiterad skatt för 2021 blev 0,6 miljarder kronor högre. För perioden januari-februari har dock inkomsterna från juridiska personers inkomstskatt minskat med 2,0 miljarder kronor, debiterad skatt för 2021 har minskat med 2,3 miljarder kronor.  

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i februari 0,6 miljarder kronor (1,5 procent) lägre jämfört med samma månad föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick i februari till 1,2 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor högre jämfört med samma månad föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 67,3 miljarder kronor i februari, vilket är 1,5 miljarder kronor (2,3 procent) högre jämfört med februari 2020. Det högre utfallet avser främst mervärdesskatt och fordonsskatt.

För perioden januari-februari uppgår inkomsterna från skatt på varor och tjänster till 103,5 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor lägre jämfört med motsvarande period 2020. De lägre inkomsterna avser främst mervärdesskatt och skatt på flygresor.

Mervärdesskatt

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto blev 56,5 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor högre jämfört med februari 2020. För perioden januari-februari uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto till 81,4 miljarder kronor. Det är 1,4 miljarder kronor (1,6 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.  

Fordonsskatt

Inkomsterna från fordonsskatt blev 1,2 miljarder kronor i februari, vilket är 0,4 miljarder kronor högre jämfört med februari 2020. För perioden januari-februari uppgår inkomsterna från fordonsskatt till 2,5 miljarder kronor, vilket är i nivå med inkomsterna för motsvarande period 2020.  

Skatt på flygresor

Omfattande reserestriktioner och minskad efterfrågan på flygresor till följd av coronapandemin har påverkat inkomsterna från skatt på flygresor som uppgår till knappt 37 miljoner kronor för perioden januari-februari. Det är 246 miljoner kronor (87,0 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2020.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -4,9 miljarder kronor i februari, vilket ska jämföras med ett utfall på -5,2 miljarder kronor i februari 2020.

Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Jämfört med februari 2020 blev kompensationen för mervärdesskatt 0,2 miljarder kronor (4,4 procent) lägre. Det innebär en positiv påverkan på inkomsterna i statens budget och budgetsaldot.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto blev positiv i februari och uppgick till 25,4 miljarder kronor. I februari 2020 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 36,8 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är alltså -11,4 miljarder kronor.  En positiv betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För februari kan följande iakttagelser göras

1) Inbetalningarna till skattekonto har minskat med 1,7 miljarder kronor jämfört med februari 2020 medan utbetalningarna ökade med 10,7 miljarder kronor. Det har påverkat betalningsdifferensen negativt med 12,4 miljarder kronor. Debiteringarna av skattekonto i februari blev 0,2 miljarder kronor högre än i februari 2020, vilket påverkar betalningsdifferensen negativt med samma belopp. Sammantaget förklarar detta 12,6 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto ökade med 1,1 miljarder kronor i februari. Kompensationen för höga sjuklönekostnader ökade med 0,7 miljarder kronor. Riksdagen har med anledning av coronapandemin, beslutat att staten tillfälligt ersätter kostnader för arbetsgivares sjuklöner fram till och med februari 2021. Alla arbetsgivare får ersättning för den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Stödet krediteras arbetsgivarnas skattekonto, vilket minskar inbetalningarna på skattekonto med motsvarande belopp. (Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.)

Omställningsstödet uppgick i februari till 0,3 miljarder kronor, vilket motsvarar ökningen då stödet inte fanns i februari 2020. Riksdagen har beslutat att företag som tappat omsättning kan få ansöka om omställningsstöd. De branscher där flest företag inkommit med ansökningar ifrån är Transport och magasinering samt Handel och Hotell- och restaurangverksamhet. (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv.)

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
9000 Löpande redovisade skatter 120 938 - 11 268 224 598 7 358
9100 Skatt på inkomst - 7 462 - 1 199 7 087 5 519
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 26 339 - 2 124 - 29 457 7 615
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 18 489 981 35 885 - 1 971
9141 Kupongskatt 368 0 544 - 97
Övriga inkomsttitlar 20 - 56 116 - 29
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 33 - 40 96 - 40
9131 Ofördelbara inkomstskatter - 13 - 16 20 12
9200 Socialavgifter och löneskatter 39 337 - 590 77 054 1 120
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 072 - 104 2 069 - 66
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 561 - 176 11 462 52
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 480 - 144 8 801 23
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 945 - 237 4 329 486
9253 Arbetsskadeavgift 355 - 11 688 2
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 771 - 125 7 893 - 88
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 21 782 - 56 41 031 676
9291 Särskild löneskatt 27 5 781 34
9299 Avräkning socialavgifter 345 257 0 0
9300 Skatt på egendom 1 198 125 2 468 143
9341 Stämpelskatt 1 198 125 2 468 143
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 67 315 1 499 103 532 - 1 618
9411 Mervärdesskatt, netto 56 450 1 083 81 422 - 1 362
9424 Tobaksskatt 791 - 109 1 881 - 114
9425 Alkoholskatt 1 083 - 24 2 738 144
9428 Energiskatt 6 026 195 11 420 - 145
9432 Skatt på plastbärkassar 27 27 66 66
9439 Skatt på flygresor 17 - 117 37 - 246
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9461 Fordonsskatt 1 182 357 2 509 38
Övriga inkomsttitlar 1 739 87 3 460 2
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 - 1
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 10 0
9436 Skatt på avfall 81 77 111 107
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 4 - 3 6 - 5
9438 Kemikalieskatt 141 62 323 94
9452 Skatt på annonser och reklam 23 - 9 26 - 12
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 362 27 765 67
9455 Lotteriavgifter 5 - 1 16 8
9462 Vägavgifter 98 20 193 9
9463 Trängselskatt 212 49 482 8
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 233 2 466 2
9471 Tullmedel 496 - 96 975 - 123
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 5 5
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 - 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 165 55 165 - 56
9481 Övriga skatter på varor och tjänster - 85 - 95 - 81 - 100
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 4 938 228 - 14 010 - 696
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 5 331 223 - 14 796 - 706
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 393 5 786 10
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 25 436 - 11 392 48 169 2 981
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 22 503 - 12 319 41 555 - 315
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 203 - 196 725 - 251
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 2 730 1 122 5 889 3 548
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 52 62 298 - 91
9811 Skattetillägg 23 67 259 - 94
9821 Förseningsavgifter 28 - 5 39 3
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt