Februari 2021 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 410 miljoner kronor i februari, vilket är 817 miljoner kronor (66,6 procent) lägre än samma månad 2020. Det beror främst på att en myndighet har korrigerat januari månads inrapporterade utfall i samband med inrapporteringen i februari, avseende inlevererat överskott till staten.

Inga inkomster av statens aktier har redovisats i februari.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
feb 2021
Förändring
jämfört med
feb 2020
Utfall
jan-feb 2021
Förändring
jämfört med
jan-feb 2020
SB 2021
2000 Inkomster av statens verksamhet 410 - 817 2 780 - 147 39 456
2100 Rörelseöverskott - 576 - 736 145 - 173 8 610
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 338
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 0 13 - 9 59
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter - 576 - 736 132 - 164 412
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 7 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 88 55 114 55 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 88 55 114 55 235
2300 Ränteinkomster 178 27 388 19 1 969
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 3 0 33
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0
2394 Övriga ränteinkomster 2 0 5 0 36
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 174 27 380 19 1 901
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 448 - 312 1 666 - 155 11 083
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 78 - 5 152 - 18 1 170
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 1 - 299 374 - 224 3 884
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 - 1 3 1 10
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 32 - 6 55 - 7 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 0 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 109 - 30 333 70 1 585
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 158 47 267 30 1 498
2537 Miljöskyddsavgift 12 9 16 9 160
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 0 0 661
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 65 - 6 289
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 15 2 25 - 4 457
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 - 23 23 0 25
2558 Avgifter för årlig revision 20 - 6 31 - 6 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 5 0 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 3 0 19
2562 CSN-avgifter 18 - 2 313 - 2 669
2600 Försäljningsinkomster 0 0 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 72
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 106 8 207 4 1 306
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 6 0 13 - 2 94
2712 Bötesmedel 86 9 168 14 1 010
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 14 3 23 - 1 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 0 - 4 2 - 7 55
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 166 141 260 102 1 180
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 166 141 260 102 1 180
SB = statens budget

Kontakt