December 2021 Inkomsttyp 4000: Återbetalning av lån

Under inkomsttypen Återbetalning av lån redovisas återbetalningar av olika typer av lån där den största delen är återbetalning av studiemedel.

Utfall för inkomsttypen Återbetalning av lån

Miljoner kr

Återbetalning av lån blev 441 miljoner kronor, vilket är 395 miljoner kronor (849,7 procent) högre än i december 2020. Det förklaras av en återbetalning av kapitaltillskott från Postnord AB. Återbetalningen skedde på grund av att Europeiska Kommissionen beslutade att kapitaltillskottet stred mot gällande regler om EU:s inre marknad.

Återbetalning av lån uppgår preliminärt till 1 046 miljoner kronor för 2021. Det är 396 miljoner kronor (60,9 procent) högre än 2020 och förklaras av återbetalningen från Postnord AB.

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB 2021
4000 Återbetalning av lån 441 395 1 046 396 670
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 25 - 3 407 - 12 433
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 25 - 3 407 - 12 433
4500 Återbetalning av övriga lån 416 397 639 407 237
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 5 - 2 64 24 93
4526 Återbetalning av övriga lån 411 399 575 384 144
SB = statens budget

Kontakt