December 2021 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Mycket lägre inkomster av försåld egendom jämfört med 2020

Inga inkomster av försåld egendom har redovisats i december.

Det preliminära årsutfallet för inkomster av försåld egendom uppgår till 23 miljoner kronor, vilket är 817 miljoner kronor (97,2 procent) lägre än för motsvarande period föregående år. Under 2020 utnyttjade staten en köpoption av Fysikhuset Stockholm KB, vilket innebar att Fysikhuset förvärvades och såldes vidare. Affären genererade ett överskott på 795 miljoner kronor som påverkar jämförelsen mellan åren.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB 2021
3000 Inkomster av försåld egendom 0 - 800 23 - 817 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 - 800 23 - 816 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 - 800 23 - 816 5 000
SB = statens budget

Kontakt