December 2021 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 833 miljoner kronor i december, vilket är 1 736 miljoner kronor (48,6 procent) lägre än samma månad 2020. Det beror främst på lägre inkomster från statens aktier.

Det preliminära helårsutfallet för inkomster av statens verksamhet uppgår till 42 923 miljoner kronor, vilket är 3 205 miljoner kronor (6,9 procent) lägre än motsvarande period föregående år. Det beror främst på att inkomster från böter m.m. är 4 900 miljoner kronor lägre. Inlevererade rörelseöverskott är dock 1 083 miljoner kronor högre än 2020.

Aktieutdelningar 2021 och 2020, miljoner kronor
Jan-Dec 2021 Jan-Dec 2020 Förändring
Akademiska hus AB 2 142 1 905 237
AB Svensk Bilprovning 58 19 39
Eurofima 1 2 -1
Infranord AB 0 0 0
Jernhusen AB 169 219 -50
Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) 5 850 6 104 -254
Nordiska investeringsbanken NIB 0 164 -164
SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) 14 0 14
Specialfastigheter Sverige AB 604 570 34
Sveaskog Holding AB 850 1 100 -250
AB Svensk Exportkredit 290 0 290
Svevia AB 251 88 163
Sweden House AB 2 0 2
Telia Company AB 3 229 3 955 -726
Teracom Group AB 66 51 15
Vasallen AB 50 125 -75
Vattenfall AB 4 000 3 623 377
17 577 17 925 -349

På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
dec 2021
Förändring
jämfört med
dec 2020
Utfall
jan-dec 2021
Förändring
jämfört med
jan-dec 2020
SB 2021
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 833 - 1 736 42 923 - 3 205 39 456
2100 Rörelseöverskott 418 - 299 7 441 1 083 8 610
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 404 22 404 22 338
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 14 - 18 105 27 59
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 - 302 132 - 466 412
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 6 800 1 500 7 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 325 94 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 325 94 235
2300 Ränteinkomster 182 - 110 2 574 266 1 969
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 32 1 33
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 11 9 128 81 36
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 169 - 119 2 413 184 1 901
2400 Inkomster av statens aktier 0 - 1 049 17 577 - 349 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 - 1 049 17 577 - 349 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 883 - 331 11 246 44 11 083
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 82 7 1 038 50 1 170
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 374 - 373 4 114 - 47 3 884
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 - 4 37 0 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 - 5 17 - 5 10
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 22 - 26 412 - 12 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 61 - 15 1 484 - 47 1 585
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 145 - 15 1 405 13 1 498
2537 Miljöskyddsavgift 95 47 292 - 22 160
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 1 675 12 661
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 316 31 289
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 44 14 494 13 457
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 3 3 31 6 25
2558 Avgifter för årlig revision 18 - 36 152 5 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 2 29 - 2 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 21 0 19
2562 CSN-avgifter 35 69 725 49 669
2600 Försäljningsinkomster 6 - 15 69 - 5 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 6 - 15 69 - 5 72
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 104 - 16 1 595 - 4 900 1 306
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 - 2 89 4 94
2712 Bötesmedel 79 - 31 1 294 - 4 903 1 010
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 - 2 - 1 - 15 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 13 19 196 32 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 4 - 1 16 - 17 55
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 240 84 2 098 561 1 180
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 240 84 2 098 561 1 180
SB = statens budget

Kontakt