November 2021 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 3 558 miljoner kronor i november, vilket är 24 miljoner kronor (0,7 procent) lägre än samma månad 2020. Det beror främst på lägre inkomster från statens aktier.

Hittills i år uppgår inkomster av statens verksamhet till 41 090 miljoner kronor, vilket är 1 469 miljoner kronor (3,5 procent) lägre än motsvarande period föregående år. Riksbankens inlevererade överskott och inkomster av statens aktier är högre, 1 500 respektive 701 miljoner kronor, i år jämfört med motsvarande period föregående år. Medan inkomster från böter m.m. är 4 884 miljoner kronor lägre.

Aktieutdelningar 2021 och 2020, miljoner kronor
Jan-Nov 2021 Jan-Nov 2020 Förändring
Akademiska hus AB 2 142 1 905 237
AB Svensk Bilprovning 58 19 39
Eurofima 1 2 -1
Infranord AB 0 0 0
Jernhusen AB 169 219 -50
Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) 5 850 6 104 -254
Nordiska investeringsbanken NIB 0 164 -164
SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) 14 0 14
Specialfastigheter Sverige AB 604 570 34
Sveaskog Holding AB 850 1 100 -250
AB Svensk Exportkredit 290 0 290
Svevia AB 251 88 163
Sweden House AB 2 0 2
Telia Company AB 3 229 2 906 323
Teracom Group AB 66 51 15
Vasallen AB 50 125 -75
Vattenfall AB 4 000 3 623 377
17 577 16 876 701

På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
nov 2021
Förändring
jämfört med
nov 2020
Utfall
jan-nov 2021
Förändring
jämfört med
jan-nov 2020
SB 2021
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 558 - 24 41 090 - 1 469 39 456
2100 Rörelseöverskott 0 2 7 022 1 381 8 610
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 0 0 338
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 2 91 45 59
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 132 - 164 412
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 6 800 1 500 7 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 58 1 325 94 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 58 1 325 94 235
2300 Ränteinkomster 481 154 2 392 377 1 969
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 30 2 33
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2394 Övriga ränteinkomster 2 1 117 72 36
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 478 153 2 245 303 1 901
2400 Inkomster av statens aktier 1 784 - 251 17 577 701 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 1 784 - 251 17 577 701 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 982 29 10 362 375 11 083
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 93 9 956 43 1 170
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 372 - 2 3 739 326 3 884
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 37 4 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 - 1 17 0 10
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 27 10 390 14 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 111 10 1 423 - 32 1 585
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 127 28 1 260 29 1 498
2537 Miljöskyddsavgift 30 - 64 197 - 70 160
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 175 3 675 10 661
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 316 31 289
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 9 - 4 450 - 1 457
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 1 1 28 4 25
2558 Avgifter för årlig revision 17 40 134 41 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 2 0 27 - 3 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 19 0 19
2562 CSN-avgifter 15 - 1 690 - 20 669
2600 Försäljningsinkomster 6 6 63 10 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 6 6 63 10 72
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 129 - 61 1 491 - 4 884 1 306
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 2 82 5 94
2712 Bötesmedel 106 - 36 1 214 - 4 871 1 010
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 - 1 - 14 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 14 - 26 183 13 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 2 - 1 13 - 17 55
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 117 96 1 857 477 1 180
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 117 96 1 857 477 1 180
SB = statens budget

Kontakt