Oktober 2021 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick till -12,8 miljarder kronor i oktober 2021. I oktober 2020 var utfallet -16,0 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 3,2 miljarder kronor och beror främst på att debiterad källskatt för 2021 är 3,5 miljarder kronor (5,8 procent) högre jämfört med samma månad föregående år.  Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Fysiska personers inkomstskatt uppgår de första tio månaderna 2021 till -100,7 miljarder kronor, vilket är 32,1 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020. Det beror främst på att debiterad källskatt för 2021 ökat med 34,8 miljarder kronor, men även på att förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2019 slutreglerades i januari. Den slutliga skatten blev 10,4 miljarder lägre än beräknat, och har reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och regioner. Den slutliga skatten för 2018 var 0,3 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 10,1 miljarder kronor. Åt andra hållet går dels de löpande utbetalda förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2021 som ökat med 6,5 miljarder kronor, dels har beslutade omprövningar av debiterad skatt för äldre år, och som ska återbetalas till skattskyldiga, ökat med 6,3 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 18,8 miljarder kronor i oktober, vilket är 2,6 miljarder kronor högre jämfört med samma månad föregående år. Det beror främst på att debiterad skatt att betala för innevarande år ökat i oktober. Att debiterad skatt att betala ökar beror delvis på att många företag ändrade sina preliminära deklarationer (som baseras på förväntat resultat för helåret) under våren 2020 med anledning av en dämpad efterfrågan till följd av covid-19. Eftersom det förväntade resultatet för 2021 bedöms bli högre, ökar även de preliminärt debiterade skatterna.

Juridiska personers inkomstskatt uppgår de första tio månaderna till 190,1 miljarder kronor, vilket är 21,0 miljarder kronor (12,4 procent) högre än motsvarande period 2020. Det beror dels på att debiterad skatt att betala för innevarande år ökat med 16,0 miljarder kronor, dels på att debiterad skatt att återfå, aktuellt år och äldre år, minskat med 8,7 miljarder kronor.

9141 Kupongskatt

Intäkterna från kupongskatt har ökat med knappt 130 procent under 2021

Inkomsterna från kupongskatt uppgick i oktober till 1,4 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. För perioden januari till och oktober har inkomsterna från kupongskatt ökat med 4,7 miljarder kronor (129,6 procent). Det beror på att utfallet var lågt under 2020 då många bolag valde att ställa in eller skjuta upp aviserade utdelningar för räkenskapsåret 2019. Orsakerna var flera. Vissa bolag ställde in utdelningarna för att vara berättigade till stöd för korttidsarbete som riksdagen införde under våren 2020 för att mildra effekterna av pandemin. Andra bolag ställde in utdelningarna för att säkerställa likviditeten inför en befarad konjunkturnedgång i spåren av pandemin.

Kupongskatt betalas av den som har fått utdelning på aktier från svenskt
aktiebolag eller från andel i en svensk värdepappersfond eller en specialfond, och som är skattemässigt bosatt eller hemmahörande utomlands. Fondföretag enligt 1 kap. 1 § första stycket 9 lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller utländska specialfonder som hör hemma i en stat inom EES eller i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte eller ett avtal om informationsutbyte i skatteärenden (4 § nionde stycket Kupongskattelagen 1970:624) betalar inte kupongskatt.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i oktober 36,1 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor (6,0 procent) högre jämfört med oktober 2020.

Inkomsterna för de tio första månaderna uppgår till 367,7 miljarder kronor, vilket är 37,9 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det beror i huvudsak på att arbetsgivaravgifterna minskade kraftigt under 2020 efter riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften för företag och enskilda näringsidkare. De nya reglerna innebar att företagen endast betalade ålderspensionsavgift på lön och ersättning under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020 (arbetsgivaravgiften för juni redovisas i juli). Detta gällde för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kr per anställd och månad. Arbetsgivaravgiften minskade som mest med 5 300 kr per anställd och månad.


Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från stämpelskatt upp knappt 19 procent 2021

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgår de första tio månaderna till 12,6 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor (18,5 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt. Ökningen beror på att priserna på småhus ökat under perioden.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 36,1 miljarder kronor i oktober, vilket är 2,2 miljarder kronor (5,6 procent) lägre jämfört med oktober 2020. Det lägre utfallet avser i första hand mervärdesskatt.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto blev 25,0 miljarder kronor i oktober, vilket är 2,5 miljarder kronor (9,1 procent) lägre jämfört med oktober 2020.

Inkomsterna från Energiskatt blev 5,7 miljarder kronor i oktober, vilket är på samma nivå som utfallet i oktober 2020.

För perioden januari-oktober uppgår inkomsterna från skatt på varor och tjänster till 492,7 miljarder kronor, vilket är 28,2 miljarder kronor (6,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020. De högre inkomsterna avser främst mervärdesskatt samt inlevererat överskott från AB Svenska Spel.

För perioden januari-oktober uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto till 369,7 miljarder kronor. Det är 21,2 miljarder kronor (6,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2020.  

Bolagsstämman för AB Svenska spel beslutade i april om utdelning av balanserade vinstmedel till staten. Utdelningen på 3,2 miljarder kronor betalades till staten i maj. Det påverkar jämförelsen med föregående år med samma belopp då AB Svenska spel inte lämnade någon utdelning till staten år 2020.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt uppgår till ‑60,0 miljarder kronor för perioden januari-oktober. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet.

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev ‑7,7 miljarder kronor för oktober, vilket innebär att kompensationen är 1,9 miljarder kronor högre jämfört med motsvarande period 2020. Det är i första hand kompensationen till regioner som har ökat jämfört med föregående år.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto blev negativ i oktober och uppgick till -1,6 miljarder kronor. Betalningsdifferensen på skattekonto i oktober 2020 uppgick till 5,0 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är alltså -6,6 miljarder kronor. En negativ betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är lägre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För oktober kan följande iakttagelser göras:

1) Inbetalningar till skattekonto ökade med 11,9 miljarder kronor jämfört med oktober 2020, vilket har påverkat betalningsdifferensen positivt med samma belopp.  Debiteringarna av skattekonto ökade med 5,7 miljarder kronor och utbetalningarna med 14,3 miljarder kronor, vilket påverkat betalningsdifferensen negativt med 20,1 miljarder kronor. Sammantaget förklarar detta 8,1 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto ökade med 0,5 miljarder kronor i oktober. Omställningsstöden för särskilt drabbade uppgick till 0,3 miljarder, vilket motsvarar ökningen eftersom stödet infördes först under 2021. Även anställningsstöd, ordinarie omställningsstöd samt kompensation för höga sjuklönekostnader har ökat något under månaden.

Betalningsdifferensen för de tio första månaderna är positiv och uppgår till 11,1 miljarder kronor, vilket är 38,5 miljarder kronor högre än motsvarande period 2020.  Inbetalningarna till skattekonto har ökat med 154,3 miljarder kronor (vilket påverkar differensen positivt). Debiteringen av skattekonto har ökat med 117,5 miljarder kronor och utbetalningarna med 11,6 miljarder kronor. Detta förklarar 25,1 miljarder kronor av skillnaden mellan åren och beror dels på ekonomins återhämtning, dels på direkta och indirekta effekter på skatteutfallet från de åtgärder som regering och riksdag vidtagit med anledning av spridningen av covid-19, t ex de tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifterna under del av 2020 och anstånd med att betala skatt under 2020 men som betalats in under 2021.

Krediteringar av stöd via skattekonto har ökat med 4,9 miljarder kronor. Omställningsstödet, som infördes i juni 2020, har ökat med 6,2 miljarder. Riksdagen beslutade under 2020 att företag som tappat omsättning kan få ansöka om omställningsstöd, och de första stöden betalades ut i slutet av juni 2020. (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv.)

Åt andra hållet går kompensationen för höga sjuklönekostnader som minskat med 3,2 miljarder kronor.  Det beror dels på att antalet arbetsgivare som fått kompensation minskat, dels på att ersättningsnivåerna sänkts. Riksdagen beslutade under 2020 att staten tillfälligt ersätter kostnader för arbetsgivares sjuklöner från och med april 2020. Kompensationen har förlängts i flera omgångar och gällde fram till och med september 2021, därefter tillämpas de regler som gällde innan pandemin. Alla arbetsgivare har fått ersättning för den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Stödet krediterades arbetsgivarnas skattekonto, vilket minskade inbetalningarna på skattekonto med motsvarande belopp. (Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.)

Anställningsstöden har ökat med 1,9 miljarder kronor. Antalet personer med anställningsstöd uppgick i genomsnitt till 16 655 personer per månad under perioden januari-oktober. Det är en ökning med 64,1 procent jämfört med motsvarande period 2020.  (Se även UO14 Arbetsmarknad).

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
okt 2021
Förändring
jämfört med
okt 2020
Utfall
jan-okt 2021
Förändring
jämfört med
jan-okt 2020
9000 Löpande redovisade skatter 73 036 - 311 925 051 162 877
9100 Skatt på inkomst 8 553 7 961 99 090 57 659
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 12 779 3 241 - 100 731 32 110
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 18 798 2 629 190 133 20 975
9141 Kupongskatt 1 424 1 062 8 364 4 720
Övriga inkomsttitlar 1 111 1 029 1 324 - 146
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 59 - 2 497 - 20
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 053 1 031 828 - 126
9200 Socialavgifter och löneskatter 36 051 2 028 367 741 37 925
9212 Efterlevandepensionsavgift 975 50 9 847 964
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 766 296 57 466 6 146
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 223 217 42 492 4 490
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 892 336 19 270 1 684
9253 Arbetsskadeavgift 325 17 3 279 346
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 030 155 40 185 3 734
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 813 954 191 160 20 601
9291 Särskild löneskatt 28 3 4 042 - 39
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 445 310 12 615 1 967
9341 Stämpelskatt 1 445 310 12 615 1 967
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 36 051 - 2 153 492 655 28 207
9411 Mervärdesskatt, netto 25 049 - 2 494 369 691 21 162
9424 Tobaksskatt 1 080 20 9 994 - 93
9425 Alkoholskatt 1 290 23 14 074 464
9428 Energiskatt 5 678 - 7 62 786 812
9432 Skatt på plastbärkassar 33 13 309 180
9439 Skatt på flygresor 62 41 290 - 288
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 471 231
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 200 3 200
9461 Fordonsskatt 818 25 12 832 768
Övriga inkomsttitlar 2 041 228 19 009 1 771
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 49 - 1
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 52 0
9436 Skatt på avfall 33 10 467 259
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 8 - 1 126 - 1
9438 Kemikalieskatt 147 - 10 1 397 124
9452 Skatt på annonser och reklam 10 1 85 - 18
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 330 23 3 345 244
9455 Lotteriavgifter 4 - 2 63 0
9462 Vägavgifter 74 1 1 108 37
9463 Trängselskatt 186 - 7 2 294 6
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 234 4 2 333 2
9471 Tullmedel 816 168 5 761 463
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 5 4
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 - 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 183 42 1 832 720
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 9 - 1 91 - 68
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 7 726 - 1 921 - 59 958 - 1 734
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 8 119 - 1 926 - 63 888 - 1 779
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 393 5 3 930 45
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 1 607 - 6 626 11 143 38 519
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 4 716 - 7 264 - 22 536 33 597
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 413 130 3 464 14
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 2 696 508 30 215 4 907
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 269 90 1 764 334
9811 Skattetillägg 98 41 1 320 152
9821 Förseningsavgifter 171 49 444 183
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt