Januari 2021 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick i januari 2021 till -3,1 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I januari 2020 var utfallet ‑12,9 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 9,7 miljarder kronor. Det beror främst på att i januari slutreglerades förskotten till kommuner och regioner för beskattningsåret 2019. Den slutliga skatten blev 10,4 miljarder lägre än beräknat, och har reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och regioner. Den slutliga skatten för 2018 var 0,3 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 10,1 miljarder kronor.

Förskotten till kommuner och regioner exkl. slutregleringarna, uppgick i januari till 65,2 miljarder kronor. Det är 0,6 miljarder kronor högre än i januari 2020. Högre utbetalningar till kommunerna innebar en negativ effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot i januari.

Debiterad källskatt att betala för aktuellt år blev 2,6 miljarder kronor högre än i januari 2020.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 17,4 miljarder kronor i januari, vilket är 3,0 miljarder kronor lägre jämfört med samma månad föregående år. Det beror främst på att debiterad skatt för 2021 har blivit 2,8 miljarder kronor lägre.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i januari 1,7 miljarder kronor (4,7 procent) högre jämfört med samma månad föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar)

Arbetsgivaravgifterna 2016-2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sjukförsäkringsavgift 4,85% 4,35% 4,35% 3,55% 3,55% 3,55%
Föräldraförsäkringsavgift 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60% 2,60%
Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 1,17% 0,70% 0,70% 0,60% 0,60% 0,60%
Arbetsmarknadsavgift 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,64% 2,64%
Arbetsskadeavgift 0,30% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
Allmän löneavgift 9,65% 10,72% 10,72% 11,62% 11,62% 11,62%
Totalt 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42% 31,42%

Källa: Skatteverket

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick i januari till 1,3 miljarder kronor, vilket är marginellt högre jämfört med samma månad föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Inkomsterna från skatt på varor och tjänster blev 36,2 miljarder kronor i januari, vilket är 3,1 miljarder kronor (7,9 procent) lägre jämfört med januari 2020. Det lägre utfallet avser främst mervärdesskatt, energiskatt samt fordonsskatt.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto blev 25,0 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor lägre jämfört med januari 2020. Det beror främst på ett högre utfall för Debiterad mervärdesskatt, att återfå. Debiterad mervärdesskatt att återfå avser företag som har lägre utgående än ingående mervärdesskatt. Ett högre utfall för Debiterad mervärdesskatt, att återfå innebär därmed en negativ effekt på inkomsterna från Mervärdesskatt, netto.

Inkomsterna från energiskatt blev 5,4 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre jämfört med januari 2020. Det lägre utfallet avser främst skatt på elektrisk kraft, samt allmän energiskatt och koldioxidskatt på bensin.  

Inkomsterna från fordonsskatt blev 1,3 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre jämfört med januari 2020.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -9,1 miljarder kronor i januari, vilket ska jämföras med ett utfall på -8,1 miljarder kronor i januari 2020.

Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Jämfört med 2020 blev kompensationen för mervärdesskatt 0,9 miljarder kronor (10,9 procent) högre. Det innebär en negativ påverkan på inkomsterna i statens budget och budgetsaldot.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto är positiv och uppgick till 22,7 miljarder kronor i januari 2021. I januari 2020 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 8,4 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är alltså 14,4 miljarder kronor.  En positiv betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

För januari kan följande iakttagelser göras

1) Inbetalningarna på skattekonto har ökat med 0,1 miljard kronor jämfört med i januari 2020 medan utbetalningarna har minskat med 3,0 miljarder kronor. Det har påverkat betalningsdifferensen positivt med 3,1 miljarder kronor. Debiteringarna av skattekonto i januari blev 6,4 miljarder kronor lägre än i januari 2020, vilket påverkar betalningsdifferensen positivt med samma belopp. Sammantaget förklarar detta 9,5 miljarder kronor av skillnaden mellan åren.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto ökade med 2,4 miljarder kronor i januari. Kompensationen för höga sjuklönekostnader ökade med 2,2 miljarder kronor. Riksdagen har med anledning av coronapandemin, beslutat att staten tillfälligt ersätter kostnader för arbetsgivares sjuklöner fram till och med februari. Alla arbetsgivare får ersättning för den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Stödet krediteras arbetsgivarnas skattekonto, vilket minskar inbetalningarna på skattekonto med motsvarande belopp. (Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.)

Omställningsstödet uppgick i januari till 0,2 miljarder kronor, vilket motsvarar ökningen då stödet inte fanns i januari 2020. Riksdagen har beslutat att företag som tappat omsättning kan få ansöka om omställningsstöd.  De branscher där flest företag inkommit med ansökningar ifrån är Transport och magasinering samt Handel och Hotell- och restaurangverksamhet. (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv.)

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
9000 Löpande redovisade skatter 103 660 18 627 103 660 18 627
9100 Skatt på inkomst 14 549 6 718 14 549 6 718
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 3 119 9 739 - 3 119 9 739
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 396 - 2 952 17 396 - 2 952
9141 Kupongskatt 176 - 97 176 - 97
Övriga inkomsttitlar 96 27 96 27
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 62 - 1 62 - 1
9131 Ofördelbara inkomstskatter 33 28 33 28
9200 Socialavgifter och löneskatter 37 717 1 710 37 717 1 710
9212 Efterlevandepensionsavgift 998 38 998 38
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 901 228 5 901 228
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 321 167 4 321 167
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 384 724 2 384 724
9253 Arbetsskadeavgift 332 13 332 13
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 123 37 4 123 37
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 19 249 732 19 249 732
9291 Särskild löneskatt 754 29 754 29
9299 Avräkning socialavgifter - 345 - 257 - 345 - 257
9300 Skatt på egendom 1 270 19 1 270 19
9341 Stämpelskatt 1 270 19 1 270 19
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 36 217 - 3 117 36 217 - 3 117
9411 Mervärdesskatt, netto 24 972 - 2 445 24 972 - 2 445
9424 Tobaksskatt 1 091 - 4 1 091 - 4
9425 Alkoholskatt 1 654 167 1 654 167
9428 Energiskatt 5 394 - 341 5 394 - 341
9432 Skatt på plastbärkassar 39 39 39 39
9439 Skatt på flygresor 20 - 129 20 - 129
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9461 Fordonsskatt 1 326 - 319 1 326 - 319
Övriga inkomsttitlar 1 721 - 85 1 721 - 85
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 0 0
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 5 0
9436 Skatt på avfall 29 30 29 30
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 3 - 2 3 - 2
9438 Kemikalieskatt 182 32 182 32
9452 Skatt på annonser och reklam 3 - 3 3 - 3
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 403 40 403 40
9455 Lotteriavgifter 11 9 11 9
9462 Vägavgifter 95 - 11 95 - 11
9463 Trängselskatt 270 - 41 270 - 41
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 233 0 233 0
9471 Tullmedel 479 - 27 479 - 27
9472 Övriga skatter m.m. på import 5 5 5 5
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter - 1 - 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter - 110 - 110
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 4 - 5 4 - 5
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 9 071 - 924 - 9 071 - 924
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och regioner - 9 465 - 929 - 9 465 - 929
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 393 5 393 5
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 22 732 14 374 22 732 14 374
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 19 051 12 004 19 051 12 004
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 521 - 55 521 - 55
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 3 160 2 425 3 160 2 425
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 246 - 153 246 - 153
9811 Skattetillägg 236 - 161 236 - 161
9821 Förseningsavgifter 11 8 11 8
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0

Kontakt