Januari 2021 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, inkomster av statens aktier, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 2 370 miljoner kronor i januari, vilket är 669 miljoner kronor (39,4 procent) högre än samma månad 2020. Det beror främst på att Exportkreditnämnden (EKN) levererade in ett överskott på 708 miljoner kronor. I januari 2020 levererade EKN in ett överskott på 135 miljoner kronor.

Den 19 januari genomfördes Post- och telestyrelsens auktioner i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Inkomsterna från auktionslikviden uppgår till 2 317 miljoner kronor och betalas in till staten i februari. Inkomsterna ska periodiseras över den tid som tillståndet gäller, i detta fall till och med år 2045. Utfallet för varje enskild månad påverkas därmed marginellt.

Inga inkomster av statens aktier har redovisats i januari.

Aktieutdelningar 2021 och 2020, miljoner kronor
Utfall 2021 Utfall 2020
Akademiska hus AB 0 1 905
Apoteket AB 0 0
AB Svensk Bilprovning 0 19
Eurofima 0 2
Infranord AB 0 0
Jernhusen AB 0 219
Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) 0 6 104
Nordiska investeringsbanken NIB 0 164
SBAB Bank AB 0 0
SJ AB 0 0
SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) 0 0
Specialfastigheter Sverige AB 0 570
Sveaskog Holding AB 0 1 100
AB Svensk Exportkredit 0 0
Svevia AB 0 88
Sweden House 0 0
Telia Company AB 0 3 956
Teracom Group AB 0 51
Vasallen AB 0 125
Vattenfall AB 0 3 623
Totalt 0 17 925

På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott. Tabellen visar helårsutfall 2020 och månadsvis ackumulerade uppgifter för 2021.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
jan 2021
Förändring
jämfört med
jan 2020
Utfall
jan-jan 2021
Förändring
jämfört med
jan-jan 2020
SB 2021
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 370 669 2 370 669 39 456
2100 Rörelseöverskott 721 563 721 563 8 610
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 0 338
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 13 - 9 13 - 9 59
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 708 572 708 572 412
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 7 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 26 0 26 0 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 26 0 26 0 235
2300 Ränteinkomster 210 - 8 210 - 8 1 969
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 2 0 33
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 0 3 0 36
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 205 - 8 205 - 8 1 901
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 218 157 1 218 157 11 083
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 74 - 13 74 - 13 1 170
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 374 75 374 75 3 884
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 1 1 1 10
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 23 - 1 23 - 1 437
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 0 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 224 100 224 100 1 585
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 110 - 17 110 - 17 1 498
2537 Miljöskyddsavgift 4 0 4 0 160
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 0 0 661
2551 Avgifter från kärnkraftverken 65 - 6 65 - 6 289
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 10 - 5 10 - 5 457
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 23 23 23 23 25
2558 Avgifter för årlig revision 11 0 11 0 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 3 0 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 1 0 19
2562 CSN-avgifter 295 0 295 0 669
2600 Försäljningsinkomster 0 0 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 72
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 100 - 4 100 - 4 1 306
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 - 2 7 - 2 94
2712 Bötesmedel 82 5 82 5 1 010
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 9 - 4 9 - 4 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 2 - 3 2 - 3 55
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 94 - 39 94 - 39 1 180
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 94 - 39 94 - 39 1 180
SB = statens budget

Kontakt