Augusti 2020 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i augusti 2020 till -15,1 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I augusti 2019 var utfallet -13,2 miljarder kronor. Inkomsterna minskade alltså med 2,0 miljarder kronor och beror främst på högre utbetalningarna till kommuner och regioner men även på att debiterad preliminär skatt för 2020 har minskat. Det sista beror på att efterfrågan i vissa branscher dämpats på grund av coronapandemin.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt de första åtta månaderna blev -100,6 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2019 var -74,6 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -26,0 miljarder kronor. Orsakerna är dels att utbetalningarna av kommunal skatt till kommuner och regioner är högre i år, dels har överskjutande skatt för 2019 som ska återbetalas (återbäring) till de skattskyldiga ökat mer än vad de skattskyldiga ska betala in. Debiterad källskatt har ökat med 4,4 miljarder under de första åtta månaderna men har minskat med 3,9 miljarder kronor under perioden maj till och med augusti.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 17,7 miljarder kronor i augusti vilket är 2,3 miljarder kronor (15,2 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst att debiterad slutlig skatt, omprövningsbeslut, att återfå (återbäring till bolag), var 2,5 miljarder kronor lägre i augusti 2020 jämfört med samma period 2019.

Inkomsterna för de första åtta månaderna uppgick till 137,7 miljarder kronor, vilket är 3,2 miljarder kronor högre än motsvarande period för 2019. Debiterad preliminär skatt för 2020 har dock minskat med 3,0 miljarder kronor. Under perioden april t.o.m. juli minskade de preliminära skatterna för 2020 med 7,7 miljarder kronor. Orsaken är främst att många företag ändrade sina preliminära deklarationer under våren (som baseras på förväntat resultat för helåret) med anledning av en dämpad efterfrågan till följd av coronapandemin.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i augusti 0,6 miljarder kronor (1,6 procent) lägre jämfört med samma period föregående år. Skillnaden jämfört med utfallen i mars t.o.m. juli 2020 beror på att riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften upphörde per den 30 juni.

Inkomsterna de första åtta månaderna har minskat med 24,4 miljarder kronor (8,6 procent) jämfört med samma period 2019. Det är främst en effekt av riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften för företag och enskilda näringsidkare. De nya reglerna innebar att företagen endast betalade ålderspensionsavgift på lön och ersättning under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020 (arbetsgivaravgifterna redovisas med en månads eftersläpning, vilket innebar att utfallet i juli avsåg arbetsgivaravgifter för juni). Detta gällde för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kr per anställd och månad. Arbetsgivaravgiften minskade som mest med 5 300 kr per anställd och månad. För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag innebar det att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften skulle betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgick till högst 100 000 kr under 2020.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2020 till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

För 2020 har den procentuella fördelningen av de olika avgifterna inte förändrats men eftersom arbetsgivaravgifterna redovisas med en månads eftersläpning så påverkas jämförelsen något (utfallet i januari) av den förändring som gjordes inför 2019.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick de första åtta månaderna 2020 till 8,2 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än föregående år. Inkomsterna är i sin helhet inkomster från stämpelskatt, dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 59,9 miljarder kronor i augusti, vilket är 0,8 miljarder kronor (1,3 procent) lägre jämfört med augusti 2019. De lägre inkomsterna avser främst mervärdesskatt.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, blev 47,7 miljarder kronor i augusti, vilket är 1,1 miljarder kronor (2,3 procent) lägre än utfallet för augusti 2019. För perioden januari-augusti uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto till 291,4 miljarder kronor. Det är 2,3 miljarder kronor (0,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.  

Utfallet för Fordonsskatt blev 1,5 miljarder kronor i augusti, vilket är 0,6 miljarder kronor (61,1) procent högre jämfört med augusti 2019. Det beror bland annat på betalningsförskjutningar. Betalning av fordonsskatt för en viss månad ska vara betald senast den sista dagen i den månaden. Om den sista dagen är en helgdag ska skatten vara betald senast nästföljande vardag. Det påverkar ofta jämförelser av utfallet mellan enskilda månader. För perioden januari-augusti uppgår utfallet för Fordonsskatt till 10,6 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor (10,3 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Coronapandemin har haft stor inverkan på efterfrågan på flygresor. Inkomsterna från skatt på flygresor blev 16 miljoner kronor i augusti. Det är 148 miljoner kronor (90,3 procent) lägre jämfört med augusti 2019. För perioden januari-augusti uppgår inkomsterna till 533 miljoner kronor, vilket är 643 miljoner kronor (54,7 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Utfallet för den nya skatten på plastbärkassar blev 26 miljoner kronor i augusti. Skattskyldigheten inträdde den 1 maj och inkomsterna till och med augusti uppgår totalt till 80 miljoner kronor.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -6,0 miljarder kronor i augusti. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Jämfört med augusti 2019 blev kompensationen för mervärdesskatt 0,8 miljarder kronor högre. Det innebär en negativ påverkan på inkomsterna i statens budget och budgetsaldot.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i augusti uppgick till -3,2 miljarder kronor. I augusti 2019 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -0,6 miljarder kronor. Den negativa betalningsdifferensen blev alltså 2,7 miljarder kronor högre. En negativ betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är lägre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Under augusti kan följande iakttagelser göras

1) Utbetalningarna från skattekonto har ökat även denna månad och är 0,8 miljarder kronor högre än i augusti 2019. För perioden januari till och med augusti har utbetalningarna ökat med sammanlagt 38 miljarder kronor.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto ökade med 2,8 miljarder kronor och avser huvudsakligen kompensation för höga sjuklönekostnader. Det beror på att riksdagen, med anledning av coronapandemin, beslutat att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner fram till och med årsskiftet. Stödet krediteras arbetsgivarnas skattekonto, vilket är en delförklaring till varför inbetalningarna på skattekonto minskat i augusti. Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Företag som har minskat sin omsättning med 30 procent på grund av coronapandemin under mars till och med april 2020 kan få omställningsstöd. Under perioden 22 juni-31 augusti går det att ansöka om omställningsstöd hos Skatteverket. Hittills har sammanlagt 1,6 miljarder kronor som rör omställningsstöd krediterats skattekonto. Riksdagen har beslutat att även företag som tappat omsättning under maj, juni och juli kan få ansöka om omställningsstöd. För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs att företaget tappat mer än 40 procent av sin omsättning jämfört med året innan. I juni och juli krävs det att man tappat 50 procent av omsättningen från 2019. Fram till den 17 september hade drygt 24 000 ansökningar om omställningsstöd till ett värde om 4,4 miljarder kronor kommit in till Skatteverket, varav 22 000 behandlats och beviljats stöd om 2,0 miljarder kronor. Se även utgiftsområde 24 Näringsliv. (Källa: Skatteverket).

3) Inbetalningarna på skattekonto blev 7,1 miljarder kronor lägre i augusti jämfört med i augusti 2019. Det beror främst på riksdagens beslut om att företagen kan få anstånd med skatteinbetalningarna under ett år men även på den höjda kompensationen för höga sjuklönekostnader och omställningsstöd. För perioden januari till och med augusti har inbetalningarna minskat med sammanlagt 38 miljarder kronor. Fram till den 17 september har Skatteverket sammanlagt tagit 81 000 beslut om tillfälliga anstånd med att betala in skatt. Totalt har de beviljats anstånd med att betala knappt 41 miljarder kronor i skatt. Cirka 3 miljarder av de tillfälliga anstånden har dock upphört under perioden. Nära hälften av alla företag som beviljats tillfälligt anstånd återfinns inom branscherna Handel, Hotell- och restaurangverksamhet samt verksamheter inom juridik m.m. Antalet företag som begär anstånd har dock minskat kraftigt efter maj.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
9000 Löpande redovisade skatter 89 476 - 5 956 614 771 - 81 627
9100 Skatt på inkomst 3 156 - 1 053 40 653 - 25 427
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 15 132 - 1 951 - 100 598 - 25 963
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 682 2 339 137 674 3 206
9141 Kupongskatt 536 - 1 446 3 112 - 2 555
Övriga inkomsttitlar 71 5 464 - 116
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 65 3 426 20
9131 Ofördelbara inkomstskatter 6 2 39 16
9144 Lotteriskatt 0 - 152
9200 Socialavgifter och löneskatter 34 544 - 577 259 844 - 24 415
9212 Efterlevandepensionsavgift 936 - 15 7 012 - 828
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 534 - 89 40 253 - 5 209
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 053 - 65 29 898 - 2 895
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 657 90 14 021 1 539
9253 Arbetsskadeavgift 312 - 5 2 310 - 223
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 937 - 136 28 604 - 3 185
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 062 - 327 134 421 - 11 766
9291 Särskild löneskatt 54 - 30 3 324 - 1 847
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 032 - 20 8 198 171
9341 Stämpelskatt 1 032 - 20 8 198 171
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 59 917 - 769 385 949 - 947
9411 Mervärdesskatt, netto 47 735 - 1 111 291 385 2 338
9424 Tobaksskatt 1 165 - 67 7 934 - 177
9425 Alkoholskatt 1 680 118 10 989 788
9428 Energiskatt 5 973 - 259 50 321 - 1 533
9432 Skatt på plastbärkassar 26 26 80 80
9439 Skatt på flygresor 16 - 148 533 - 643
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 240 61
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 - 3 328
9461 Fordonsskatt 1 453 551 10 643 993
Övriga inkomsttitlar 1 870 120 13 825 474
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 50 5
9435 Särskild skatt mot försurning 5 - 2 41 - 2
9436 Skatt på avfall 110 24 167 16
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 11 9 114 17
9438 Kemikalieskatt 124 32 976 165
9452 Skatt på annonser och reklam 11 - 6 90 - 17
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 327 27 2 483 345
9455 Lotteriavgifter 5 - 3 49 - 11
9462 Vägavgifter 113 22 889 62
9463 Trängselskatt 227 82 2 004 116
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 235 - 6 1 858 - 30
9471 Tullmedel 635 - 52 4 140 - 318
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 1 1
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 1 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 57 - 6 821 - 69
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 9 - 1 139 191
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 986 - 807 - 47 908 - 1 723
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 6 375 - 820 - 51 016 - 1 827
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 389 13 3 108 104
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 3 221 - 2 651 - 33 092 - 29 889
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 7 128 - 5 434 - 57 040 - 40 915
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 297 - 42 2 883 - 515
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 3 610 2 825 21 065 11 540
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 35 - 79 1 127 603
9811 Skattetillägg 35 - 36 990 686
9821 Förseningsavgifter 0 - 43 137 - 83
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt