Augusti 2020 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev 518 miljoner konor i augusti, vilket är 84 miljoner kronor högre än i augusti 2019.

Hittills i år uppgår bidragen från EU till 13 359 miljoner kronor, vilket är 1 723 miljoner kronor (14,8 procent) högre än samma period 2019. Det beror framför allt på att bidragen från EU:s jordbruksfonder har ökat med 1 040 miljoner kronor och att bidragen från Europeiska regionala utvecklingsfonden har ökat med 708 miljoner kronor.

EU:s medfinansiering till den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling höjdes under hösten 2019.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB 2020
6000 Bidrag m.m. från EU 518 84 13 359 1 723 13 716
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 528 178 10 432 1 040 10 422
6111 Gårdsstöd 78 73 7 319 230 7 255
6113 Övriga interventioner 0 0 81 - 13 144
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket - 22 - 28 - 113 - 245 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 - 1 3 - 1 3 - 2
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 472 130 3 146 1 065 3 020
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen - 8 - 8 103 35 209
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 - 8 - 8 103 35 209
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2 1 1 133 708 1 499
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 2 1 1 133 708 1 499
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 8 7 1 009 - 85 1 239
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 8 7 1 009 - 85 1 239
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 6 - 40 72 - 21 100
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 6 - 40 72 - 21 100
6900 Övriga bidrag från EU - 19 - 55 610 47 248
6911 Övriga bidrag från EU - 19 - 55 610 47 248
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt