Augusti 2020 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 2 013 miljoner kronor i augusti, vilket är 732 miljoner kronor (57,1 procent) högre än samma månad 2019. Det beror främst på att Sveaskog delade ut 550 miljoner kronor under augusti.

Det beror också på att finansieringsavgiften från arbetslöshetskassor blev 68 miljoner kronor högre och uppgick till 364 miljoner kronor i augusti. Enligt lagen om arbetslöshetskassor (LAK) ska en arbetslöshetskassa till staten för varje kalendermånad betala en finansieringsavgift för finansiering av del av statens kostnader för utbetald ersättning för varje medlem som fanns i kassan den sista dagen i månaden.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
aug 2020
Förändring
jämfört med
aug 2019
Utfall
jan-aug 2020
Förändring
jämfört med
jan-aug 2019
SB 2020
2000 Inkomster av statens verksamhet 2 013 732 33 166 5 034 41 163
2100 Rörelseöverskott - 2 - 4 5 627 1 561 4 580
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 422
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0 0 3
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet - 2 - 4 32 - 82 53
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 - 18 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 296 161 102
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 5 300 1 500 4 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 116 - 419 285
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 116 - 419 285
2300 Ränteinkomster 150 53 1 451 281 2 177
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 - 1 23 - 2 34
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 2 - 1 38 10 42
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 146 55 1 389 274 2 100
2400 Inkomster av statens aktier 550 550 13 388 212 21 000
2411 Inkomster av statens aktier 550 550 13 388 212 21 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 191 124 7 054 201 10 708
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 74 - 14 649 - 84 1 120
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 364 68 2 291 223 3 633
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 33 33 33 33 37
2528 Avgifter vid bergsstaten 2 0 14 5 15
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 87 0 287 - 3 431
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 124 9 1 109 47 1 530
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 124 11 914 - 4 1 443
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 1 - 3 65 - 128 300
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 329 14 631
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 214 90 286
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 339 15 421 4 418
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 0 24
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0
2558 Avgifter för årlig revision 5 - 4 88 - 5 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 1 0 23 9 20
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 15 3 18
2562 CSN-avgifter 35 9 578 - 3 646
2600 Försäljningsinkomster 0 0 36 - 2 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 36 - 2 72
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 103 18 4 937 4 075 1 174
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 6 - 2 59 - 10 93
2712 Bötesmedel 81 19 4 757 4 096 869
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 15 4 100 20 131
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 2 - 3 22 - 31 81
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 21 - 8 557 - 874 1 167
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 21 - 8 557 - 874 1 167
SB = statens budget

Kontakt