Juli 2020 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i juli 2020 till 35,3 miljarder kronor. I juli 2019 var utfallet 45,0 miljarder kronor. Inkomsterna minskade alltså med 9,6 miljarder kronor. Utfallet på inkomsttitel 9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto är vanligtvis negativt. Att utfallet är positivt i juli beror på att månadens debiteringar av slutlig skatt som ska betalas in är 49,8 miljarder kronor högre än det som ska återbetalas till de skattskyldiga, det är dock 6,1 miljarder kronor mindre än samma period föregående år. Skillnaden beror även på att utbetalningarna av kommunal skatt till kommuner och regioner högre i år och att debiterad källskatt för 2020 minskat, vilket främst beror på att efterfrågan i vissa branscher dämpats på grund av coronapandemin.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt de första sju månaderna blev -85,5 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2019 var -61,5 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -24,0 miljarder kronor. Orsakerna är dels att utbetalningarna av kommunal skatt till kommuner och regioner är högre i år, dels har överskjutande skatt för 2019 som ska återbetalas (återbäring) till de skattskyldiga ökat mer än vad de skattskyldiga ska betala in. Debiterad källskatt har ökat med 4,5 miljarder under de första sju månaderna men har minskat med 3,8 miljarder kronor under perioden maj t o m juli.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 18,3 miljarder kronor i juli, vilket är 2,1 miljarder kronor (10,4 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Inkomsterna för de första sju månaderna uppgick till 120,0 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor högre än motsvarande period för 2019. Debiterad preliminär skatt för 2020 har ökat med 0,6 miljarder kronor. De preliminära skatterna har dock minskat med 5,1 miljarder kronor under perioden april t o m juli. Orsaken är främst att många företag ändrat sina preliminära deklarationer (som baseras på förväntat resultat för helåret) med anledning av en dämpad efterfrågan till följd av coronapandemin. Antalet justerade deklarationer har dock minskat i omfattning i juni och juli jämfört med tidigare månader.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i juli 8,1 miljarder kronor (21,4 procent) lägre jämfört med samma period föregående år. Det är främst en effekt av riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften för företag och enskilda näringsidkare. De nya reglerna innebär att företagen endast betalar ålderspensionsavgift på lön och ersättning under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020 (arbetsgivaravgifterna redovisas med en månads eftersläpning, vilket innebär att utfallet i juli avser arbetsgivaravgifter för juni). Detta gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kr per anställd och månad. Arbetsgivaravgiften minskar som mest med 5 300 kr per anställd och månad. För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag innebär det att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kr under 2020.

Inkomsterna de första sju månaderna har minskat med 23,8 miljarder kronor (9,6 procent) jämfört med samma period 2019.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2020 till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

För 2020 har den procentuella fördelningen av de olika avgifterna inte förändrats men eftersom arbetsgivaravgifterna redovisas med en månads eftersläpning så påverkas jämförelsen något (utfallet i januari) av den förändring som gjordes inför 2019.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick de första sju månaderna 2020 till 7,2 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än föregående år. Inkomsterna är i sin helhet inkomster från stämpelskatt, dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 44,0 miljarder kronor i juli, vilket är 0,5 miljarder kronor (1,0 procent) lägre jämfört med juli 2019. De lägre inkomsterna avser främst fordonsskatt.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, blev 32,6 miljarder kronor i juli, vilket är 0,2 miljarder kronor (0,6 procent) lägre än utfallet för juli 2019. För perioden januari-juli uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto till 243,7 miljarder kronor. Det är 3,4 miljarder kronor (1,4 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.  

Utfallet för Fordonsskatt blev 0,7 miljarder kronor i juli, vilket är 0,4 miljarder kronor (36,9) procent lägre jämfört med juli 2019. Det beror bland annat på betalningsförskjutningar. Betalning av fordonsskatt för en viss månad ska vara betald senast den sista dagen i den månaden. Om den sista dagen är en helgdag ska skatten vara betald senast nästföljande vardag. Det påverkar ofta jämförelser av utfallet mellan enskilda månader. För perioden januari-juli uppgår utfallet för Fordonsskatt till 9,2 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor (5,1 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Coronapandemin har haft stor inverkan på efterfrågan på flygresor. Inkomsterna från skatt på flygresor blev 8 miljoner kronor i juli. Det är 154 miljoner kronor (95,1 procent) lägre jämfört med juli 2019. För perioden januari-juli uppgår inkomsterna till 517 miljoner kronor, vilket är 494 miljoner kronor (48,9 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Utfallet för den nya skatten på plastbärkassar blev 31 miljoner kronor i juli. Skattskyldigheten inträdde den 1 maj och inkomsterna till och med juli uppgår totalt till 54 miljoner kronor.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -6,3 miljarder kronor i juli. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Jämfört med juli 2019 blev kompensationen för mervärdesskatt 2,9 miljarder kronor högre. Det innebär en negativ påverkan på inkomsterna i statens budget och budgetsaldot.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i juli uppgick till -56,2 miljarder kronor. I juli 2019 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -67,6 miljarder kronor. Den negativa betalningsdifferensen blev alltså 11,4 miljarder kronor lägre. En negativ betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är lägre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.


Under juli kan följande iakttagelser göras

1) Utbetalningarna från skattekonto har ökat även denna månad och är 2,6 miljarder kronor högre än i juli 2019. Denna månad beror det främst på de högre månatliga förskottsutbetalningarna av kommunala skattemedel till kommuner och regioner samt högre utbetalningarna av överskjutande skatt (återbäring). Utbetalningarna från skattekonto har ökat med 39,2 miljarder kronor under de första sju månaderna 2020 jämfört med samma period 2019.


2) Stöden via krediteringar på skattekonto ökade med 2,4 miljarder kronor och avser huvudsakligen kompensation för höga sjuklönekostnader. Det beror på att riksdagen, med anledning av coronapandemin, beslutat att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner fram till september. Stödet krediteras arbetsgivarnas skattekonto, vilket är en delförklaring till varför inbetalningarna på skattekonto minskat i juni. Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

Företag som har minskat sin omsättning på grund av coronapandemin under mars och april 2020 kan få omställningsstöd. Under perioden 22 juni -  31 augusti går det att ansöka om omställningsstöd hos Skatteverket.  Under juni och juli har sammanlagt 0,7 miljarder kronor som rör omställningsstöd krediterats skattekonto. Fram till 21:a augusti hade drygt 15 000 företag ansökt om 1 246 miljoner kronor i omställningsstöd. Av dem har 12 101 beviljats stöd om sammanlagt 845 miljoner kronor. Se även utgiftsområde 24 Näringsliv. (Källa: Skatteverket).


3) Inbetalningarna på skattekonto blev 8,6 miljarder kronor lägre i juli jämfört med juli 2019. Det beror främst på riksdagens beslut om att företagen kan få anstånd med skatteinbetalningarna under ett år men även på den höjda kompensationen för höga sjuklönekostnader och omställningsstöd. Fram till den 17:e augusti

har sammanlagt cirka 35 000 företag beviljats anstånd med skatten. Totalt har de beviljats anstånd med att betala knappt 41 miljarder kronor i skatt. Nära hälften av alla företag som beviljats tillfälligt anstånd återfinns inom branscherna Handel, Hotell- och restaurangverksamhet samt verksamheter inom juridik m.m. Antalet företag som begär anstånd har dock minskat kraftigt under juni och juli.


4) Debiteringar på skattekonto minskade med 20,2 miljarder kronor, vilket främst är en konsekvens av nedgången i ekonomin med anledning av coronapandemin.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
9000 Löpande redovisade skatter 67 050 - 14 066 525 295 - 75 672
9100 Skatt på inkomst 54 303 - 14 164 37 496 - 24 374
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto 35 321 - 9 633 - 85 466 - 24 011
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 18 306 - 2 132 119 992 867
9141 Kupongskatt 646 - 2 395 2 576 - 1 109
Övriga inkomsttitlar 30 - 4 394 - 121
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 29 2 361 17
9131 Ofördelbara inkomstskatter 1 - 6 33 14
9144 Lotteriskatt 0 - 152
9200 Socialavgifter och löneskatter 29 931 - 8 128 225 300 - 23 837
9212 Efterlevandepensionsavgift 787 - 210 6 076 - 813
9221 Sjukförsäkringsavgift 4 655 - 1 240 34 719 - 5 120
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 408 - 908 25 846 - 2 830
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 609 - 208 12 364 1 448
9253 Arbetsskadeavgift 262 - 70 1 998 - 218
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 308 - 961 24 667 - 3 049
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 15 151 - 4 160 116 359 - 11 439
9291 Särskild löneskatt 750 - 372 3 270 - 1 817
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 864 - 80 7 166 191
9341 Stämpelskatt 864 - 80 7 166 191
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 44 026 - 452 326 032 - 178
9411 Mervärdesskatt, netto 32 562 - 208 243 650 3 448
9424 Tobaksskatt 1 156 176 6 769 - 110
9425 Alkoholskatt 1 689 272 9 308 670
9428 Energiskatt 6 169 - 83 44 348 - 1 275
9432 Skatt på plastbärkassar 31 31 54 54
9439 Skatt på flygresor 8 - 154 517 - 494
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 240 61
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 - 3 328
9461 Fordonsskatt 679 - 398 9 191 443
Övriga inkomsttitlar 1 733 - 88 11 955 354
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 50 5
9435 Särskild skatt mot försurning 5 1 36 0
9436 Skatt på avfall 23 22 57 - 8
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 7 2 103 9
9438 Kemikalieskatt 136 39 852 133
9452 Skatt på annonser och reklam 2 - 2 79 - 11
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 290 6 2 157 318
9455 Lotteriavgifter 15 8 44 - 8
9462 Vägavgifter 153 - 22 776 40
9463 Trängselskatt 244 - 46 1 777 34
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 232 - 13 1 623 - 23
9471 Tullmedel 472 - 57 3 505 - 266
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 1 1
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 1 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 143 - 27 764 - 62
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 11 1 130 192
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 288 - 2 937 - 41 922 - 916
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 6 677 - 2 950 - 44 642 - 1 008
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 389 13 2 720 91
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 56 167 11 399 - 29 871 - 27 238
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 60 009 8 997 - 49 912 - 35 481
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 222 - 42 2 586 - 473
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 3 620 2 445 17 455 8 715
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 382 296 1 092 682
9811 Skattetillägg 376 319 955 722
9821 Förseningsavgifter 6 - 23 137 - 40
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt