Juli 2020 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

--------------------------------------

Inkomster av statens verksamhet blev 1 016 miljoner kronor i juli, vilket är 42 miljoner kronor (4,3 procent) högre än samma månad 2019.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
juli 2020
Förändring
jämfört med
juli 2019
Utfall
jan-juli 2020
Förändring
jämfört med
jan-juli 2019
SB 2020
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 016 42 31 152 4 302 41 163
2100 Rörelseöverskott 3 - 17 5 629 1 565 4 580
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 422
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0 0 3
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 3 - 17 33 - 78 53
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 - 18 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 296 161 102
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 5 300 1 500 4 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 116 - 419 285
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 116 - 419 285
2300 Ränteinkomster 168 38 1 301 228 2 177
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 - 1 22 - 2 34
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 2 - 2 36 11 42
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 164 41 1 243 219 2 100
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 12 838 - 338 21 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 12 838 - 338 21 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 717 45 5 862 77 10 708
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 72 - 21 575 - 70 1 120
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 350 53 1 927 156 3 633
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 37
2528 Avgifter vid bergsstaten 1 0 12 5 15
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 22 - 1 200 - 2 431
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 114 - 3 985 38 1 530
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 57 - 13 789 - 16 1 443
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 43 37 63 - 125 300
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 329 14 631
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 214 90 286
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 8 - 4 82 - 10 418
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 0 24
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0
2558 Avgifter för årlig revision 1 1 83 - 1 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 22 9 20
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 13 2 18
2562 CSN-avgifter 44 - 6 543 - 12 646
2600 Försäljningsinkomster 0 0 36 - 2 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 36 - 2 72
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 99 4 4 835 4 057 1 174
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 9 - 1 53 - 8 93
2712 Bötesmedel 77 7 4 676 4 077 869
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 12 4 85 16 131
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 1 - 5 20 - 28 81
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 29 - 28 536 - 866 1 167
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 29 - 28 536 - 866 1 167
SB = statens budget

Kontakt