Juni 2020 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i juni 2020 till -16,3 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I juni 2019 var utfallet -12,1 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -4,3 miljarder kronor.

Skillnaden beror dels på att utbetalningarna av kommunal skatt till kommuner och regioner är högre i år, dels på att debiterad källskatt för 2020 minskat, vilket främst beror på att efterfrågan i vissa branscher dämpats på grund av Covid-19. Skatteverket har analyserat arbetsgivardeklarationer som lämnats för arbete utfört under maj och juni.  Under maj 2020 minskade bland andra lönesummorna inom hotell- och restaurangverksamhet med 21 procent och antalet anställda med 32 procent jämfört med maj 2019. Analysen av juni visar på fortsatta nedgångar i löner inom hotell- och restaurangverksamhet samt tilltagande nedgång inom transport och magasinering jämfört med juni 2019.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt det första halvåret blev -120,8 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2019 var -106,4 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -14,4 miljarder kronor. Orsakerna är dels att utbetalningarna av kommunal skatt till kommuner och regioner är högre i år, dels har överskjutande skatt för 2019 som ska återbetalas (återbäring) till de skattskyldiga ökat mer än vad de skattskyldiga ska betala in. Debiterad källskatt har, trots minskningen i juni, ökat med 5,1 miljarder under det första halvåret.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 13,7 miljarder kronor i juni, vilket är 2,9 miljarder kronor (17,7 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Inkomsterna för det första halvåret uppgick till 101,7 miljarder kronor, vilket är 3,0 miljarder kronor högre än motsvarande period för 2019. Debiterad preliminär skatt för 2020 har ökat med 1,7 miljarder kronor. De preliminära skatterna har dock minskat med 2,8 miljarder kronor under det andra kvartalet. Orsaken är främst att många företag ändrat sina preliminära deklarationer (som baseras på förväntat resultat för helåret) med anledning av en dämpad efterfrågan till följd av Covid-19.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i juni 8,2 miljarder kronor (23,3 procent) lägre jämfört med samma period föregående år. Det är främst en effekt av riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften för företag och enskilda näringsidkare. De nya reglerna innebär att företagen endast betalar ålderspensionsavgift på lön och ersättning under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020. Detta gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kr per anställd och månad. Arbetsgivaravgiften minskar som mest med 5 300 kr per anställd och månad. För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag innebär det att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kr under 2020.

Inkomsterna det första halvåret har minskat med 15,7 miljarder kronor (7,4 procent) jämfört med samma period 2019.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2020 till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

För 2020 har den procentuella fördelningen av de olika avgifterna inte förändrats men eftersom arbetsgivaravgifterna redovisas med en månads eftersläpning så påverkas jämförelsen något (utfallet i januari) av den förändring som gjordes inför 2019.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick det första halvåret 2020 till 6,3 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än föregående år. Inkomsterna är i sin helhet inkomster från stämpelskatt, dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 44,7 miljarder kronor i juni, vilket är 6,6 miljarder kronor (17,4, procent) högre jämfört med juni 2019. De högre inkomsterna avser främst mervärdesskatt respektive fordonsskatt.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, blev 32,2 miljarder kronor i juni, vilket är 5,8 miljarder kronor (22,0 procent) högre än utfallet för juni 2019. Det beror främst på att den moms som skattskyldiga har rätt att återfå, så kallad ingående moms, blev 8,0 miljarder lägre samtidigt som den moms som de skattskyldiga ska betala, så kallad utgående moms, minskade med 2,0 miljarder kronor.

För det första halvåret uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto till 211,1 miljarder kronor. Det är 3,7 miljarder kronor (1,8 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.  

Utfallet för Fordonsskatt blev 1,9 miljarder kronor i juni, vilket är 1,0 miljard kronor (105,2) procent högre jämfört med juni 2019. Det beror bland annat på betalningsförskjutningar. Betalning av fordonsskatt för en viss månad ska vara betald senast den sista dagen i den månaden. Om den sista dagen är en helgdag ska skatten vara betald senast nästföljande vardag. Det påverkar ofta jämförelser av utfallet mellan enskilda månader. För det första halvåret uppgår utfallet för Fordonsskatt till 8,5 miljarder kronor vilket är 0,8 miljarder kronor (11,0 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -3,4 miljarder kronor i juni. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Jämfört med juni 2019 blev kompensationen för mervärdesskatt 4,6 miljarder kronor lägre. Det innebär en positiv påverkan på inkomsterna i statens budget.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i juni uppgick till -27,3 miljarder kronor. I juni 2019 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -13,8 miljarder kronor. Den negativa betalningsdifferensen blev alltså -13,6 miljarder kronor högre. En negativ betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är lägre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa.


Under juni kan följande iakttagelser göras

1) Utbetalningarna från skattekonto har ökat även denna månad och är 6,1 miljarder kronor högre än i juni 2019. Det är delvis en effekt av riksdagens beslut att företag kan få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Reglerna började gälla den 30 mars men beslutet gäller retroaktivt, vilket innebär att företag som redan betalat in skatt tidigare under året kan få den återbetald. Utöver det har de månatliga förskottsutbetalningarna av kommunala skattemedel till kommuner och regioner ökat liksom utbetalningarna av överskjutande skatt (återbäring). Utbetalningarna från skattekonto har ökat med 36,6 miljarder kronor under det första halvåret 2020.


2) Stöden via krediteringar på skattekonto ökade med 3,5 miljarder kronor och avser huvudsakligen kompensation för höga sjuklönekostnader. Det beror på att riksdagen, med anledning av Covid-19 beslutat att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner fram till september. Stödet krediteras arbetsgivarnas skattekonto, vilket är en delförklaring till varför inbetalningarna på skattekonto minskat i juni.

Företag som har tappat omsättning under mars och april 2020 på grund av covid-19 kan få omställningsstöd. Från den 22 juni till och med den 31 augusti går det att ansöka om omställningsstöd hos Skatteverket. Fram till och med den 30 juni har det inkommit ca 3 800 ansökningar för omställningsstöd, fördelat på ungefär 3 700 företag. Summan av det hittills ansökta omställningsstödet uppgår till drygt 0,1 miljarder kronor. Beviljade belopp redovisas i månadsutfallet kommande månader.

 
3) Inbetalningarna på skattekonto blev 13,3 miljarder kronor lägre i juni jämför med juni 2019. Det beror främst på riksdagens beslut om att företagen kan få anstånd med skatteinbetalningarna under ett år men även på den höjda kompensationen för höga sjuklönekostnader. Sammanlagt har 32 000 företag beviljats anstånd med skatten. Totalt har de beviljats anstånd med att betala drygt 39 miljarder kronor i skatt. Nära hälften av alla företag som beviljats tillfälligt anstånd återfinns inom branscherna Handel, Hotell- och restaurangverksamhet samt Verksamheter inom juridik m.m. Antalet företag som begär anstånd har dock minskat kraftigt under juni.


4) Debiteringar på skattekonto minskade med 2,9 miljarder kronor. Det beror främst på att företagen justerat sina preliminära deklarationer med anledningen av nedgången i ekonomin i spåren av Covid-19. Antalet justerade deklarationer har dock minskat i omfattning jämfört med tidigare månader.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
juni 2020
Förändring
jämfört med
juni 2019
Utfall
jan-juni 2020
Förändring
jämfört med
jan-juni 2019
9000 Löpande redovisade skatter 39 831 - 17 497 458 244 - 61 606
9100 Skatt på inkomst - 2 751 - 7 379 - 16 807 - 10 210
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 16 321 - 4 253 - 120 787 - 14 378
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 13 675 - 2 931 101 687 2 999
9141 Kupongskatt - 168 - 200 1 930 1 286
Övriga inkomsttitlar 64 5 364 - 117
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 60 4 331 15
9131 Ofördelbara inkomstskatter 4 1 32 20
9144 Lotteriskatt 0 - 152
9200 Socialavgifter och löneskatter 27 192 - 8 246 195 369 - 15 709
9212 Efterlevandepensionsavgift 731 - 208 5 290 - 603
9221 Sjukförsäkringsavgift 4 325 - 1 233 30 065 - 3 880
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 167 - 901 22 437 - 1 922
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 492 - 463 10 755 1 656
9253 Arbetsskadeavgift 244 - 69 1 736 - 148
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 082 - 941 21 358 - 2 088
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 14 107 - 4 006 101 208 - 7 278
9291 Särskild löneskatt 44 - 424 2 520 - 1 445
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 159 333 6 303 271
9341 Stämpelskatt 1 159 333 6 303 271
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 44 705 6 624 282 006 274
9411 Mervärdesskatt, netto 32 231 5 819 211 088 3 657
9424 Tobaksskatt 890 - 182 5 614 - 286
9425 Alkoholskatt 1 271 26 7 620 397
9428 Energiskatt 6 621 - 41 38 179 - 1 192
9432 Skatt på plastbärkassar 23 23 23 23
9439 Skatt på flygresor 3 - 146 509 - 341
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 240 61
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 - 3 328
9461 Fordonsskatt 1 890 969 8 512 840
Övriga inkomsttitlar 1 775 156 10 222 442
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 - 33 50 5
9435 Särskild skatt mot försurning 5 - 1 31 - 1
9436 Skatt på avfall 27 30 34 - 30
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 9 3 97 6
9438 Kemikalieskatt 117 12 716 94
9452 Skatt på annonser och reklam 12 - 6 77 - 9
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 298 2 1 867 312
9455 Lotteriavgifter 6 4 29 - 16
9462 Vägavgifter 115 52 623 62
9463 Trängselskatt 310 138 1 533 80
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 237 - 2 1 391 - 11
9471 Tullmedel 481 - 89 3 033 - 208
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 1 1
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 1 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 116 15 621 - 35
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 43 30 119 191
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 3 351 4 598 - 35 634 2 021
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 3 739 4 585 - 37 965 1 942
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 389 13 2 331 78
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 27 346 - 13 572 26 296 - 38 638
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 32 143 - 16 926 10 097 - 44 478
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 260 - 162 2 364 - 431
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 4 536 3 516 13 835 6 270
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 223 145 710 386
9811 Skattetillägg 211 152 579 403
9821 Förseningsavgifter 12 - 7 132 - 17
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt