Maj 2020 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i maj 2020 till -18,6 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I maj 2019 var utfallet -12,8 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -5,8 miljarder kronor. Skillnaden beror dels på att utbetalningarna av kommunal skatt till kommuner och landsting är högre i år, dels på att överskjutande skatt för 2019 som ska återbetalas (återbäring) till de skattskyldiga ökat mer än vad de skattskyldiga ska betala in..

Utfallet de första fem månaderna för fysiska personers inkomstskatt blev -104,5 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2019 var -94,3 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -10,1 miljarder kronor. Orsakerna är desamma som ovan.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 16,2 miljarder kronor i maj, vilket är 1,2 miljarder kronor (7,0 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Inkomsterna för de första fem månaderna uppgick till 88,0 miljarder kronor, vilket är 5,9 miljarder kronor högre än motsvarande period för 2019. Debiterad preliminär skatt har ökat med 3,7 miljarder kronor. De preliminära skatterna har dock minskat både i april och i maj.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Arbetsgivaravgifterna minskade med knappt 7 miljarder kronor i maj

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i maj 6,7 miljarder kronor (19,1 procent) lägre jämfört med samma period föregående år. Det är en effekt av riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften för företag och enskilda näringsidkare. De nya reglerna innebär att företagen endast betalar ålderspensionsavgift på lön och ersättning under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020. Detta gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kr per anställd och månad. Arbetsgivaravgiften minskar som mest med 5 300 kr per anställd och månad. För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag innebär det att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kr under 2020.

Inkomsterna de första fem månaderna har minskat med 7,5 miljarder kronor (4,2 procent) jämfört med de första fem månaderna 2019.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2020 till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

För 2020 har den procentuella fördelningen av de olika avgifterna inte förändrats men eftersom arbetsgivaravgifterna redovisas med en månads eftersläpning så påverkas jämförelsen något (utfallet i januari) av den förändring som gjordes inför 2019.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick de första fem månaderna 2020 till 5,1 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än föregående år. Inkomsterna är i sin helhet inkomster från stämpelskatt, dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 57,0 miljarder kronor i maj, vilket är 8,9 miljarder kronor (13,4, procent) lägre jämfört med maj 2019. De lägre inkomsterna avser främst mervärdesskatt samt inlevererat överskott från AB Svenska Spel.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, blev 45,5 miljarder kronor i maj, vilket är 5,5 miljarder kronor (10,8 procent) lägre än utfallet för maj 2019. Det beror främst på ett högre utfall för Debiterad mervärdesskatt att återfå. Debiterad mervärdesskatt att återfå avser företag som har lägre utgående än ingående mervärdesskatt. Ett högre utfall för Debiterad mervärdesskatt att återfå innebär minskade inkomster från Mervärdesskatt, netto.  

Årsstämman för AB Svenska Spel beslutade i april 2020 att inte lämna någon utdelning till staten. Det har betydelse för jämförelsen av inkomsterna med föregående år. I maj 2019 uppgick inlevererat överskott från AB Svenska Spel till 2,3 miljarder kronor.

Utfallet för Fordonsskatt blev 0,9 miljarder kronor i maj, vilket är 0,4 miljarder kronor (29,0) procent lägre jämfört med maj 2019. Det beror delvis på betalningsförskjutningar. Betalning av fordonsskatt för en viss månad ska vara betald senast den sista dagen i den månaden. Om den sista dagen är en helgdag ska skatten vara betald senast nästföljande vardag. Det påverkar ofta jämförelser av utfallet mellan enskilda månader. För perioden januari-maj uppgår utfallet för Fordonsskatt till 6,6 miljarder kronor vilket är 0,1 miljard kronor (1,9 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Inkomsterna från Energiskatt blev 6,4 miljarder kronor i maj vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än utfallet i maj 2019. Det lägre utfallet avser främst allmän energiskatt på bensin samt koldioxidskatt på bensin respektive oljeprodukter.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -8,1 miljarder kronor i maj. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Jämfört med maj 2019 blev kompensationen för mervärdesskatt 2,9 miljarder kronor högre. Det innebär en negativ påverkan på inkomsterna i statens budget.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i maj uppgick till 5,1 miljarder kronor. I maj 2019 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 4,5 miljarder kronor. Den positiva betalningsdifferensen blev alltså 0,6 miljarder kronor högre. En positiv betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.


Under maj kan följande iakttagelser göras

1) Utbetalningarna från skattekonto har ökat även denna månad och är 7, 5 miljarder kronor högre än i maj 2019. Det är delvis en effekt av riksdagens beslut av att företag kan få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Reglerna började gälla den 30 mars men beslutet gäller retroaktivt, vilket innebär att företag som redan betalat in skatt tidigare under året kan få den återbetald, vilket påverkat utbetalningarna från skattekonto även under maj. Utöver det har de månatliga förskottsutbetalningarna av kommunala skattemedel till kommuner och regioner har ökat med 1,3 miljarder kronor per månad.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto ökade med 4,7 miljarder kronor och avser huvudsakligen kompensation för höga sjuklönekostnader. Det beror på att riksdagen, med anledning av Coronapandemin beslutat att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Stödet krediteras arbetsgivarnas skattekonto, vilket är en delförklaring till varför inbetalningarna på skattekonto minskat i maj.

3) Inbetalningarna på skattekonto minskade med 17,6 miljarder kronor. Det beror främst på riksdagens beslut om att företagen kan få anstånd med skatteinbetalningarna under ett år men även på att den höjda kompensationen för höga sjuklönekostnader.

4) Debiteringar på skattekonto minskade med 21,4 miljarder kronor. Det beror främst på att företagen justerat sin debiterade F-skatt med anledningen av nedgången i ekonomin.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
9000 Löpande redovisade skatter 81 241 - 24 839 418 413 - 44 109
9100 Skatt på inkomst - 2 146 - 6 758 - 14 056 - 2 831
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 18 634 - 5 822 - 104 465 - 10 125
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 16 181 - 1 219 88 012 5 930
9141 Kupongskatt 273 280 2 098 1 486
Övriga inkomsttitlar 33 2 300 - 122
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 31 1 271 11
9131 Ofördelbara inkomstskatter 2 1 29 19
9144 Lotteriskatt 0 - 152
9200 Socialavgifter och löneskatter 28 474 - 6 721 168 177 - 7 463
9212 Efterlevandepensionsavgift 733 - 193 4 558 - 395
9221 Sjukförsäkringsavgift 4 338 - 1 144 25 739 - 2 647
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 176 - 837 19 270 - 1 021
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 829 273 9 263 2 120
9253 Arbetsskadeavgift 244 - 64 1 493 - 79
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 091 - 876 18 277 - 1 147
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 14 147 - 3 763 87 101 - 3 273
9291 Särskild löneskatt 915 - 116 2 477 - 1 021
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 906 - 127 5 143 - 62
9341 Stämpelskatt 906 - 127 5 143 - 62
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 56 998 - 8 855 237 302 - 6 351
9411 Mervärdesskatt, netto 45 549 - 5 498 178 857 - 2 163
9424 Tobaksskatt 933 - 213 4 724 - 104
9425 Alkoholskatt 1 349 - 1 6 348 372
9428 Energiskatt 6 377 - 403 31 558 - 1 151
9439 Skatt på flygresor 33 - 92 506 - 195
9442 Systembolagets inlevererade överskott 240 61 240 61
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel - 2 328 - 3 328
9461 Fordonsskatt 925 - 377 6 621 - 129
Övriga inkomsttitlar 1 591 - 3 8 447 286
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 - 11 50 38
9435 Särskild skatt mot försurning 6 0 26 0
9436 Skatt på avfall 6 - 18 7 - 60
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 16 2 88 3
9438 Kemikalieskatt 118 20 600 81
9452 Skatt på annonser och reklam 3 - 3 65 - 4
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 295 - 31 1 569 310
9455 Lotteriavgifter 4 - 2 23 - 20
9462 Vägavgifter 77 - 20 508 10
9463 Trängselskatt 207 - 48 1 223 - 57
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 230 - 5 1 155 - 9
9471 Tullmedel 516 18 2 553 - 119
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 1 1
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 1 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 73 - 37 505 - 50
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 40 132 76 161
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 8 119 - 2 928 - 32 283 - 2 578
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 8 508 - 2 941 - 34 225 - 2 643
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 389 13 1 943 65
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 5 074 585 53 643 - 25 066
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 1 217 - 4 141 42 240 - 27 552
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 488 3 2 104 - 268
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 5 803 4 722 9 299 2 754
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 54 - 35 487 241
9811 Skattetillägg 40 - 8 368 251
9821 Förseningsavgifter 14 - 27 119 - 10
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt