Maj 2020 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev 1 912 miljoner konor i maj, vilket är 1 203 miljoner kronor högre än i maj 2019.

Bidragen från EU för perioden januari-maj blev 12 004 miljoner kronor, vilket är 1 884 miljoner kronor högre än samma period 2019. Det beror framför allt på att bidragen från EU:s jordbruksfonder har ökat med 964 miljoner kronor och att bidragen från Europeiska regionala utvecklingsfonden har ökat med 584 miljoner kronor.

EU:s medfinansiering till den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling höjdes under hösten 2019.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB 2020
6000 Bidrag m.m. från EU 1 912 1 203 12 004 1 884 13 716
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 619 216 9 900 964 10 422
6111 Gårdsstöd 9 - 16 7 238 256 7 255
6113 Övriga interventioner 0 - 12 81 - 9 144
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 6 - 7 - 92 - 218 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 0 0 - 2
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 604 251 2 673 935 3 020
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 - 63 37 - 26 209
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 - 63 37 - 26 209
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 512 296 802 584 1 499
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 512 296 802 584 1 499
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 757 751 996 300 1 239
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 757 751 996 300 1 239
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 - 20 64 21 100
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 0 - 20 64 21 100
6900 Övriga bidrag från EU 24 24 205 40 248
6911 Övriga bidrag från EU 24 24 205 40 248
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt