Maj 2020 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 17 533 miljoner kronor i maj, vilket är 4 807 miljoner kronor (37,8 procent) högre än samma månad 2019.

Inkomster av statens aktier uppgick i maj till 11 218 miljoner kronor. Utdelningen kommer i huvudsak från LKAB och Vattenfall AB.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB 2020
2000 Inkomster av statens verksamhet 17 533 4 807 28 476 4 307 41 163
2100 Rörelseöverskott 5 297 1 497 5 618 1 627 4 580
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 422
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0 0 3
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet - 3 - 3 22 - 16 53
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 - 18 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 296 161 102
2131 Riksbankens inlevererade överskott 5 300 1 500 5 300 1 500 4 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 57 - 414 116 - 419 285
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 57 - 414 116 - 419 285
2300 Ränteinkomster 104 1 987 164 2 177
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 5 - 1 16 0 34
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 4 1 32 13 42
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 95 1 939 151 2 100
2400 Inkomster av statens aktier 11 218 3 935 12 673 - 352 21 000
2411 Inkomster av statens aktier 11 218 3 935 12 673 - 352 21 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 711 - 167 4 091 - 104 10 708
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 72 - 68 416 - 59 1 120
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 324 30 1 233 55 3 633
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning - 32 0 37
2528 Avgifter vid bergsstaten 7 7 10 4 15
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 23 - 21 149 4 431
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 116 - 18 733 17 1 530
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 120 - 11 604 - 9 1 443
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 7 - 53 18 - 135 300
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 164 7 631
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 142 19 286
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 13 3 61 - 5 418
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 0 24
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0
2558 Avgifter för årlig revision 8 - 1 74 - 3 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 1 13 4 20
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 0 9 2 18
2562 CSN-avgifter 15 - 2 440 - 5 646
2600 Försäljningsinkomster 0 0 17 - 2 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 17 - 2 72
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 118 15 4 572 3 995 1 174
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 - 3 37 - 6 93
2712 Bötesmedel 96 19 4 454 4 004 869
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 13 5 63 16 131
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 2 - 5 18 - 18 81
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 29 - 59 401 - 601 1 167
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 29 - 59 401 - 601 1 167
SB = statens budget

Kontakt