Maj 2020 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 102,1 miljarder kronor i maj, vilket är 18,7 miljarder kronor (15,8 procent) lägre än i maj 2019. Det beror främst på lägre skatteinkomster. Bland annat minskade inkomsterna från skatt på varor och tjänster med 8,9 miljarder kronor och skatt på inkomst med 6,8 miljarder kronor. Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter minskade med 6,7 miljarder kronor, vilket är en följd av riksdagens beslut att tillfälligt minska arbetsgivaravgifterna på grund av coronapandemin. De övriga inkomsterna blev dock högre i maj, vilket främst beror på att inkomster av statens aktier ökade med 3,9 miljarder kronor.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
maj 2020
Förändring
jämfört med
maj 2019
Utfall
jan-maj 2020
Förändring
jämfört med
jan-maj 2019
SB 2020
1000 Statens skatteinkomster
1100 Direkta skatter på arbete
1111 Statlig inkomstskatt
1115 Kommunal inkomstskatt
1121 Allmän pensionsavgift
1131 Artistskatt
1141 Allmän pensionsavgift
1142 Fackföreningsavgift
1144 Fastighetsavgift
1151 Sjöinkomst
1153 Jobbskatteavdrag
1154 Hus-avdrag
1155 Gåvor till ideell verksamhet
1156 Övriga skattereduktioner
1200 Indirekta skatter på arbete
1211 Sjukförsäkringsavgift
1212 Föräldraförsäkringsavgift
1213 Arbetsskadeavgift
1214 Ålderspensionsavgift
1215 Efterlevandepensionsavgift
1216 Arbetsmarknadsavgift
1217 Allmän löneavgift
1218 Ofördelade avgifter
1219 Nedsatta avgifter
1241 Sjukförsäkringsavgift
1242 Föräldraförsäkringsavgift
1243 Arbetsskadeavgift
1244 Ålderspensionsavgift, netto
1245 Efterlevandepensionsavgift
1246 Arbetsmarknadsavgift
1247 Allmän löneavgift
1248 Ofördelade avgifter
1249 Nedsatta avgifter
1261 Avgifter till premiepensionssystemet
1271 Pensionskostnader, företag
1272 Pensionskostnader, staten
1273 Förvärvsinkomster
1274 Egenföretagare
1275 Övrigt
1282 Arbetsgivaravgifter
1283 Egenavgifter, generell nedsättning
1284 Egenavgifter, regional nedsättning
1291 Tjänstegruppliv
1300 Skatt på kapital
1311 Skatt på kapital
1312 Skattereduktion kapital
1313 Expansionsmedelsskatt
1321 Skatt på företagsvinster
1322 Skattereduktioner
1331 Kupongskatt
1341 Avkastningsskatt hushåll
1342 Avkastningsskatt företag
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande
1351 Fastighetsskatt hushåll
1352 Fastighetsskatt företag
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll
1354 Kommunal fastighetsavgift företag
1361 Stämpelskatt
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror
1411 Mervärdesskatt
1421 Skatt på tobak
1422 Skatt på etylalkohol
1423 Skatt på vin
1424 Skatt på mellanklassprodukter
1425 Skatt på öl
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak
1431 Skatt på elektrisk kraft
1432 Energiskatt bensin
1433 Energiskatt oljeprodukter
1434 Energiskatt övrigt
1441 Koldioxidskatt bensin
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter
1443 Koldioxidskatt övrigt
1451 Svavelskatt
1452 Skatt på råtallolja
1453 Särskild skatt mot försurning
1454 Skatt på bekämpningsmedel
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
1456 Avfallsskatt
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen
1458 Övriga skatter
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter
1461 Kemikalieskatt
1462 Flygskatt
1471 Fordonsskatt
1472 Vägavgifter
1473 Trängselskatt
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier
1481 Systembolaget AB:s överskott
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB
1483 Skatt på spel
1484 Lotteriskatt
1485 Lotteriavgifter
1486 Skatt på annonser och reklam
1488 Lokalradioavgifter
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv
1491 Avgifter för telekommunikation
1492 Försäljningsskatt på motorfordon
1500 Skatt på import
1511 Tullmedel
1512 Sockeravgifter
1600 Restförda och övriga skatter
1611 Restförda skatter, hushåll
1612 Restförda skatter, företag
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår
1622 Omprövningar äldre taxeringsår
1623 Anstånd
1624 Övriga skatter
1625 Skattetillägg
1626 Förseningsavgifter
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår
1632 Omprövningar äldre taxeringsår
1633 Anstånd
1634 Övriga skatter
1635 Skattetillägg
1636 Förseningsavgifter
1641 Insättningsgarantiavgifter
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden
1644 Batteriavgifter
1645 Kväveoxidavgifter
1647 Resolutionsavgifter
1700 Avgående poster, skatter till EU
1711 EU-skatter
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer
1811 Kommunala inkomstskatter
1812 Avgifter till AP-fonder
1900 Periodiseringar
1911 Uppbördsförskjutningar
1921 Kommuner och landsting
1922 Ålderpensionssystemet
1923 Företag och hushåll
1924 Kyrkosamfund
1925 EU
1931 Anstånd
2000 Inkomster av statens verksamhet
2100 Rörelseöverskott
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter
2131 Riksbankens inlevererade överskott
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning
2300 Ränteinkomster
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet
2323 Räntor på övriga näringslån
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering
2392 Räntor på intressemedel
2394 Övriga ränteinkomster
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto
2400 Inkomster av statens aktier
2411 Inkomster av statens aktier
2500 Offentligrättsliga avgifter
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning
2528 Avgifter vid bergsstaten
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen
2535 Avgifter för statliga garantier
2537 Miljöskyddsavgift
2539 Täktavgift
2541 Avgifter vid Tullverket
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet
2551 Avgifter från kärnkraftverken
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret
2558 Avgifter för årlig revision
2559 Avgifter för etikprövning av forskning
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter
2562 CSN-avgifter
2600 Försäljningsinkomster
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter
2625 Utförsäljning av beredskapslager
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter
2700 Böter m.m.
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter
2712 Bötesmedel
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m.
2714 Sanktionsavgifter m.m.
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet
3000 Inkomster av försåld egendom
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter
3200 Övriga inkomster av markförsäljning
3211 Övriga inkomster av markförsäljning
3300 Övriga inkomster av försåld egendom
3311 Inkomster av statens gruvegendom
3312 Övriga inkomster av försåld egendom
4000 Återbetalning av lån
4100 Återbetalning av näringslån
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen
4131 Återbetalning av vattenkraftslån
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier
4139 Återbetalning av lokaliseringslån
4300 Återbetalning av studielån
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier
4312 Återbetalning av allmänna studielån
4313 Återbetalning av studiemedel
4500 Återbetalning av övriga lån
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor
4526 Återbetalning av övriga lån
5000 Kalkylmässiga inkomster
5100 Avskrivningar och amorteringar
5121 Amortering på statskapital
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader
5200 Statliga pensionsavgifter
5211 Statliga pensionsavgifter
6000 Bidrag m.m. från EU
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder
6111 Gårdsstöd
6113 Övriga interventioner
6114 Exportbidrag
6115 Djurbidrag
6116 Offentlig lagring
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk
6900 Övriga bidrag från EU
6911 Övriga bidrag från EU
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
7100 Tillkommande skatter
7112 Tullmedel
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter
7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader
7200 Avräkningar
7211 Intäkter som förs till fonder
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter
9100 Skatt på inkomst
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto
9141 Kupongskatt
9123 Beskattning av tjänstegruppliv
9131 Ofördelbara inkomstskatter
9144 Lotteriskatt
9200 Socialavgifter och löneskatter
9212 Efterlevandepensionsavgift
9221 Sjukförsäkringsavgift
9222 Föräldraförsäkringsavgift
9251 Ålderspensionsavgift, netto
9253 Arbetsskadeavgift
9254 Arbetsmarknadsavgift
9262 Allmän pensionsavgift, netto
9281 Allmän löneavgift
9291 Särskild löneskatt
9299 Avräkning socialavgifter
9300 Skatt på egendom
9341 Stämpelskatt
9312 Fastighetsskatt
9400 Skatt på varor och tjänster
9411 Mervärdesskatt, netto
9424 Tobaksskatt
9425 Alkoholskatt
9428 Energiskatt
9439 Skatt på flygresor
9442 Systembolagets inlevererade överskott
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel
9461 Fordonsskatt
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen
9435 Särskild skatt mot försurning
9436 Skatt på avfall
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel.
9438 Kemikalieskatt
9452 Skatt på annonser och reklam
9453 Avgifter för telekommunikation
9454 Skatt på spel
9455 Lotteriavgifter
9458 Lokalradioavgifter
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV
9462 Vägavgifter
9463 Trängselskatt
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier
9471 Tullmedel
9472 Övriga skatter m.m. på import
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter
9481 Övriga skatter på varor och tjänster
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m.
9631 Betalningsdifferenser, övriga
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto
9699 Omföring till 9611-9631
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter
9811 Skattetillägg
9821 Förseningsavgifter
9831 Insättningsgarantiavgifter
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden
9833 Resolutionsavgift
9834 Batteriavgifter
9835 Kväveoxidavgifter
Totala inkomster
SB = statens budget

Kontakt