April 2020 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i april 2020 till -15,7 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I april 2019 var utfallet -15,5 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -0,2 miljarder kronor.

Utfallet de första fyra månaderna för fysiska personers inkomstskatt blev -85,8 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2019 var -81,5 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -4,3 miljarder kronor, vilket främst beror på att återbäringen, dvs. överskjutande skatt som ska återbetalas till de skattskyldiga, har ökat mellan åren och att utbetalningarna av skattemedel till kommuner och regioner är högre.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 15,7 miljarder kronor i april, vilket är 1,6 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år.

Inkomsterna för de första fyra månaderna uppgick till 71,8 miljarder kronor, vilket är 7,1 miljarder kronor högre än motsvarande period för 2019. Debiterad preliminär skatt har ökat med 4,3 miljarder kronor.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Arbetsgivaravgifterna minskar i april efter riksdagens beslut

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i april 3,3 miljarder kronor (10,1 procent) lägre jämfört med samma period föregående år. Det är en effekt av riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften för företag och enskilda näringsidkare. De nya reglerna innebär att företagen endast betalar ålderspensionsavgift på lön och ersättning under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020. Detta gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kr per anställd och månad. Arbetsgivaravgiften minskar som mest med 5 300 kr per anställd och månad. För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag innebär det att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kr under 2020.

Inkomsterna de första fyra månaderna har minskat med 0,7 miljarder kronor (0,5 procent) jämfört med de första fyra månaderna 2019.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2020 till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

För 2020 har den procentuella fördelningen av de olika avgifterna inte förändrats men eftersom arbetsgivaravgifterna redovisas med en månads eftersläpning så påverkas jämförelsen av de enskilda avgifterna av den förändring som gjordes inför 2019. Störst påverkan har den allmänna löneavgiften som 2019 höjdes från 10,72 procent till 11,62 av bruttolönen, vilket innebär att den avgiften står för den största ökningen även under det första kvartalet 2020.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick de första fyra månaderna 2020 till 4,2 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än föregående år. Inkomsterna är i sin helhet inkomster från stämpelskatt, dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 39,3 miljarder kronor i april, vilket är 0,6 miljarder kronor (1,5 procent) lägre jämfört med april 2019.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, blev 26,4 miljarder kronor i april, vilket är 0,4 miljarder kronor (1,3 procent) lägre än utfallet för april 2019.

Utfallet för Fordonsskatt blev 1,5 miljarder kronor i april, vilket är 0,3 miljarder kronor (16,0) procent lägre jämfört med april 2019. Det beror delvis på betalningsförskjutningar. Betalning av fordonsskatt för en viss månad ska vara betald senast den sista dagen i den månaden. Om den sista dagen är en helgdag ska skatten vara betald senast nästföljande vardag. Det påverkar ofta jämförelser av utfallet mellan enskilda månader.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -5,8 miljarder kronor i april. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Jämfört med april 2019 blev kompensationen för mervärdesskatt 1,6 miljarder kronor högre. Det innebär en negativ påverkan på inkomsterna i statens budget.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Stora utbetalningar från skattekonto under april

Betalningsdifferensen på skattekonto i april uppgick till -22,8 miljarder kronor. I april 2019 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -3,4 miljarder kronor. Den negativa betalningsdifferensen blev alltså 19,4 miljarder kronor högre. Orsaken till den stora skillnaden är att utbetalningarna från skattekonto ökat med 18, 9 miljarder, vilket bland annat beror på att:

1) Utbetalningarna av överskjutande skatt (återbäring) till de som godkänt deklarationen digitalt utan ändring blev ca 4 miljarder kronor högre jämfört med april 2019.

2) För att stärka likviditeten i företagssektorn beslutade riksdagen den 26 mars och 3 april att företag kan få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Reglerna började gälla den 30 mars men beslutet gäller retroaktivt, vilket innebär att företag som redan betalat in skatt tidigare under året kan få den återbetald, något som påverkat utbetalningarna från skattekonto med ca 0,8 miljarder kronor under april.

3) De månatliga förskottsutbetalningarna av kommunala skattemedel till kommuner och regioner har ökat med 1,3 miljarder kronor per månad.

4) En stor del av de högre utbetalningarna bedöms bero på utbetalningar av s.k. kapitalplaceringar eller överinsättningar på skattekonto, exakt hur mycket som har betalats ut går än så länge inte att säga.

En negativ betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är lägre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget och vice versa. Betalningsdifferensen för de fyra första månaderna är fortfarande positiv men är 25,7 miljarder kronor lägre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
9000 Löpande redovisade skatter 40 941 - 26 406 337 172 - 19 270
9100 Skatt på inkomst 186 - 1 396 - 11 910 3 927
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 15 741 - 202 - 85 832 - 4 304
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 694 - 1 571 71 830 7 149
9141 Kupongskatt 166 384 1 825 1 206
Övriga inkomsttitlar 67 - 7 266 - 124
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 64 - 3 240 10
9131 Ofördelbara inkomstskatter 3 - 3 26 18
9144 Lotteriskatt - 1 - 152
9200 Socialavgifter och löneskatter 29 160 - 3 263 139 704 - 742
9212 Efterlevandepensionsavgift 768 - 141 3 825 - 202
9221 Sjukförsäkringsavgift 4 543 - 834 21 401 - 1 503
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 327 - 609 16 094 - 184
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 100 1 958 7 434 1 847
9253 Arbetsskadeavgift 256 - 47 1 248 - 15
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 282 - 603 15 185 - 271
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 14 821 - 2 746 72 954 490
9291 Särskild löneskatt 63 - 242 1 562 - 905
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 949 54 4 237 65
9341 Stämpelskatt 949 54 4 237 65
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 39 260 - 607 180 304 2 504
9411 Mervärdesskatt, netto 26 404 - 356 133 307 3 336
9424 Tobaksskatt 911 - 94 3 791 109
9425 Alkoholskatt 1 266 196 4 999 373
9428 Energiskatt 7 469 165 25 181 - 748
9439 Skatt på flygresor 69 - 62 473 - 102
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 - 1 000
9461 Fordonsskatt 1 468 - 279 5 697 248
Övriga inkomsttitlar 1 673 - 177 6 856 289
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 48 48 50 49
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 20 0
9436 Skatt på avfall - 4 - 16 1 - 42
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 52 - 5 71 2
9438 Kemikalieskatt 141 45 482 61
9452 Skatt på annonser och reklam 17 - 3 62 - 1
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 259 - 65 1 273 341
9455 Lotteriavgifter 5 - 6 19 - 18
9462 Vägavgifter 110 - 24 431 30
9463 Trängselskatt 239 - 44 1 015 - 9
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 232 1 925 - 4
9471 Tullmedel 463 - 71 2 036 - 137
9472 Övriga skatter m.m. på import 1 1 1 1
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 1 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 96 - 32 432 - 14
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 8 - 9 36 28
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 758 - 1 608 - 24 163 351
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 6 147 - 1 622 - 25 717 299
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 390 15 1 554 52
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 22 793 - 19 433 48 568 - 25 651
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 23 453 - 18 305 43 457 - 23 411
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 158 - 216 1 615 - 271
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 502 - 912 3 496 - 1 968
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter - 62 - 154 433 276
9811 Skattetillägg - 97 - 166 327 259
9821 Förseningsavgifter 35 13 106 17
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt