April 2020 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 49,3 miljarder kronor i april. Det är 26,4 miljarder kronor (34,8 procent) lägre än i april 2019. Det beror främst på att utbetalningarna från skattekonto blev 18,9 miljarder kronor högre vilket minskar statens inkomster. Det beror också på att inkomsterna från arbetsgivaravgifter blev 2,7 miljarder kronor lägre i april.

Hittills i år uppgår de totala inkomsterna till 364,0 miljarder kronor. Det är 18,5 miljarder kronor (4,8 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019. Utbetalningarna från skattekonto står för huvudparten av minskningen.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
april 2020
Förändring
jämfört med
april 2019
Utfall
jan-april 2020
Förändring
jämfört med
jan-april 2019
SB 2020
1000 Statens skatteinkomster 1 157 798
1100 Direkta skatter på arbete 674 876
1111 Statlig inkomstskatt 51 459
1115 Kommunal inkomstskatt 771 750
1121 Allmän pensionsavgift 132 637
1131 Artistskatt 0
1141 Allmän pensionsavgift - 132 606
1142 Fackföreningsavgift 0
1144 Fastighetsavgift - 260
1151 Sjöinkomst - 53
1153 Jobbskatteavdrag - 129 893
1154 Hus-avdrag - 16 016
1155 Gåvor till ideell verksamhet - 250
1156 Övriga skattereduktioner - 1 892
1200 Indirekta skatter på arbete 622 144
1211 Sjukförsäkringsavgift 67 462
1212 Föräldraförsäkringsavgift 49 409
1213 Arbetsskadeavgift 3 801
1214 Ålderspensionsavgift 200 593
1215 Efterlevandepensionsavgift 11 402
1216 Arbetsmarknadsavgift 49 561
1217 Allmän löneavgift 220 820
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 5 344
1241 Sjukförsäkringsavgift 407
1242 Föräldraförsäkringsavgift 662
1243 Arbetsskadeavgift 89
1244 Ålderspensionsavgift, netto 4 928
1245 Efterlevandepensionsavgift 267
1246 Arbetsmarknadsavgift 44
1247 Allmän löneavgift 4 238
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 131
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 41 981
1271 Pensionskostnader, företag 43 019
1272 Pensionskostnader, staten 4 282
1273 Förvärvsinkomster 1 765
1274 Egenföretagare 816
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 5 344
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 054
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 77
1291 Tjänstegruppliv 560
1300 Skatt på kapital 279 261
1311 Skatt på kapital 86 388
1312 Skattereduktion kapital - 19 239
1313 Expansionsmedelsskatt 151
1321 Skatt på företagsvinster 153 413
1322 Skattereduktioner 0
1331 Kupongskatt 9 098
1341 Avkastningsskatt hushåll 168
1342 Avkastningsskatt företag 5 146
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 77
1351 Fastighetsskatt hushåll 785
1352 Fastighetsskatt företag 11 783
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 15 759
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 794
1361 Stämpelskatt 11 936
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 615 149
1411 Mervärdesskatt 474 187
1421 Skatt på tobak 12 364
1422 Skatt på etylalkohol 4 377
1423 Skatt på vin 6 205
1424 Skatt på mellanklassprodukter 146
1425 Skatt på öl 4 439
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 0
1427 Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter 44
1431 Skatt på elektrisk kraft 25 654
1432 Energiskatt bensin 11 143
1433 Energiskatt oljeprodukter 15 664
1434 Energiskatt övrigt 255
1441 Koldioxidskatt bensin 7 146
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 15 286
1443 Koldioxidskatt övrigt 437
1451 Svavelskatt 12
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 56
1454 Skatt på bekämpningsmedel 154
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 0
1456 Avfallsskatt 228
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 55
1458 Övriga skatter 113
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 1 395
1461 Kemikalieskatt 1 924
1462 Flygskatt 1 691
1463 Skatt på avfallsförbränning 300
1464 Skatt på plastbärkassar 1 660
1465 Elcertifikat
1471 Fordonsskatt 16 148
1472 Vägavgifter 1 377
1473 Trängselskatt 2 979
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 2 990
1481 Systembolaget AB:s överskott 187
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 2 284
1483 Skatt på spel 3 938
1484 Lotteriskatt 0
1485 Spelavgifter 70
1486 Skatt på annonser och reklam 131
1488 Lokalradioavgifter 0
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 0
1491 Avgifter för telekommunikation 110
1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0
1500 Skatt på import 7 330
1511 Tullmedel 7 330
1512 Sockeravgifter 0
1600 Restförda och övriga skatter 17 936
1611 Restförda skatter, hushåll - 1 967
1612 Restförda skatter, företag - 2 748
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 967
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 1 000
1623 Anstånd 500
1624 Övriga skatter 3 300
1625 Skattetillägg 167
1626 Förseningsavgifter 170
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 581
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 500
1634 Övriga skatter 131
1635 Skattetillägg 1 233
1636 Förseningsavgifter 390
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 344
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 3 700
1644 Batteriavgifter 2
1645 Kväveoxidavgifter 616
1647 Resolutionsavgifter 3 381
1651 Avgifter till public service 9 365
1700 Avgående poster, skatter till EU - 7 330
1711 EU-skatter - 7 330
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -1 065 299
1811 Kommunala inkomstskatter - 790 950
1812 Avgifter till AP-fonder - 274 349
1900 Periodiseringar 13 731
1911 Uppbördsförskjutningar 18 723
1921 Kommuner och landsting 1 875
1922 Ålderpensionssystemet 1 463
1923 Företag och hushåll - 7 425
1924 Kyrkosamfund - 925
1925 EU 19
1931 Anstånd 0
2000 Inkomster av statens verksamhet 6 513 - 405 10 943 - 500 41 163
2100 Rörelseöverskott 3 - 13 321 129 4 580
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 422
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0 0 3
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 3 - 13 26 - 14 53
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 - 18 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 296 161 102
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 4 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 59 - 5 285
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 59 - 5 285
2300 Ränteinkomster 99 - 34 883 163 2 177
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 6 2 11 1 34
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 14 10 28 11 42
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 79 - 45 844 151 2 100
2400 Inkomster av statens aktier 1 455 - 4 285 1 455 - 4 287 21 000
2411 Inkomster av statens aktier 1 455 - 4 285 1 455 - 4 287 21 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 772 - 47 3 380 64 10 708
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 70 - 18 344 9 1 120
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 309 15 909 26 3 633
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 32 32 37
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 - 4 3 - 3 15
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 38 24 125 26 431
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 1 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 166 28 617 35 1 530
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 117 - 9 484 2 1 443
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 2 - 42 11 - 82 300
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 165 7 631
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 - 63 142 19 286
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 8 - 8 49 - 8 418
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 23 0 24
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0
2558 Avgifter för årlig revision 7 - 1 66 - 2 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 0 10 3 20
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 1 8 2 18
2562 CSN-avgifter 48 - 2 425 - 2 646
2600 Försäljningsinkomster 0 0 17 - 2 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 17 - 2 72
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 4 134 4 002 4 455 3 980 1 174
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 0 30 - 4 93
2712 Bötesmedel 4 113 4 004 4 359 3 985 869
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 9 1 50 11 131
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 4 - 3 16 - 13 81
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 50 - 28 372 - 542 1 167
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 50 - 28 372 - 542 1 167
3000 Inkomster av försåld egendom 2 2 2 - 11 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 0 - 5 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 0 - 5 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 2 2 2 - 6 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 2 2 2 - 6 5 000
4000 Återbetalning av lån 77 9 221 - 15 657
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 59 11 150 8 440
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 59 11 150 8 440
4500 Återbetalning av övriga lån 18 - 2 72 - 23 216
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 0 6 - 14 63
4526 Återbetalning av övriga lån 18 - 2 65 - 9 153
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 364 156 5 559 627 16 009
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 - 13 0
5121 Amortering på statskapital 0 - 13 0
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 364 156 5 559 640 16 009
5211 Statliga pensionsavgifter 1 364 156 5 559 640 16 009
6000 Bidrag m.m. från EU 389 284 10 092 680 13 716
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 40 - 51 9 281 748 10 422
6111 Gårdsstöd 31 - 16 7 229 272 7 255
6113 Övriga interventioner 7 - 32 81 3 144
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 1 - 3 - 98 - 211 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 0 0 - 2
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 2 070 684 3 020
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 37 37 37 37 209
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 37 37 37 37 209
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 146 144 290 288 1 499
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 146 144 290 288 1 499
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 120 120 238 - 450 1 239
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 120 120 238 - 450 1 239
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 46 34 64 41 100
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 46 34 64 41 100
6900 Övriga bidrag från EU 0 0 182 16 248
6911 Övriga bidrag från EU 0 0 182 16 248
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 118 235
7100 Tillkommande skatter 11 757
7112 Tullmedel 7 311
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 0
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 4 446
7200 Avräkningar - 129 992
7211 Intäkter som förs till fonder - 9 043
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 35 766
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 75 818
7231 Avgifter till public service - 9 365
7232 Elcertifikat
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 40 941 - 26 406 337 172 - 19 270
9100 Skatt på inkomst 186 - 1 396 - 11 910 3 927
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 15 741 - 202 - 85 832 - 4 304
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 694 - 1 571 71 830 7 149
9141 Kupongskatt 166 384 1 825 1 206
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 64 - 3 240 10
9131 Ofördelbara inkomstskatter 3 - 3 26 18
9144 Lotteriskatt - 1 - 152
9200 Socialavgifter och löneskatter 29 160 - 3 263 139 704 - 742
9212 Efterlevandepensionsavgift 768 - 141 3 825 - 202
9221 Sjukförsäkringsavgift 4 543 - 834 21 401 - 1 503
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 327 - 609 16 094 - 184
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 100 1 958 7 434 1 847
9253 Arbetsskadeavgift 256 - 47 1 248 - 15
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 282 - 603 15 185 - 271
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 14 821 - 2 746 72 954 490
9291 Särskild löneskatt 63 - 242 1 562 - 905
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 949 54 4 237 65
9341 Stämpelskatt 949 54 4 237 65
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 39 260 - 607 180 304 2 504
9411 Mervärdesskatt, netto 26 404 - 356 133 307 3 336
9424 Tobaksskatt 911 - 94 3 791 109
9425 Alkoholskatt 1 266 196 4 999 373
9428 Energiskatt 7 469 165 25 181 - 748
9439 Skatt på flygresor 69 - 62 473 - 102
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 - 1 000
9461 Fordonsskatt 1 468 - 279 5 697 248
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 48 48 50 49
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 20 0
9436 Skatt på avfall - 4 - 16 1 - 42
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 52 - 5 71 2
9438 Kemikalieskatt 141 45 482 61
9452 Skatt på annonser och reklam 17 - 3 62 - 1
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 259 - 65 1 273 341
9455 Lotteriavgifter 5 - 6 19 - 18
9462 Vägavgifter 110 - 24 431 30
9463 Trängselskatt 239 - 44 1 015 - 9
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 232 1 925 - 4
9471 Tullmedel 463 - 71 2 036 - 137
9472 Övriga skatter m.m. på import 1 1 1 1
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 1 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 96 - 32 432 - 14
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 8 - 9 36 28
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 758 - 1 608 - 24 163 351
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 6 147 - 1 622 - 25 717 299
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 390 15 1 554 52
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 22 793 - 19 433 48 568 - 25 651
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 23 453 - 18 305 43 457 - 23 411
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 158 - 216 1 615 - 271
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 502 - 912 3 496 - 1 968
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter - 62 - 154 433 276
9811 Skattetillägg - 97 - 166 327 259
9821 Förseningsavgifter 35 13 106 17
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0
Totala inkomster 49 286 - 26 360 363 990 - 18 489 1 116 108
SB = statens budget

Kontakt