Mars 2020 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i mars 2020 till -33,0 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I mars 2019 var utfallet -28,9 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -4,2 miljarder kronor och beror främst på att återbäringen, dvs. överskjutande skatt som ska återbetalas till de skattskyldiga, har ökat mellan åren. Även förskotten till kommuner och regioner har ökat jämfört med föregående år.

Utfallet det första kvartalet för fysiska personers inkomstskatt blev -70,1 miljarder kronor. Utfallet det första kvartalet 2019 var -66,0 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -4,1 miljarder kronor, vilket främst beror på den högre återbäringen och de högre förskotten till kommuner och regioner.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 18,3 miljarder kronor i mars, vilket är 4,3 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna för det första kvartalet uppgick till 56,1 miljarder kronor, vilket är 8,7 miljarder kronor högre än motsvarande period för 2019. Det beror främst att medgivna anstånd med att betala skatt blev lägre både i mars och för det första kvartalet 2020, jämfört med ifjol.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i mars 0,6 miljarder kronor (1,8 procent) lägre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna för det första kvartalet blev 2,5 miljarder kronor högre (2,3 procent) jämfört med det första kvartalet 2019.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2020 till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

För 2020 har den procentuella fördelningen av de olika avgifterna inte förändrats men eftersom arbetsgivaravgifterna redovisas med en månads eftersläpning så påverkas jämförelsen av de enskilda avgifterna av den förändring som gjordes inför 2019. Störst påverkan har den allmänna löneavgiften som 2019 höjdes från 10,72 procent till 11,62 av bruttolönen, vilket innebär att den avgiften står för den största ökningen även under det första kvartalet 2020.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick det första kvartalet 2020 till 3,3 miljarder kronor, vilket är på samma nivå som föregående år. Inkomsterna är i sin helhet inkomster från stämpelskatt, dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 35,9 miljarder kronor i mars, vilket är 3,0 miljarder kronor högre jämfört med mars 2019.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, blev 24,1 miljarder kronor i mars, vilket är 1,7 miljarder kronor högre än utfallet för mars 2019.

Utfallet för Fordonsskatt blev 1,8 miljarder kronor i mars, vilket är 0,9 miljarder kronor högre jämfört med mars 2019. Det beror delvis på betalningsförskjutningar. Sista dagen för betalning av fordonsskatt för mars inföll 31 mars. Föregående år inföll motsvarande betalningstidpunkt den 1 april. Dessutom inföll den sista dagen för betalning av fordonsskatt avseende februari den 2 mars. Föregående år inföll motsvarande betalningstidpunkt den 28 februari.  

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev -5,1 miljarder kronor i mars. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Jämfört med mars 2019 blev kompensationen för mervärdesskatt 2,1 miljarder kronor lägre.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i mars uppgick till 26,2 miljarder kronor. I mars 2019 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 28,9 miljarder kronor. Den positiva betalningsdifferensen blev alltså 2,7 miljarder kronor lägre. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa. Betalningsdifferensen för det första kvartalet uppgår till 71,4 miljarder kronor, vilket är 6,2 miljarder kronor lägre än samma period 2019.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
mars 2020
Förändring
jämfört med
mars 2019
Utfall
jan-mars 2020
Förändring
jämfört med
jan-mars 2019
9000 Löpande redovisade skatter 78 991 2 402 296 231 7 136
9100 Skatt på inkomst - 13 665 740 - 12 096 5 323
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 33 018 - 4 152 - 70 090 - 4 102
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 18 281 4 283 56 136 8 720
9141 Kupongskatt 1 017 596 1 658 822
Övriga inkomsttitlar 56 13 200 - 117
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 40 2 177 13
9131 Ofördelbara inkomstskatter 15 13 23 21
9144 Lotteriskatt - 1 - 151
9200 Socialavgifter och löneskatter 34 609 - 626 110 544 2 521
9212 Efterlevandepensionsavgift 921 10 3 057 - 61
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 449 60 16 858 - 669
9222 Föräldraförsäkringsavgift 3 990 47 12 767 425
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 492 - 826 5 334 - 112
9253 Arbetsskadeavgift 307 4 992 32
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 922 32 11 903 331
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 17 778 212 58 133 3 236
9291 Särskild löneskatt 752 - 164 1 499 - 663
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 964 - 127 3 289 11
9341 Stämpelskatt 964 - 127 3 289 11
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 35 893 2 971 141 044 3 111
9411 Mervärdesskatt, netto 24 119 1 680 106 903 3 692
9424 Tobaksskatt 885 196 2 880 203
9425 Alkoholskatt 1 139 127 3 733 176
9428 Energiskatt 6 146 69 17 712 - 913
9439 Skatt på flygresor 120 - 15 403 - 40
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 - 1 000
9461 Fordonsskatt 1 758 893 4 229 527
Övriga inkomsttitlar 1 725 21 5 183 466
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 1 1
9435 Särskild skatt mot försurning 5 - 1 15 - 1
9436 Skatt på avfall 0 2 4 - 27
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 8 3 19 6
9438 Kemikalieskatt 113 22 342 16
9452 Skatt på annonser och reklam 7 1 45 2
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 317 - 3 1 014 406
9455 Lotteriavgifter 5 2 14 - 12
9462 Vägavgifter 137 61 321 54
9463 Trängselskatt 302 106 776 35
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 229 1 693 - 5
9471 Tullmedel 476 - 180 1 573 - 66
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 1 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 115 7 336 18
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 9 0 28 37
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 092 2 145 - 18 406 1 958
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 5 480 2 133 - 19 570 1 921
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 388 13 1 165 38
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 26 174 - 2 718 71 362 - 6 217
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 25 040 - 1 189 66 910 - 5 106
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 482 - 78 1 458 - 55
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 653 - 1 450 2 994 - 1 056
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 106 17 495 430
9811 Skattetillägg 72 22 424 426
9821 Förseningsavgifter 34 - 6 71 4
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0