Februari 2020 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i februari 2020 till -24,2 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I februari 2019 var utfallet -27,9 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 3,7 miljarder kronor och beror främst på att debiterad källskatt för 2020 blev 4,7 miljarder kronor högre.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 17,5 miljarder kronor i februari, vilket är 1,9 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. De preliminärt debiterade skatterna för 2020 blev 1,6 miljarder kronor högre.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i februari 2,5 miljarder kronor (6,8 procent) högre jämfört med samma period föregående år.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2020 till 11,62 procent av bruttolönen (ungefär en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar)

För 2020 har den procentuella fördelningen av de olika avgifterna inte förändrats.

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick i februari till 1,1 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 65,8 miljarder kronor i februari, vilket är 1,3 miljarder kronor högre jämfört med februari 2019.

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, blev 55,4 miljarder kronor i februari, vilket är 2,6 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år.

I februari 2019 betalade AB Svenska Spel 1 miljard kronor i utdelning till staten. Någon motsvarande utdelning har inte betalats i februari 2020, vilket påverkar jämförelsen mellan åren.  

Utfallet för Fordonsskatt blev 0,8 miljarder kronor i februari, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre jämfört med februari 2019. Det beror delvis på betalningsförskjutningar. Sista dagen för betalning av fordonsskatt för februari var 2 mars. Föregående år inföll motsvarande betalningstidpunkt den sista februari.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i februari uppgick till 36,8 miljarder kronor. I februari 2019 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 35,1 miljarder kronor. Den positiva betalningsdifferensen blev alltså 1,8 miljarder kronor högre. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
feb 2020
Förändring
jämfört med
feb 2019
Utfall
jan-feb 2020
Förändring
jämfört med
jan-feb 2019
9000 Löpande redovisade skatter 132 206 10 958 217 240 4 734
9100 Skatt på inkomst - 6 263 5 608 1 568 4 583
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 24 215 3 686 - 37 072 50
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 17 507 1 918 37 855 4 437
9141 Kupongskatt 368 8 641 226
Övriga inkomsttitlar 76 - 4 144 - 130
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 73 - 3 136 11
9131 Ofördelbara inkomstskatter 3 - 1 8 8
9144 Lotteriskatt 0 - 150
9200 Socialavgifter och löneskatter 39 928 2 526 75 934 3 147
9212 Efterlevandepensionsavgift 1 176 60 2 136 - 71
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 736 374 11 410 - 729
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 624 274 8 778 378
9251 Ålderspensionsavgift, netto 2 182 655 3 842 715
9253 Arbetsskadeavgift 366 21 685 29
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 896 215 7 981 299
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 21 838 1 164 40 355 3 024
9291 Särskild löneskatt 22 - 221 747 - 499
9299 Avräkning socialavgifter 88 - 15 0 0
9300 Skatt på egendom 1 073 - 52 2 324 138
9341 Stämpelskatt 1 073 - 52 2 324 138
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 65 817 1 276 105 150 140
9411 Mervärdesskatt, netto 55 368 2 633 82 784 2 012
9424 Tobaksskatt 900 212 1 995 7
9425 Alkoholskatt 1 107 29 2 594 49
9428 Energiskatt 5 831 - 205 11 566 - 981
9439 Skatt på flygresor 135 - 12 283 - 25
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel - 1 000 - 1 000
9461 Fordonsskatt 826 - 398 2 471 - 366
Övriga inkomsttitlar 1 652 17 3 458 444
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 1 1
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 10 0
9436 Skatt på avfall 4 - 28 4 - 29
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 7 0 11 3
9438 Kemikalieskatt 79 - 36 228 - 6
9452 Skatt på annonser och reklam 31 0 38 2
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0
9454 Skatt på spel 335 48 697 409
9455 Lotteriavgifter 6 0 8 - 15
9462 Vägavgifter 78 - 17 184 - 7
9463 Trängselskatt 163 - 49 474 - 71
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 230 - 1 464 - 7
9471 Tullmedel 592 88 1 097 114
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 1 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 111 13 221 11
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 10 - 1 19 37
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 166 - 165 - 13 313 - 187
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 5 555 - 178 - 14 090 - 212
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 388 13 776 25
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 36 829 1 762 45 187 - 3 500
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 34 822 1 274 41 870 - 3 917
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 399 - 130 976 23
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 1 607 618 2 342 394
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter - 10 3 389 413
9811 Skattetillägg - 44 - 10 353 403
9821 Förseningsavgifter 33 14 36 10
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0