December 2020 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Högre bidrag från jordbruksfonder och regionala utvecklingsfonden jämfört med 2019

Bidragen från EU blev 353 miljoner kronor i december, vilket är 53 miljoner kronor lägre än i december 2019.

Bidragen från EU för 2020 uppgår preliminärt till 14 206 miljoner kronor, viket är 1 649 miljoner kronor (13,1 procent) högre jämfört med föregående år. Det beror framför allt på att bidragen från EU:s jordbruksfonder har ökat med 966 miljoner kronor och att bidragen från Europeiska regionala utvecklingsfonden har ökat med 657 miljoner kronor.

EU:s medfinansiering till den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling höjdes under hösten 2019.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB 2020
6000 Bidrag m.m. från EU 353 - 53 14 206 1 649 13 716
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 345 39 10 756 966 10 422
6111 Gårdsstöd 10 - 3 7 288 111 7 255
6113 Övriga interventioner 17 3 116 - 6 144
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket - 4 - 5 - 116 - 251 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 - 1 3 - 2
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 323 44 3 468 1 109 3 020
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 - 54 64 - 79 209
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0 0 - 39 - 39 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 - 54 103 - 40 209
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 0 - 5 1 449 657 1 499
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 0 - 5 1 449 657 1 499
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 - 5 1 009 - 114 1 239
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 - 5 1 009 - 114 1 239
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 8 3 318 204 100
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 8 3 318 204 100
6900 Övriga bidrag från EU 0 - 32 610 16 248
6911 Övriga bidrag från EU 0 - 32 610 16 248
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt