December 2020 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 3 003 miljoner kronor i december, vilket är 1 565 miljoner kronor (108,9 procent) högre än samma månad 2019. Det beror främst på att staten erhöll en aktieutdelning på 1 049 miljoner kronor från det statliga bolaget Telia Company AB samt att Exportkreditnämnden (EKN) levererade in ett överskott på 412 miljoner kronor. Motsvarande utdelning och inleverans av överskott skedde inte i december 2019.

Riksbanken levererade in överskott om 5 300 miljoner kronor år 2020. Under 2019 uppgick Riksbankens inlevererade överskott till 3 800 miljoner kronor.

Det preliminära helårsutfallet uppgick till 45 562 miljoner kronor 2020, vilket är 10 237 miljoner kronor (29,0 procent) högre än 2019. Inkomsterna från böter m.m. uppgick till 6 514 miljoner kronor, vilket är 5 236 miljoner kronor högre än föregående år. Det beror främst på att flera banker har betalat sanktionsavgifter på grund av bristande kontroll mot penningtvätt. Inkomster av statens aktier uppgår till 17 925 miljoner kronor, vilket är 2 844 miljoner kronor högre än föregående år. Det beror främst på att Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) delat ut 6 104 miljoner kronor 2020, vilket är 2 940 miljoner kronor högre än 2019.

Aktieutdelningar 2020 och 2019, miljoner kronor
Utfall 2020 Utfall 2019 Skillnad
Akademiska hus AB 1 905 1 663 242
Apoteket AB 0 230 -230
AB Svensk Bilprovning 19 29 -10
Eurofima 2 2 0
Infranord AB 0 41 -41
Jernhusen AB 219 700 -481
Luossavaara-Kirunavaara AB (LKAB) 6 104 3 164 2 940
Nordiska investeringsbanken NIB 164 148 16
SBAB Bank AB 0 690 -690
SJ AB 0 194 -194
SOS Alarm Sverige AB (SOSAB) 0 17 -17
Specialfastigheter Sverige AB 570 555 15
Sveaskog Holding AB 1 100 1 100 0
AB Svensk Exportkredit 0 194 -194
Svevia AB 88 335 -247
Sweden House 0 2 -2
Telia Company AB 3 956 3 810 146
Teracom Group AB 51 206 -155
Vasallen AB 125 0 125
Vattenfall AB 3 623 2 000 1 623
Totalt 17 925 15 081 2 844

På inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier redovisas utdelning på statens aktier. Utdelningar till staten från Svenska Spel AB samt Systembolaget redovisas inte under 2411 utan på inkomsttitel 9456 respektive 9442. Inlevererade överskott redovisas på inkomsttitel 2100 Rörelseöverskott.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
dec 2020
Förändring
jämfört med
dec 2019
Utfall
jan-dec 2020
Förändring
jämfört med
jan-dec 2019
SB 2020
2000 Inkomster av statens verksamhet 3 003 1 565 45 562 10 237 41 163
2100 Rörelseöverskott 470 470 6 111 2 026 4 580
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 0
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 422
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0 - 5 3
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 32 32 78 - 50 53
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 - 18 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 437 437 733 598 102
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 5 300 1 500 4 000
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 231 - 412 285
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 231 - 412 285
2300 Ränteinkomster 292 83 2 307 327 2 177
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 31 - 2 34
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 2 1 47 10 42
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 288 81 2 230 319 2 100
2400 Inkomster av statens aktier 1 049 1 049 17 925 2 844 21 000
2411 Inkomster av statens aktier 1 049 1 049 17 925 2 844 21 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 876 - 67 10 864 512 10 708
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 75 1 988 - 98 1 120
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 374 - 224 3 787 228 3 633
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 - 33 33 0 37
2528 Avgifter vid bergsstaten 4 4 21 12 15
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 47 - 13 423 - 17 431
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 76 14 1 532 107 1 530
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 135 2 1 366 8 1 443
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 48 38 314 98 300
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 0
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet - 4 - 2 661 46 631
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 285 36 286
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 28 6 479 11 418
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 25 0 24
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 0
2558 Avgifter för årlig revision 54 42 147 - 7 153
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 4 33 8 20
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 2 1 22 5 18
2562 CSN-avgifter 35 94 745 75 646
2600 Försäljningsinkomster 21 1 74 1 72
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 21 1 74 1 72
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 139 40 6 514 5 236 1 174
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 9 2 86 - 11 93
2712 Bötesmedel 111 40 6 196 5 234 869
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 13 13 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 15 0 185 40 131
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 4 - 2 34 - 39 81
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 155 - 11 1 536 - 298 1 167
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 155 - 11 1 536 - 298 1 167
SB = statens budget

Kontakt