November 2020 Inkomsttyp 6000: Bidrag m.m. från EU

Under inkomsttypen Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag från olika EU-fonder inom EU:s budget. De största enskilda bidragen erhålls från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska jordbruksfonden. Bidragen är främst kopplade till utgifter på anslag under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgiftsområde 19 Regional tillväxt, utgiftsområde 22 Kommunikationer samt utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utfall för inkomsttypen Bidrag m.m. från EU

Miljoner kr

Bidragen från EU blev 308 miljoner kronor i november, vilket är 262 miljoner kronor högre än i november 2019. Det högre utfallet beror framför allt på att bidrag till transeuropeiska nätverk blev 227 miljoner kronor högre än samma månad föregående år. Även bidragen från den Europeiska regionala utvecklingsfonden, för programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland, blev 104 miljoner kronor högre än samma månad föregående år. Syftet med båda programmen är att bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i respektive region.

För perioden januari-november uppgår bidragen från EU till 13 853 miljoner kronor, vilket är 1 702 miljoner kronor (14,0 procent) högre än samma period 2019. Det beror framför allt på att bidragen från EU:s jordbruksfonder har ökat med 927 miljoner kronor och att bidragen från Europeiska regionala utvecklingsfonden har ökat med 662 miljoner kronor.

EU:s medfinansiering till den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling höjdes under hösten 2019.

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB 2020
6000 Bidrag m.m. från EU 308 262 13 853 1 702 13 716
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 2 0 10 411 927 10 422
6111 Gårdsstöd 1 - 1 7 278 114 7 255
6113 Övriga interventioner 0 0 100 - 9 144
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 1 0 - 112 - 247 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 0 0 - 1 3 - 2
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 0 0 3 146 1 065 3 020
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen - 39 - 46 64 - 25 209
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 - 39 - 39 - 39 - 39 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 - 6 103 14 209
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 104 104 1 449 662 1 499
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 104 104 1 449 662 1 499
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 0 - 24 1 009 - 109 1 239
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 0 - 24 1 009 - 109 1 239
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 241 227 310 201 100
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 241 227 310 201 100
6900 Övriga bidrag från EU 0 0 610 47 248
6911 Övriga bidrag från EU 0 0 610 47 248
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
SB = statens budget

Kontakt