November 2020 Inkomsttyp 3000: Inkomster av försåld egendom

Under denna inkomsttyp redovisas bl.a. inkomster av försålda byggnader och maskiner, mark och annan egendom som exempelvis gruvegendom och aktier.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av försåld egendom

Miljoner kr

Inga inkomster av försåld egendom har redovisats i november.

Hittills i år uppgår inkomster av försåld egendom till 40 miljoner kronor. Det är 2 miljoner kronor högre än samma period föregående år.

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom, miljoner kronor
Utfall
nov 2020
Förändring
jämfört med
nov 2019
Utfall
jan-nov 2020
Förändring
jämfört med
jan-nov 2019
SB 2020
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 40 2 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 0 - 5 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 0 - 5 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 39 6 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 39 6 5 000
SB = statens budget

Kontakt