Oktober 2020 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto, uppgick i oktober 2020 till -16,0 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, regioner samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. I oktober 2019 var utfallet -14,7 miljarder kronor. Inkomsterna minskade alltså med 1,3 miljarder kronor och beror främst på att utbetalningarna till kommuner och regioner ökat med 1,3 miljarder kronor. Noterbart är att debiterad källskatt för 2020 blev 1,0 miljard högre i oktober. Det är första gången sedan utfallet i april som debiterad källskatt har varit högre jämför med föregående år.

Utfallet för fysiska personers inkomstskatt de tio första månaderna blev -132,8 miljarder kronor. Utfallet för samma period 2019 var -103,6 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -29,2 miljarder kronor. Orsakerna är dels att utbetalningarna av kommunal skatt till kommuner och regioner är högre i år, dels har överskjutande skatt för 2019 som ska återbetalas (återbäring) till de skattskyldiga ökat mer än vad de skattskyldiga ska betala in. Debiterad källskatt för 2020 har ökat med 5,4 miljarder under de första 10 månaderna.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 16,2 miljarder kronor i oktober, vilket är 0,2 miljarder kronor (1,2 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Inkomsterna för de första tio månaderna uppgick till 169,2 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljard kronor lägre än motsvarande period för 2019. Utfallet har påverkats negativt av att många företag ändrade sina preliminära deklarationer under våren (som baseras på förväntat resultat för helåret) med anledning av en dämpad efterfrågan till följd av coronapandemin. Antalet ändringar var som högst under mars och april för att efter juli minska till ungefär samma nivå som under 2019.

9131 Ofördelbara inkomstskatter

Ofördelbara inkomstskatter blev i oktober 1,2 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det beror på att inleveransen från Danmark av så kallad pendlarskatt gjordes redan i september i år, medan den levererades i oktober under 2019. Jämfört med de tio första månaderna föregående år är skillnaden 27 miljoner kronor.

9141 Kupongskatt

Inkomster från kupongskatt blev 335 miljoner kronor högre i oktober jämfört med samma månad föregående år. Jämfört med de tio första månaderna 2019 så har inkomsterna från kupongskatt minskat med 2,7 miljarder kronor, vilket främst beror på att utdelningarna minskat. Den första januari 2020 infördes ett nytt system för anstånd med betalning av kupongskatt vid utdelning till utländska juridiska personer som uppvisar underskott för det aktuella beskattningsåret. Det kan ha haft en viss negativ effekt på inkomsten från kupongskatt men det går än så länge inte att uppskatta.

Kupongskatt betalas av den som har fått utdelning på aktier från svenskt aktiebolag eller från andel i en svensk värdepappersfond eller en specialfond, och som är skattemässigt bosatt eller hemmahörande utomlands.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i oktober 0,2 miljarder kronor (0,6 procent) lägre jämfört med samma period föregående år.

Inkomsterna de första tio månaderna har minskat med 24,2 miljarder kronor (6,8 procent) jämfört med samma period 2019. Det är främst en effekt av riksdagens beslut om att tillfälligt minska arbetsgivaravgiften för företag och enskilda näringsidkare. De nya reglerna innebar att företagen endast betalade ålderspensionsavgift på lön och ersättning under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020. Detta gällde för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kr per anställd och månad. Arbetsgivaravgiften minskade som mest med 5 300 kr per anställd och månad. För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag innebar det att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften skulle betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgick till högst 100 000 kronor under 2020. Ålderspensionsavgiften, som har betalats in under hela perioden, har ökat med 1,7 miljarder (10,4 procent).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick de första 10 månaderna 2020 till 10,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Inkomsterna är i sin helhet inkomster från stämpelskatt, det vill säga den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 38,2 miljarder kronor i oktober, vilket är 0,7 miljarder kronor (1,7 procent) lägre jämfört med oktober 2019.

Mervärdesskatt

Utfallet för Mervärdesskatt, netto, blev 27,5 miljarder kronor i oktober, vilket är 0,3 miljarder kronor (1,0 procent) lägre än utfallet för oktober 2019. För perioden januari-oktober uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto till 348,5 miljarder kronor. Det är 5,8 miljarder kronor (1,7 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.  

Fordonsskatt

Utfallet för Fordonsskatt blev 0,8 miljarder kronor i oktober, vilket är 0,5 miljarder kronor (37,1) procent lägre jämfört med oktober 2019. Det beror bland annat på betalningsförskjutningar. Betalning av fordonsskatt för en viss månad ska vara betald senast den sista dagen i den månaden. Om den sista dagen är en helgdag ska skatten vara betald senast nästföljande vardag. Det påverkar ofta jämförelser av utfallet mellan enskilda månader. För perioden januari-oktober uppgår utfallet för Fordonsskatt till 12,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor (1,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Alkoholskatt

Inkomsterna från alkoholskatt blev 1,3 miljarder kronor i oktober, vilket är 0,2 miljarder kronor (13,9 procent) högre jämfört med oktober 2019. För perioden januari-oktober uppgår utfallet till 13,6 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor (8,2 procent) högre jämfört med motsvarande period 2019.

Alkoholförsäljningen via Systembolaget, mätt som antal liter ren alkohol, från årets början till och med kvartal 3 ökade med 12,0 procent jämfört med motsvarande period 2019 (Källa: Systembolaget).

Energiskatt

Utfallet för energiskatt blev 5,7 miljarder kronor i oktober vilket är i nivå med utfallet för oktober 2019. För perioden januari-oktober uppgår utfallet till 62,0 miljarder kronor, vilket är 1,5 miljarder kronor (2,4 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019. Det lägre utfallet avser främst inkomster från allmän energiskatt respektive koldioxidskatt på bensin och oljeprodukter som har minskat med totalt 3,1 miljarder kronor. Minskningen motverkas delvis av att inkomsterna från skatt på elektrisk kraft ökat med 1,7 miljarder kronor.

Skatt på flygresor

Coronapandemin har haft stor inverkan på efterfrågan på flygresor. Inkomsterna från skatt på flygresor blev 21 miljoner kronor i oktober. Det är 139 miljoner kronor (87,0 procent) lägre jämfört med oktober 2019. För perioden januari-oktober uppgår inkomsterna till 577 miljoner kronor, vilket är 924 miljoner kronor (61,6 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2019.

Skatt på plastbärkassar

Utfallet för den nya skatten på plastbärkassar blev 20 miljoner kronor i oktober. Skattskyldigheten inträdde den 1 maj och inkomsterna till och med oktober uppgår totalt till 129 miljoner kronor.

9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt

Utfallet för Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt blev ‑5,8 miljarder kronor i oktober. Utfallet är negativt och avser framförallt kompensation till kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund för ingående mervärdesskatt i icke skattepliktig verksamhet. Jämfört med oktober 2019 blev kompensationen för mervärdesskatt 1,6 miljarder kronor högre. Det innebär en negativ påverkan på inkomsterna i statens budget och budgetsaldot.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i oktober uppgick till 5,0 miljarder kronor. I oktober 2019 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 1,0 miljard kronor. Den positiva betalningsdifferensen blev alltså 4,0 miljarder kronor högre. En positiv betalningsdifferens uppstår normalt om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget och vice versa.

Under oktober kan följande iakttagelser göras

1) Utbetalningarna från skattekonto har minskat något även denna månad och är 0,3 miljarder kronor lägre än i oktober 2019. Under de första 10 månaderna har utbetalningarna ökat med sammanlagt 37,8 miljarder kronor.

2) Stöden via krediteringar på skattekonto ökade med 1,3 miljarder kronor och beror i oktober huvudsakligen på högre kompensation för höga sjuklönekostnader.  Riksdagen har med anledning av coronapandemin, beslutat att staten tillfälligt ersätter kostnader för arbetsgivares sjuklöner fram till och med årsskiftet. Alla arbetsgivare får ersättning för hela den sjuklönekostnad som de har redovisat i arbetsgivardeklarationerna för april till och med juli. Från och med augusti ersätts sjuklönekostnader i stället enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Stödet krediteras arbetsgivarnas skattekonto, vilket minskar inbetalningarna på skattekonto med motsvarande belopp. Krediteringen blev i oktober 1,0 miljard kronor. (Se även utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom. )

Riksdagen har även beslutat att företag som tappat omsättning under mars till och med juli kan få ansöka om omställningsstöd. Företag som har minskat sin omsättning med 30 procent på grund av coronapandemin under mars till och med april 2020 kan få omställningsstöd. Under maj 2020 krävs att företaget tappat mer än 40 procent av sin omsättning jämfört med året innan och i juni och juli krävs det att man tappat 50 procent av omsättningen. Krediteringen i oktober blev 0,5 miljarder kronor. De branscher där flest företag inkommit med ansökningar ifrån är Transport och magasinering, Handel och Hotell- och restaurangverksamhet. (Se även utgiftsområde 24 Näringsliv.)

Under de första 10 månaderna  har krediteringarna på skattekonto ökat med sammanlagt 13,9 miljarder kronor. Det beror främst på den högre kompensationen till arbetsgivarna för sjuklönekostnader. Sammanlagt har 15,9 miljarder kronor avseende sjuklönekostnader krediterats arbetsgivarnas skattekonton. Det är 14,9 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Omställningsstödet uppgår till 3,1 miljarder kronor, vilket motsvarar ökningen då stödet är nytt för i år. Åt motsatt håll går anställningsstöd, som minskat med 2,9 miljarder kronor (se även utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.)

3) Inbetalningarna på skattekonto i oktober blev 0,5 miljarder kronor högre jämfört med samma period 2019.

Under de första 10 månaderna har inbetalningarna på skattekonto minskat med 28,8 miljarder kronor.  Det beror främst på riksdagens beslut om att företagen kan få anstånd med skatteinbetalningarna under ett år men även på den höjda kompensationen för höga sjuklönekostnader och omställningsstöd. Mellan den 23 mars och fram till den 24 november har Skatteverket fattat 107 000 beslut om tillfälliga anstånd med att betala in skatt. Totalt har de beviljat anstånd med att betala cirka 40 miljarder kronor i skatt. 8,5 miljarder av anstånden har dock upphört under perioden. Nära hälften av anstånden återfinns inom tillverkningsindustri och handel. Antalet ansökningar om anstånd var som högst under våren men har sedan mitten av maj minskat kraftigt.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
okt 2020
Förändring
jämfört med
okt 2019
Utfall
jan-okt 2020
Förändring
jämfört med
jan-okt 2019
9000 Löpande redovisade skatter 73 347 - 1 040 762 174 - 81 812
9100 Skatt på inkomst 592 - 2 381 41 431 - 32 090
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 16 020 - 1 345 - 132 841 - 29 203
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 16 169 - 204 169 159 - 72
9141 Kupongskatt 361 335 3 643 - 2 707
Övriga inkomsttitlar 82 - 1 166 1 470 - 109
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 61 - 2 517 16
9131 Ofördelbara inkomstskatter 21 - 1 164 954 27
9144 Lotteriskatt 0 - 152
9200 Socialavgifter och löneskatter 34 023 - 216 329 816 - 24 183
9212 Efterlevandepensionsavgift 925 - 4 8 883 - 834
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 470 - 26 51 320 - 5 247
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 006 - 18 38 002 - 2 921
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 555 - 5 17 586 1 652
9253 Arbetsskadeavgift 308 - 2 2 933 - 225
9254 Arbetsmarknadsavgift 3 875 - 81 36 451 - 3 347
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 17 858 - 81 170 559 - 11 696
9291 Särskild löneskatt 25 1 4 082 - 1 564
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 135 - 63 10 648 232
9341 Stämpelskatt 1 135 - 63 10 648 232
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 38 204 - 662 464 448 1 680
9411 Mervärdesskatt, netto 27 544 - 290 348 529 5 756
9424 Tobaksskatt 1 060 16 10 087 - 108
9425 Alkoholskatt 1 267 154 13 609 1 035
9428 Energiskatt 5 685 5 61 974 - 1 524
9432 Skatt på plastbärkassar 20 20 129 129
9439 Skatt på flygresor 21 - 139 577 - 924
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 240 61
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 - 3 328
9461 Fordonsskatt 793 - 467 12 064 189
Övriga inkomsttitlar 1 814 39 17 239 394
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 - 1 50 3
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 52 - 2
9436 Skatt på avfall 23 40 209 72
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 9 2 127 15
9438 Kemikalieskatt 157 16 1 274 174
9452 Skatt på annonser och reklam 9 - 5 102 - 24
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 307 - 13 3 101 320
9455 Lotteriavgifter 7 0 64 - 11
9462 Vägavgifter 74 - 7 1 071 33
9463 Trängselskatt 194 - 40 2 288 55
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 229 - 5 2 331 - 36
9471 Tullmedel 648 53 5 298 - 347
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 1 1
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 1 1
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 141 0 1 112 - 52
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 11 0 159 191
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 805 - 1 580 - 58 224 - 1 186
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 6 193 - 1 593 - 62 109 - 1 317
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 389 13 3 885 130
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 5 019 4 004 - 27 375 - 26 763
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 2 548 2 797 - 56 133 - 39 787
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 283 - 108 3 450 - 828
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 2 188 1 316 25 308 13 852
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 179 - 142 1 430 499
9811 Skattetillägg 57 - 93 1 168 682
9821 Förseningsavgifter 122 - 49 262 - 183
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
9834 Batteriavgifter 0 0
9835 Kväveoxidavgifter 0 0

Kontakt