September 2019 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i september till -14,3 miljarder kronor. I september 2018 var utfallet 11,2 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -3,2 miljarder kronor. Orsaken är främst att förskottsutbetalningarna av skattemedel till kommuner och landsting är högre i år jämfört med i fjol.  Att skatten för fysiska personer oftast är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Utfallet för de första nio månaderna uppgick till -89,0 miljarder kronor. Utfallet för motsvarande period 2018 var -66,7 miljarder kronor. Skillnaden är -22,2 miljarder kronor och beror främst på att förskottsutbetalningarna av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting är 24,1 miljarder kronor högre än 2018. Detta motverkas delvis av slutregleringarna av förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2017. Den slutliga skatten blev 5,3 miljarder lägre, vilket reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting under 2019. Den slutliga skatten för 2016 var 2,2 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 3,1 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.  Skillnaden beror även på att debiterad slutlig skatt att återfå (återbäring) ökat med 31,2 miljarder kronor jämfört med samma period 2018.  Detta motverkas av att även debiterad slutlig skatt att betala (kvarskatt) ökat med 26,8 miljarder kronor. Nettot blev -4,4 miljarder, vilket påverkar budgetsaldot negativt den dag pengarna betalas ut från skattekonto.  Sedan januari 2019 redovisas även utbetalningarna av skattemedel till SR, SVT och UR under fysiska personers inkomstskatt. Den månatliga utbetalningen för detta uppgår till 0,7 miljarder kronor och uppgår hittills i år till 6,7 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 18,4 miljarder kronor i september, vilket är 2,7 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst att debiterad slutlig skatt, övrigt, att betala, ökat med 2,3 miljarder kronor. Ökningen avser avkastningsskatt på inhemska och utländska kapitalförsäkringar.

Inkomstskatten för de första nio månaderna 2019 för juridiska personer uppgick till 152,9 miljarder kronor, vilket är 2,9 miljarder kronor högre än samma period 2018. Det beror främst på att debiterad preliminär skatt för 2019 ökat med 8,8 miljarder kronor.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i september 0,6 miljarder kronor (1,9 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna de första nio månaderna 2019 blev 10,7 miljarder kronor (3,5 procent) högre än 2018 och beror på att lönesumman ökat under 2019. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften har ökat med 17,3 miljarder kronor medan inkomsterna från sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften har minskat med 7,5 miljarder kronor respektive 1,0 miljarder kronor.  Att vissa avgifter sjunker trots att lönesumman ökar beror på att den procentuella fördelningen av de olika avgifterna ändrats för 2019. Efterlevandepensionsavgiften har minskat från 0,7 till 0,6 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,35 till 3,55 procent medan den allmänna löneavgiften har höjts från 10,72 procent till 11,62 procent av bruttolönen.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2019 till 11,62 procent av bruttolönen (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick de första nio månaderna 2019 till 9,2 miljarder kronor, vilket är marginellt lägre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 37,0 miljarder kronor i september, vilket är 2,3 miljarder kronor högre jämfört med september 2018. Utfallet varierar ofta mellan månaderna.

För perioden januari-september uppgår utfallet till 423,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 14,9 miljarder kronor (3,7 procent) jämfört med samma period föregående år. Ökningen avser främst inkomster från mervärdesskatt, energiskatt samt skatt på spel.

För perioden januari-september uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, till 314,9 miljarder kronor, vilket är 9,0 miljarder kronor (2,9 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Inkomsterna från Energiskatt uppgår till 57,8 miljarder kronor för perioden januari-september vilket är 3,6 miljarder kronor (6,7 procent) högre än motsvarande period föregående år. Omkring 2,0 miljarder av denna ökning beror på betalningsförskjutningar för skatt på elektrisk kraft. Redovisningsperioderna för denna skatt ändrades år 2018 vilket medförde senareläggning av betalningstidpunkterna och därmed tillfälligt lägre intäkter detta år. Vidare har inkomsterna från allmän energiskatt på oljeprodukter ökat med 1,8 miljarder kronor jämfört med perioden januari-september 2018.

Inkomsterna från Fordonsskatt uppgår till 10,6 miljarder kronor för perioden januari-september vilket är 0,6 miljarder kronor (6,4 procent) högre jämfört med motsvarande period 2018. Det beror främst på en ökning av antalet nyregistrerade fordon samt höjd fordonsskatt för bilar med höga utsläpp (så kallad Malus) från och med 1 juli 2018.

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny spellag (2018:1138) och en ny lag om skatt på spel (2018:1139). Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser. Licenshavare ska betala spelskatt till staten för sådana licenspliktiga spel som tillhandahålls enligt spellagen (2018:1138). De nya inkomsterna från skatt på spel uppgick till 0,3 miljarder kronor i september och 2,5 miljarder kronor hittills i år.

Inkomsterna från skatt på flygresor uppgår till 1,3 miljarder kronor för perioden januari-september. Det är 0,7 miljarder kronor (96,6 procent) högre jämfört med motsvarande period 2018. Skillnaden förklaras till stor del av att flygskatten infördes från och med den 1 april 2018. Då flygföretag deklarerar och betalar skatten med en månads förskjutning redovisades inga inkomster av flygskatt för perioden januari-april 2018.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i september uppgick till 1,6 miljarder kronor. En positiv betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är högre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En positiv betalningsdifferens innebär också en positiv effekt på saldot för statens budget medan en negativ differens innebär en negativ effekt.

I september 2018 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till 6,5 miljarder kronor. Skillnaden mellan perioderna blev alltså -4,9 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Skatteverket fördelat ut 7,1 miljarder kronor mer på den olika skatteslagen i september 2019 jämfört med samma period förra året, medan inbetalningarna på skattekonto ökade med endast 1,2 miljarder kronor.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
9000 Löpande redovisade skatter 73 201 - 2 774 769 599 - 8 678
9100 Skatt på inkomst 4 469 - 1 066 70 549 - 21 881
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 14 328 - 3 171 - 88 963 - 22 220
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 18 390 2 668 152 858 2 908
9141 Kupongskatt 657 - 459 6 324 - 1 644
Övriga inkomsttitlar - 250 - 105 331 - 925
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 32 0 438 11
9131 Ofördelbara inkomstskatter - 281 21 - 259 16
9144 Lotteriskatt 0 - 125 152 - 953
9200 Socialavgifter och löneskatter 35 502 647 319 761 10 736
9212 Efterlevandepensionsavgift 948 - 115 8 788 - 1 030
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 609 - 995 51 071 - 7 506
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 106 159 36 899 1 422
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 892 40 14 374 - 186
9253 Arbetsskadeavgift 316 12 2 849 56
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 054 167 35 842 1 461
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 129 1 863 164 316 17 298
9291 Särskild löneskatt 449 - 486 5 621 - 779
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 191 112 9 218 - 3
9341 Stämpelskatt 1 191 112 9 218 - 3
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 37 006 2 317 423 903 14 932
9411 Mervärdesskatt, netto 25 892 965 314 939 8 958
9424 Tobaksskatt 1 040 - 57 9 150 49
9425 Alkoholskatt 1 261 - 32 11 462 79
9428 Energiskatt 5 963 410 57 817 3 615
9439 Skatt på flygresor 166 20 1 342 659
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 180 - 103
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 328 - 463
9461 Fordonsskatt 964 682 10 614 640
Övriga inkomsttitlar 1 719 329 15 070 1 497
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 34
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 1 1 46 - 2
9435 Särskild skatt mot försurning 5 0 48 9
9436 Skatt på avfall 2 4 153 99
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 9 4 105 - 13
9438 Kemikalieskatt 148 24 959 - 51
9452 Skatt på annonser och reklam 4 0 112 - 1
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 322 321 2 461 2 451
9455 Lotteriavgifter 8 - 4 68 16
9458 Lokalradioavgifter 0 - 1 370
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 - 9
9462 Vägavgifter 130 69 957 136
9463 Trängselskatt 111 48 1 999 - 34
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 244 1 2 132 - 41
9471 Tullmedel 591 - 105 5 049 330
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 3 0 4
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 134 - 38 1 023 67
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 10 1 - 42 - 62
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 6 628 77 - 52 813 - 1 951
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 7 003 43 - 56 192 - 2 260
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 375 34 3 379 309
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto 1 576 - 4 892 - 1 627 - 9 974
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket 28 - 5 200 - 16 097 - 14 410
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 489 34 3 887 9
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 1 058 275 10 583 4 426
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 85 31 609 - 537
9811 Skattetillägg 31 2 335 - 596
9821 Förseningsavgifter 53 29 274 59
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0

Kontakt