September 2019 Inkomsttyp 2000: Inkomster av statens verksamhet

Under inkomsttypen inkomster av statens verksamhet redovisas bland annat rörelseöverskott, ränteinkomster, offentligrättsliga avgifter samt försäljningsinkomster.

Utfall för inkomsttypen Inkomster av statens verksamhet

Miljoner kr

Inkomster av statens verksamhet blev 1 333 miljoner kronor i september, vilket är 151 miljoner kronor (12,8 procent) högre än samma månad 2018.

Inkomster av statens verksamhet uppgår hittills i år till 29 464 miljoner kronor. Det är 2 622 miljoner kronor (9,8 procent) högre än samma period föregående år och beror huvudsakligen på att Riksbanken har levererat ett högre överskott än motsvarande period föregående år.

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet, miljoner kronor
Utfall
sep 2019
Förändring
jämfört med
sep 2018
Utfall
jan-sep 2019
Förändring
jämfört med
jan-sep 2018
SB 2019
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 333 151 29 464 2 622 32 536
2100 Rörelseöverskott 5 5 4 071 910 2 196
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 14
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 - 132 201
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 5 5 5 5 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 0 0 113 74 32
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 18 - 107 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 135 - 430 150
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 3 800 1 500 1 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 54 1 589 415 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 54 1 589 415 235
2300 Ränteinkomster 144 30 1 314 - 197 2 592
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 28 0 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 2 31 2 54
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 139 28 1 255 - 198 2 500
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 13 176 434 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 13 176 434 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 920 66 7 773 269 10 259
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 101 20 835 71 984
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 297 5 2 365 43 3 503
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 0 0 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 0 - 1 9 - 10 26
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 18 - 4 307 15 414
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 98 - 20 1 160 - 36 1 467
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 71 16 989 114 1 411
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 3 - 24 195 48 178
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 158 8 473 24 624
2551 Avgifter från kärnkraftverken 63 63 186 - 1 237
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 8 5 425 20 489
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 0 24
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 1
2558 Avgifter för årlig revision 14 - 3 107 - 1 165
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 3 1 17 - 7 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 0 13 - 4 24
2562 CSN-avgifter 84 - 1 665 - 8 641
2600 Försäljningsinkomster 15 - 1 53 - 1 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 15 - 1 53 - 1 70
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 95 11 957 139 1 162
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 8 2 76 3 97
2712 Bötesmedel 72 5 733 135 864
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 10 3 90 - 12 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 5 1 58 13 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 100 40 1 531 653 1 021
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 100 40 1 531 653 1 021
SB = statens budget

Kontakt