Augusti 2019 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i augusti till -13,2 miljarder kronor. I augusti 2019 var utfallet 24,3 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är -37,5 miljarder kronor. Den stora skillnaden beror främst på att Skatteverket tidigarelagt debiteringar av slutlig skatt för 2018 från augusti till juli, vilket innebar att även utfallet i juli visade en stor skillnad jämfört med föregående år, fast då med omvänt tecken.  Att skatten för fysiska personer oftast är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten.

Utfallet för de första åtta månaderna uppgick till -74,6 miljarder kronor. Utfallet för motsvarande period 2018 var -55,6 miljarder kronor. Skillnaden är -19,0 miljarder kronor och beror främst på att förskottsutbetalningarna av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting är 21,4 miljarder kronor högre än 2018. Detta motverkas delvis av slutregleringarna av förskotten till kommuner och landsting för taxeringsåret 2017. Den slutliga skatten blev 5,3 miljarder lägre, vilket reducerat förskottsutbetalningarna till kommuner och landsting under 2019. Den slutliga skatten för 2016 var 2,2 miljarder lägre. Skillnaden mellan åren är 3,1 miljarder kronor, dvs. en positiv effekt för statens skatteinkomster och budgetsaldot.  Skillnaden beror även på att debiterad slutlig skatt att återfå (återbäring) ökat med 32,0 miljarder kronor jämfört med samma period 2018.  Detta motverkas av att även debiterad slutlig skatt att betala (kvarskatt) ökat med 28,6 miljarder kronor. Nettot blev -3,4 miljarder, vilket påverkar budgetsaldot negativt den dag pengarna betalas ut från skattekonto.  Sedan januari 2019 redovisas även utbetalningarna av skattemedel till SR, SVT och UR under fysiska personers inkomstskatt. Den månatliga utbetalningen för detta uppgår till 0,7 miljarder kronor och uppgår hittills i år till 5,9 miljarder kronor.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 15,3 miljarder kronor i augusti, vilket är 4,1 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst att debiterad slutlig skatt, omprövningsbeslut, att återfå (återbäring till bolagen), ökat med 2,5 miljarder kronor.

Inkomstskatten för de första åtta månaderna 2019 för juridiska personer uppgick till 134,5 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än 2018.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i augusti 1,1 miljarder kronor (3,3 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna de första åtta månaderna 2019 blev 10,1 miljarder kronor (3,7 procent) högre än 2018 och beror på att lönesumman ökat under 2019. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften har ökat med 15,4 miljarder kronor medan inkomsterna från sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften har minskat med 6,5 miljarder kronor respektive 0,9 miljarder kronor.  Förutom att lönesumman ökat så beror skillnaderna även på att den procentuella fördelningen av de olika avgifterna ändrats för 2019. Efterlevandepensionsavgiften har minskat från 0,7 till 0,6 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,35 till 3,55 procent medan den allmänna löneavgiften har höjts från 10,72 procent till 11,62 procent av bruttolönen.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2019 till 11,62 procent av bruttolönen (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick de första åtta månaderna 2019 till 8,0 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 60,7 miljarder kronor i augusti, vilket är 2,2 miljarder kronor högre jämfört med augusti 2018. Utfallet varierar ofta mellan månaderna.

För perioden januari-augusti uppgår utfallet till 386,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 12,6 miljarder kronor (3,4 procent) jämfört med samma period föregående år. Ökningen avser främst inkomster från mervärdesskatt, energiskatt samt skatt på spel.

För perioden januari-augusti uppgår inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, till 289,0 miljarder kronor, vilket är 8,0 miljarder kronor (2,8 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Inkomsterna från Energiskatt uppgår till 51,9 miljarder kronor För perioden januari-augusti, vilket är 3,2 miljarder kronor (6,6 procent) högre än motsvarande period föregående år. De högre inkomsterna avser främst skatt på elektrisk kraft samt allmän energiskatt på oljeprodukter.

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny spellag (2018:1138) och en ny lag om skatt på spel (2018:1139). Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser. Licenshavare ska betala spelskatt till staten för sådana licenspliktiga spel som tillhandahålls enligt spellagen (2018:1138). De nya inkomsterna från skatt på spel uppgick till 0,3 miljarder kronor i augusti och 2,1 miljarder kronor hittills i år.

Inkomsterna från skatt på flygresor uppgår till 1,2 miljarder kronor för perioden januari-augusti. Det är 0,6 miljarder kronor (119,2 procent) högre jämfört med motsvarande period 2018. Skillnaden förklaras till stor del av att flygskatten infördes från och med den 1 april 2018. Då flygföretag deklarerar och betalar skatten med en månads förskjutning redovisades inga inkomster av flygskatt för perioden januari-april 2018.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i augusti uppgick till -0,6 miljarder kronor. I augusti 2018 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -45,8 miljarder kronor. Skillnaden mellan perioderna blev alltså 45,2 miljarder kronor. Den stora skillnaden beror främst på att Skatteverket tidigarelagt debiteringar av slutlig skatt för 2018 från augusti till juli, vilket innebar att även utfallet i juli visade en stor skillnad jämfört med föregående år, fast då med omvänt tecken, -39,9 miljarder kronor.  En negativ betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är mindre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget medan en positiv differens innebär en positiv effekt.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
9000 Löpande redovisade skatter 95 432 5 057 696 399 - 5 904
9100 Skatt på inkomst 4 209 - 42 682 66 080 - 20 815
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 13 180 - 37 514 - 74 635 - 19 049
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 342 - 4 089 134 468 240
9141 Kupongskatt 1 982 - 972 5 667 - 1 185
Övriga inkomsttitlar 66 - 107 580 - 820
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 62 7 406 12
9131 Ofördelbara inkomstskatter 4 - 1 22 - 5
9144 Lotteriskatt 0 - 113 152 - 827
9200 Socialavgifter och löneskatter 35 121 1 133 284 258 10 089
9212 Efterlevandepensionsavgift 951 - 114 7 840 - 915
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 623 - 994 45 462 - 6 511
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 117 162 32 793 1 262
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 567 14 12 483 - 226
9253 Arbetsskadeavgift 317 12 2 533 44
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 073 160 31 789 1 294
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 389 2 093 146 186 15 434
9291 Särskild löneskatt 84 - 200 5 172 - 293
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 052 - 33 8 027 - 115
9341 Stämpelskatt 1 052 - 33 8 027 - 115
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 60 686 2 185 386 896 12 615
9411 Mervärdesskatt, netto 48 845 1 402 289 047 7 993
9424 Tobaksskatt 1 231 29 8 111 106
9425 Alkoholskatt 1 562 63 10 200 111
9428 Energiskatt 6 231 721 51 854 3 205
9439 Skatt på flygresor 164 - 3 1 176 639
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 180 - 103
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 328 - 463
9461 Fordonsskatt 902 - 390 9 650 - 41
Övriga inkomsttitlar 1 750 362 13 351 1 168
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 34
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 45 - 2
9435 Särskild skatt mot försurning 7 3 43 9
9436 Skatt på avfall 86 - 7 151 95
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 2 - 6 97 - 17
9438 Kemikalieskatt 91 2 811 - 76
9452 Skatt på annonser och reklam 17 - 1 108 0
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 299 298 2 139 2 130
9455 Lotteriavgifter 8 - 15 60 20
9458 Lokalradioavgifter 0 - 1 370
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 - 9
9462 Vägavgifter 91 - 3 827 68
9463 Trängselskatt 145 - 62 1 888 - 82
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 241 - 4 1 888 - 42
9471 Tullmedel 687 160 4 458 435
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 1 0 2
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 63 - 12 889 105
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 10 7 - 52 - 63
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 180 - 909 - 46 185 - 2 028
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 5 555 - 943 - 49 189 - 2 303
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 375 34 3 004 274
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 570 45 226 - 3 203 - 5 082
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 1 694 44 982 - 16 125 - 9 209
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 338 48 3 397 - 25
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 785 196 9 525 4 152
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 114 138 524 - 568
9811 Skattetillägg 71 134 304 - 598
9821 Förseningsavgifter 43 4 220 30
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0

Kontakt