Augusti 2019 Inkomster i statens budget

De totala inkomsterna i statens budget blev 98,4 miljarder kronor i augusti. Det är 5,5 miljarder kronor högre (5,9 procent) än i augusti 2018.

De totala inkomsterna för januari–augusti uppgår till 746,4 miljarder kronor. Det är 2,8 miljarder kronor lägre än samma period 2018.

Specifikation av inkomster i statens budget, miljoner kronor
Inkomsttyp Utfall
aug 2019
Förändring
jämfört med
aug 2018
Utfall
jan-aug 2019
Förändring
jämfört med
jan-aug 2018
SB 2019
1000 Statens skatteinkomster 1 131 772
1100 Direkta skatter på arbete 666 201
1111 Statlig inkomstskatt 57 075
1115 Kommunal inkomstskatt 752 544
1121 Allmän pensionsavgift 128 721
1131 Artistskatt 0
1141 Allmän pensionsavgift - 128 739
1142 Fackföreningsavgift - 668
1144 Fastighetsavgift - 249
1151 Sjöinkomst - 54
1153 Jobbskatteavdrag - 126 887
1154 Hus-avdrag - 15 060
1155 Gåvor till ideell verksamhet 0
1156 Övriga skattereduktioner - 483
1200 Indirekta skatter på arbete 607 106
1211 Sjukförsäkringsavgift 65 851
1212 Föräldraförsäkringsavgift 48 229
1213 Arbetsskadeavgift 3 710
1214 Ålderspensionsavgift 194 851
1215 Efterlevandepensionsavgift 11 130
1216 Arbetsmarknadsavgift 48 367
1217 Allmän löneavgift 215 547
1218 Ofördelade avgifter 0
1219 Nedsatta avgifter 3 493
1241 Sjukförsäkringsavgift 73
1242 Föräldraförsäkringsavgift 791
1243 Arbetsskadeavgift 90
1244 Ålderspensionsavgift, netto 5 071
1245 Efterlevandepensionsavgift 315
1246 Arbetsmarknadsavgift 45
1247 Allmän löneavgift 4 418
1248 Ofördelade avgifter 0
1249 Nedsatta avgifter 2 323
1261 Avgifter till premiepensionssystemet - 40 860
1271 Pensionskostnader, företag 40 398
1272 Pensionskostnader, staten 4 188
1273 Förvärvsinkomster 3 215
1274 Egenföretagare 1 167
1275 Övrigt 0
1282 Arbetsgivaravgifter - 3 491
1283 Egenavgifter, generell nedsättning - 2 244
1284 Egenavgifter, regional nedsättning - 79
1291 Tjänstegruppliv 508
1300 Skatt på kapital 271 511
1311 Skatt på kapital 86 933
1312 Skattereduktion kapital - 18 336
1313 Expansionsmedelsskatt 163
1321 Skatt på företagsvinster 143 235
1322 Skattereduktioner 0
1331 Kupongskatt 8 158
1341 Avkastningsskatt hushåll 144
1342 Avkastningsskatt företag 6 179
1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 73
1351 Fastighetsskatt hushåll 801
1352 Fastighetsskatt företag 12 408
1353 Kommunal fastighetsavgift hushåll 15 280
1354 Kommunal fastighetsavgift företag 3 623
1361 Stämpelskatt 12 850
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror 594 776
1411 Mervärdesskatt 461 065
1421 Skatt på tobak 12 278
1422 Skatt på etylalkohol 4 291
1423 Skatt på vin 6 083
1424 Skatt på mellanklassprodukter 138
1425 Skatt på öl 4 257
1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 0
1427 Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter 44
1431 Skatt på elektrisk kraft 25 671
1432 Energiskatt bensin 11 635
1433 Energiskatt oljeprodukter 14 081
1434 Energiskatt övrigt 289
1441 Koldioxidskatt bensin 7 624
1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 14 663
1443 Koldioxidskatt övrigt 532
1451 Svavelskatt 12
1452 Skatt på råtallolja 0
1453 Särskild skatt mot försurning 51
1454 Skatt på bekämpningsmedel 143
1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 0
1456 Avfallsskatt 177
1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen 54
1458 Övriga skatter 163
1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 563
1461 Kemikalieskatt 1 541
1462 Flygskatt 737
1471 Fordonsskatt 15 201
1472 Vägavgifter 1 186
1473 Trängselskatt 2 701
1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 3 006
1481 Systembolaget AB:s överskott 294
1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 163
1483 Skatt på spel 1 792
1484 Lotteriskatt 0
1485 Lotteriavgifter 67
1486 Skatt på annonser och reklam 159
1488 Lokalradioavgifter 0
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 9
1491 Avgifter för telekommunikation 108
1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0
1500 Skatt på import 7 125
1511 Tullmedel 7 086
1512 Sockeravgifter 39
1600 Restförda och övriga skatter 21 505
1611 Restförda skatter, hushåll - 2 009
1612 Restförda skatter, företag - 3 812
1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 229
1622 Omprövningar äldre taxeringsår 1 000
1623 Anstånd 1 000
1624 Övriga skatter 3 806
1625 Skattetillägg 176
1626 Förseningsavgifter 148
1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår - 1 732
1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400
1633 Anstånd - 1 000
1634 Övriga skatter 129
1635 Skattetillägg 1 215
1636 Förseningsavgifter 328
1641 Insättningsgarantiavgifter 1 895
1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden 4 756
1644 Batteriavgifter 3
1645 Kväveoxidavgifter 605
1647 Resolutionsavgifter 5 743
1651 Avgifter till public service 9 082
1700 Avgående poster, skatter till EU - 7 125
1711 EU-skatter - 7 125
1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer -1 037 693
1811 Kommunala inkomstskatter - 771 093
1812 Avgifter till AP-fonder - 266 600
1900 Periodiseringar 8 366
1911 Uppbördsförskjutningar 12 100
1921 Kommuner och landsting 4 469
1922 Ålderpensionssystemet 252
1923 Företag och hushåll - 7 618
1924 Kyrkosamfund - 1 261
1925 EU 52
1931 Anstånd 372
2000 Inkomster av statens verksamhet 1 281 - 66 28 131 2 470 32 536
2100 Rörelseöverskott 2 0 4 066 905 2 196
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 14
2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvari 0 - 132 201
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott 0
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet 2 0 113 74 32
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit 0 0 18 - 107 0
2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter 0 0 135 - 430 150
2131 Riksbankens inlevererade överskott 0 0 3 800 1 500 1 800
2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 536 414 235
2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 0 0 536 414 235
2300 Ränteinkomster 97 - 50 1 170 - 227 2 592
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen 0 0 0
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån 0
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
2323 Räntor på övriga näringslån 0
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån 0 0 0 0 0
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studera 0
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån 2 0 26 0 38
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988 0
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 0 0 0 0 0
2392 Räntor på intressemedel 0
2394 Övriga ränteinkomster 3 0 28 0 54
2397 Räntor på skattekonton m.m., netto 92 - 50 1 116 - 226 2 500
2400 Inkomster av statens aktier 0 0 13 176 434 15 000
2411 Inkomster av statens aktier 0 0 13 176 434 15 000
2500 Offentligrättsliga avgifter 1 068 - 26 6 853 204 10 259
2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 88 - 4 734 51 984
2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film 0
2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor 296 5 2 068 37 3 503
2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor 0
2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning 0 0 0 0 36
2528 Avgifter vid bergsstaten 2 1 9 - 9 26
2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet 87 5 289 19 414
2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register 0 0 2 0 2
2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna 116 - 13 1 062 - 16 1 467
2534 Avgifter vid Transportstyrelsen 113 - 2 918 99 1 411
2535 Avgifter för statliga garantier 0
2537 Miljöskyddsavgift 4 1 193 72 178
2539 Täktavgift 0
2541 Avgifter vid Tullverket 0
2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen 3
2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet 0 0 315 16 624
2551 Avgifter från kärnkraftverken 0 0 123 - 64 237
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 324 - 25 416 16 489
2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen 0 0 24 0 24
2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 1
2558 Avgifter för årlig revision 9 7 93 2 165
2559 Avgifter för etikprövning av forskning 1 0 14 - 8 29
2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 1 - 1 12 - 3 24
2562 CSN-avgifter 26 1 581 - 8 641
2600 Försäljningsinkomster 0 0 38 0 70
2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter 0 0 38 0 70
2625 Utförsäljning av beredskapslager 0
2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter 0
2700 Böter m.m. 85 8 863 128 1 162
2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter 7 - 1 69 1 97
2712 Bötesmedel 62 7 661 130 864
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 0 0 0 0 0
2714 Sanktionsavgifter m.m. 11 2 80 - 15 147
2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 5 0 53 12 54
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 29 1 1 431 612 1 021
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 29 1 1 431 612 1 021
3000 Inkomster av försåld egendom 0 0 38 - 1 745 5 000
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0 0 5 - 95 0
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter 0 0 5 - 95 0
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3211 Övriga inkomster av markförsäljning 0
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 33 - 1 650 5 000
3311 Inkomster av statens gruvegendom 0
3312 Övriga inkomster av försåld egendom 0 0 33 - 1 650 5 000
4000 Återbetalning av lån 62 - 5 581 60 717
4100 Återbetalning av näringslån 0 0 0 0 0
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen 0
4131 Återbetalning av vattenkraftslån 0
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering 0
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 0 0 0 0 0
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 0 0 0
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier 0
4139 Återbetalning av lokaliseringslån 0 0 0 0 0
4300 Återbetalning av studielån 44 - 6 342 - 12 468
4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier 0
4312 Återbetalning av allmänna studielån 0 0 0 0 0
4313 Återbetalning av studiemedel 44 - 6 342 - 12 468
4500 Återbetalning av övriga lån 17 2 238 72 248
4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag 0
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor 0 0 95 65 71
4526 Återbetalning av övriga lån 17 2 143 7 177
5000 Kalkylmässiga inkomster 1 172 171 9 645 1 466 14 194
5100 Avskrivningar och amorteringar 0 0 13 - 31 77
5121 Amortering på statskapital 0 0 13 - 31 77
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader 0
5200 Statliga pensionsavgifter 1 172 171 9 632 1 498 14 117
5211 Statliga pensionsavgifter 1 172 171 9 632 1 498 14 117
6000 Bidrag m.m. från EU 434 329 11 636 897 12 522
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 349 337 9 392 1 130 8 920
6111 Gårdsstöd 4 - 11 7 089 572 6 600
6113 Övriga interventioner 0 0 94 41 138
6114 Exportbidrag 0
6115 Djurbidrag 0
6116 Offentlig lagring 0
6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 6 5 132 - 81 4
6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000 - 2006 0 0 0 0
6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007 - 2013 - 4 0 - 4 0 - 5
6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014 - 2020 343 343 2 081 598 2 182
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 0 0 68 45 251
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007-2013 0
6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014 - 2020 0 0 68 45 251
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 - 95 426 - 316 1 455
6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 - 2013 0
6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 - 2020 1 - 95 426 - 316 1 455
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 1 1 1 094 - 217 1 538
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007 - 2013 0 - 291 0
6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014 - 2020 1 1 1 094 74 1 538
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 47 45 93 - 10 95
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk 47 45 93 - 10 95
6900 Övriga bidrag från EU 36 42 562 265 263
6911 Övriga bidrag från EU 36 42 562 265 263
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 0
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet - 112 759
7100 Tillkommande skatter 11 143
7112 Tullmedel 7 034
7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter 39
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 4 070
7200 Avräkningar - 123 902
7211 Intäkter som förs till fonder - 13 003
7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter - 32 598
7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner - 69 219
7231 Avgifter till public service - 9 082
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
9000 Löpande redovisade skatter 95 432 5 057 696 399 - 5 904
9100 Skatt på inkomst 4 209 - 42 682 66 080 - 20 815
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto - 13 180 - 37 514 - 74 635 - 19 049
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 15 342 - 4 089 134 468 240
9141 Kupongskatt 1 982 - 972 5 667 - 1 185
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 62 7 406 12
9131 Ofördelbara inkomstskatter 4 - 1 22 - 5
9144 Lotteriskatt 0 - 113 152 - 827
9200 Socialavgifter och löneskatter 35 121 1 133 284 258 10 089
9212 Efterlevandepensionsavgift 951 - 114 7 840 - 915
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 623 - 994 45 462 - 6 511
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 117 162 32 793 1 262
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 567 14 12 483 - 226
9253 Arbetsskadeavgift 317 12 2 533 44
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 073 160 31 789 1 294
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 18 389 2 093 146 186 15 434
9291 Särskild löneskatt 84 - 200 5 172 - 293
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 1 052 - 33 8 027 - 115
9341 Stämpelskatt 1 052 - 33 8 027 - 115
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 60 686 2 185 386 896 12 615
9411 Mervärdesskatt, netto 48 845 1 402 289 047 7 993
9424 Tobaksskatt 1 231 29 8 111 106
9425 Alkoholskatt 1 562 63 10 200 111
9428 Energiskatt 6 231 721 51 854 3 205
9439 Skatt på flygresor 164 - 3 1 176 639
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 180 - 103
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 0 3 328 - 463
9461 Fordonsskatt 902 - 390 9 650 - 41
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk 0 - 34
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 45 - 2
9435 Särskild skatt mot försurning 7 3 43 9
9436 Skatt på avfall 86 - 7 151 95
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 2 - 6 97 - 17
9438 Kemikalieskatt 91 2 811 - 76
9452 Skatt på annonser och reklam 17 - 1 108 0
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 299 298 2 139 2 130
9455 Lotteriavgifter 8 - 15 60 20
9458 Lokalradioavgifter 0 - 1 370
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 - 9
9462 Vägavgifter 91 - 3 827 68
9463 Trängselskatt 145 - 62 1 888 - 82
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 241 - 4 1 888 - 42
9471 Tullmedel 687 160 4 458 435
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 1 0 2
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 63 - 12 889 105
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 10 7 - 52 - 63
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 5 180 - 909 - 46 185 - 2 028
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 5 555 - 943 - 49 189 - 2 303
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 375 34 3 004 274
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 570 45 226 - 3 203 - 5 082
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 1 694 44 982 - 16 125 - 9 209
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 338 48 3 397 - 25
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 785 196 9 525 4 152
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 114 138 524 - 568
9811 Skattetillägg 71 134 304 - 598
9821 Förseningsavgifter 43 4 220 30
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0
Totala inkomster 98 380 5 487 746 429 - 2 755 1 083 982
SB = statens budget

Kontakt