Juli 2019 Inkomsttyp 9000: Löpande redovisade skatter

Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. I samband med räkenskapsårets avslutning nollställs hela inkomsttypen 9000 av ESV genom omföring till inkomsttyp 1000 och i vissa fall 7000 och 8000.

Utfall för inkomsttypen Löpande redovisade skatter

Miljoner kr

9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto

Utfallet för Fysiska personers inkomstskatt, netto uppgick i juli till 45,0 miljarder kronor. I juli 2019 var utfallet 18,7 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren är 26,3 miljarder kronor. Den stora skillnaden beror främst på att Skatteverket tidigarelagt debiteringar av slutlig skatt för 2018 från augusti till juli. Sedan januari 2019 redovisas även utbetalningarna av skattemedel till SR, SVT och UR under fysiska personers inkomstskatt. Den månatliga utbetalningen för detta uppgår till 0,7 miljarder kronor.

Utfallet för de första sju månaderna uppgick till -61,5 miljarder kronor. Att skatten för fysiska personer är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga. För att kunna redovisa statens skatteinkomster och budgetsaldo räknas bland annat samtliga utbetalningar till kommuner, landsting samt kyrkoavgiften av från den totala skatteinkomsten. Utfallet för motsvarande period 2018 var -79,9 miljarder kronor.  Skillnaden mellan åren är 18,5 miljarder kronor och beror främst på att debiterad slutlig skatt att betala (restskatt) ökat med 162,6 miljarder kronor jämfört med samma period 2018 och debiterad slutlig skatt att återfå (återbäring) med 130,9 miljarder kronor. Nettot blev 31,8 miljarder, vilket påverkar budgetsaldot positivt den dag pengarna betalas in på skattekonto.  En stor del av skillnaden mellan åren beror, som nämnts ovan, på att Skatteverket tidigarelagt debiteringar av slutlig skatt för 2018 från augusti till juli.

9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto

Juridiska personers inkomstskatt uppgick till 20,4 miljarder kronor i juli, vilket är 0,8 miljarder kronor högre jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst att debiterad preliminär skatt för 2019 ökat med 1,3 miljarder kronor.

Inkomstskatten för de första sju månaderna 2019 för juridiska personer uppgick till 111,9 miljarder kronor, vilket är 4,3 miljarder kronor högre än 2018. Debiterad preliminär skatt för 2019 har ökat med 7,5 miljarder kronor.

9200 Socialavgifter och löneskatter

Inkomsterna från socialavgifter och löneskatter blev i juli 1,8 miljarder kronor (4,9 procent) högre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna de första sju månaderna 2019 blev 9,0 miljarder kronor (3,7 procent) högre än 2018 och beror på att lönesumman ökat under 2019. Inkomsterna från den allmänna löneavgiften har ökat med 13,3 miljarder kronor medan inkomsterna från sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften har minskat med 5,5 miljarder kronor respektive 0,8 miljarder kronor.  Förutom att lönesumman ökat så beror skillnaderna även på att den procentuella fördelningen av de olika avgifterna ändrats för 2019. Efterlevandepensionsavgiften har minskat från 0,7 till 0,6 procent, sjukförsäkringsavgiften har minskat från 4,35 till 3,55 procent medan den allmänna löneavgiften har höjts från 10,72 procent till 11,62 procent av bruttolönen.

Arbetsgivaravgifterna (sju olika avgifter) är sammanlagt 31,42 procent av den bruttolön och förmåner som arbetsgivaren betalar och ska finansiera socialförsäkringen. Undantaget är den allmänna löneavgiften, som inte är en socialavgift utan en skatt. Den betalas till exempel inte av den som saknar fast driftställe i Sverige. Löneavgiften uppgår under 2019 till 10,42 procent av bruttolönen (en tredjedel av arbetsgivaravgiften) och är därmed den största avgiften. Inkomstutveckling av arbetsgivaravgiften styrs av lönesummans utveckling (timlön gånger arbetade timmar).

9300 Skatt på egendom

Inkomsterna från Skatt på egendom uppgick de första sju månaderna 2019 till 7,0 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre jämfört med samma period föregående år. Inkomsterna avser i sin helhet inkomster från stämpelskatt dvs. den avgift den skattskyldige betalar vid förvärv av fast egendom (Lagfart) eller tomträtt.

9400 Skatt på varor och tjänster

Skatt på varor och tjänster uppgick till 44,5 miljarder kronor i juli, vilket är 3,4 miljarder kronor högre jämfört med juli 2018. Utfallet varierar ofta mellan månaderna. För perioden januari-juli uppgår utfallet till 326,2 miljarder kronor. Det är en ökning med 10,4 miljarder kronor (3,3 procent) jämfört med samma period föregående år.

Inkomsterna från Mervärdesskatt, netto, uppgick till 32,8 miljarder kronor i juli. Det är 4,7 miljarder kronor högre än i juli 2018. För perioden januari-juli blev dessa inkomster 240,2 miljarder kronor, vilket är 6,6 miljarder kronor (2,8 procent) högre än motsvarande period föregående år.

Inkomsterna från Energiskatt uppgick till 6,3 miljarder kronor i juli, vilket är i ungefärlig nivå med utfallet i juli 2018. För perioden januari-juli uppgår inkomsterna från Energiskatt till 45,6 miljarder kronor, vilket är 2,5 miljarder kronor (5,8 procent) högre än motsvarande period föregående år. De högre inkomsterna avser främst skatt på elektrisk kraft samt allmän energiskatt på oljeprodukter.

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny spellag (2018:1138) och en ny lag om skatt på spel (2018:1139). Alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd och licenser. Licenshavare ska betala spelskatt till staten för sådana licenspliktiga spel som tillhandahålls enligt spellagen (2018:1138). De nya inkomsterna från skatt på spel uppgick till 0,3 miljarder kronor i juli och 1,8 miljarder kronor hittills i år.

Inkomsterna från skatt på flygresor uppgår till 1,0 miljarder kronor för perioden januari-juli. Det är 0,6 miljarder kronor (173,9 procent) högre jämfört med motsvarande period 2018. Skillnaden förklaras till stor del av att flygskatten infördes från och med den 1 april 2018. Då flygföretag deklarerar och betalar skatten med en månads förskjutning redovisades inga inkomster av flygskatt för perioden januari-april 2018.

9600 Betalningsdifferenser, skattekonto

Betalningsdifferensen på skattekonto i juli uppgick till -67,6 miljarder kronor. I juli 2018 uppgick betalningsdifferenserna på skattekonto till -27,6 miljarder kronor. Skillnaden mellan perioderna blev alltså -40,0 miljarder kronor. Den stora skillnaden beror främst på att Skatteverket i juli debiterat fysiska personers slutskatt för taxeringsåret 2018. Under 2018 gjordes den debiteringen i månadsutfallet för augusti. En negativ betalningsdifferens uppstår om inbetalningarna på skattekonto är mindre än summan av utbetalningarna från skattekonto och vad som fördelats ut på de olika skatteslagen (debiterats skattekonto). En negativ betalningsdifferens innebär också en negativ effekt på saldot för statens budget medan en positiv differens innebär en positiv effekt.

Inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter, miljoner kronor
Utfall
juli 2019
Förändring
jämfört med
juli 2018
Utfall
jan-juli 2019
Förändring
jämfört med
jan-juli 2018
9000 Löpande redovisade skatter 81 116 - 4 243 600 967 - 10 962
9100 Skatt på inkomst 68 467 26 989 61 871 21 867
9111 Fysiska personers inkomstskatt, netto 44 954 26 287 - 61 455 18 465
9121 Juridiska personers inkomstskatt, netto 20 438 774 119 126 4 329
9141 Kupongskatt 3 042 44 3 685 - 213
Övriga inkomsttitlar 34 - 115 514 - 713
9123 Beskattning av tjänstegruppliv 27 - 3 344 5
9131 Ofördelbara inkomstskatter 7 3 19 - 3
9144 Lotteriskatt 0 - 116 152 - 714
9200 Socialavgifter och löneskatter 38 059 1 784 249 138 8 957
9212 Efterlevandepensionsavgift 997 - 114 6 889 - 801
9221 Sjukförsäkringsavgift 5 895 - 1 010 39 839 - 5 517
9222 Föräldraförsäkringsavgift 4 316 190 28 676 1 100
9251 Ålderspensionsavgift, netto 1 817 135 10 916 - 240
9253 Arbetsskadeavgift 332 14 2 217 32
9254 Arbetsmarknadsavgift 4 269 181 27 715 1 133
9262 Allmän pensionsavgift, netto 0 0 0 0
9281 Allmän löneavgift 19 311 2 307 127 797 13 341
9291 Särskild löneskatt 1 122 81 5 088 - 93
9299 Avräkning socialavgifter 0 0 0 0
9300 Skatt på egendom 944 130 6 976 - 83
9341 Stämpelskatt 944 130 6 976 - 83
Övriga inkomsttitlar 0 0
9312 Fastighetsskatt 0 0
9400 Skatt på varor och tjänster 44 478 3 366 326 210 10 430
9411 Mervärdesskatt, netto 32 770 4 662 240 202 6 592
9424 Tobaksskatt 980 - 159 6 879 76
9425 Alkoholskatt 1 416 - 11 8 638 48
9428 Energiskatt 6 251 8 45 622 2 484
9439 Skatt på flygresor 162 15 1 011 642
9442 Systembolagets inlevererade överskott 0 0 180 - 103
9456 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel 0 - 250 3 328 - 463
9461 Fordonsskatt 1 077 98 8 748 349
Övriga inkomsttitlar 1 821 - 997 11 601 805
9431 Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk - 1 - 34
9433 Avgifter för Kemikalieinspektionen 0 0 45 - 2
9435 Särskild skatt mot försurning 4 0 35 6
9436 Skatt på avfall 1 - 6 65 102
9437 Skatt på bekämpnings- och gödselmedel. 4 0 95 - 11
9438 Kemikalieskatt 97 - 18 719 - 78
9452 Skatt på annonser och reklam 4 - 3 90 1
9453 Avgifter för telekommunikation 0 0 0 0
9454 Skatt på spel 284 284 1 839 1 831
9455 Lotteriavgifter 8 6 52 35
9458 Lokalradioavgifter - 1 306 - 1 370
9459 Avgifter till Myndigheten för radio och TV 0 - 9
9462 Vägavgifter 175 26 736 71
9463 Trängselskatt 290 - 11 1 743 - 21
9464 Skatt på trafikförsäkringspremier 244 - 2 1 646 - 38
9471 Tullmedel 529 25 3 771 275
9472 Övriga skatter m.m. på import 0 0 0 0
9473 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter 0 0 0 0
9475 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter 170 11 826 117
9481 Övriga skatter på varor och tjänster 10 - 2 - 62 - 69
9500 Utjämningsavgift och kompensation för mervärdesskatt - 3 352 3 935 - 41 006 - 1 120
9512 Kompensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting - 3 727 3 901 - 43 634 - 1 360
9513 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 375 34 2 628 240
9600 Betalningsdifferenser, skattekonto - 67 566 - 39 947 - 2 632 - 50 308
9611 Betalningsdifferenser, anstånd, netto 0 0
9621 Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt 0 0
9622 Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt 0 0
9623 Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter 0 0
9624 Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt 0 0
9625 Uppbördsförluster, netto, räntor m.m. 0 0
9631 Betalningsdifferenser, övriga 0 0
9691 Betalningsdifferenser, Skatteverket - 69 006 - 40 352 - 14 431 - 54 191
9692 Indrivna medel, Kronofogdemyndigheten 264 - 149 3 059 - 73
9693 Stöd, krediteringar på skattekonto 1 175 554 8 740 3 956
9699 Omföring till 9611-9631 0 0
9800 Skattetillägg och förseningsavgifter 86 - 501 410 - 706
9811 Skattetillägg 57 - 511 233 - 732
9821 Förseningsavgifter 29 10 178 26
9831 Insättningsgarantiavgifter 0 0 0 0
9832 Avgifter till Kärnavfallsfonden 0 0
9833 Resolutionsavgift 0 0 0 0

Kontakt